Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Global Friendship, Global Peace

Internationale vredesconferentie SantíEgidio

gepubliceerd: dinsdag, 30 augustus 2022

Vanuit heel Europa, van Dene­mar­ken tot Portugal en van het Verenigd Ko­nink­rijk tot Oekraïne, kwamen dit week­ein­de meer dan 700 jon­ge­ren naar Am­ster­dam voor de jaar­lijkse inter­na­tio­nale vredes­con­fe­ren­tie Global Friendship, Global Peace van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Na de jaren van pandemie, waarin de jon­ge­ren elkaar alleen van scherm tot scherm zagen, was de vreugde onder de jon­ge­ren groot om elkaar weer live te ont­moe­ten en samen na te denken over de uit­dagingen waar de wereld na de pandemie en de oorlog in Oekraïne voor staat.

Mario Giro

Op de eerst dag heeft Mario Giro, voor­ma­lig Ita­li­aans viceminister van Bui­ten­landse Zaken, de jon­ge­ren uitleg gegeven over de reali­teit van de oorlog en de nood­zaak om aan vrede te blijven werken. Hij legde de link met Etty Hillesum, die in haar tijd zei: “Als er maar één goede Duitser zou zijn, is dat genoeg om niet alle Duitsers te haten.” De jon­ge­ren uit alle Europese lan­den waren geraakt en het was te merken dat ze hunkeren naar een hoop­vol per­spec­tief op de situatie in Europa en de wereld. Zíj zijn de nieuwe gene­ra­tie die out-of-the-box moet denken om tot nieuwe oplos­singen te komen.

Bezoek Anne Frankhuis

De volgende ochtend bezochten alle jon­ge­ren het Anne Frankhuis, dat nog nooit eer­der een hele ochtend vrijmaakte voor zo'n grote groep maar graag een uit­zon­de­ring maakte voor Europese jon­ge­ren die hun erva­ring mee­ne­men naar hun eigen ste­den en lan­den. De jon­ge­ren waren erg onder de indruk, ook van het bezoek aan het Holo­caust Namen­mo­nu­ment daarna.

Kop van Java

Op zater­dag­mid­dag kwamen de jon­ge­ren samen voor een vredesmani­fes­ta­tie op de Kop van Java. Daar klonk ook het verhaal van Katia Sorokopud, een 25-jarige verpleegster uit Kiev, die ver­telde hoe zij te mid­den van de ruïnes, waar een pries­ter in haar armen stierf, opnieuw heeft leren lachen met de kin­de­ren die de jon­ge­ren in Kiev ont­moe­ten in de School van Vrede. Ze riep de jon­ge­ren op: "Blijf werken voor de vrede. Zelfs het grootste kwaad, oorlog, kan overwonnen wor­den met een grotere liefde. Tijdens de bombarde­menten heb ik mijn pa­tiën­ten bijgestaan en ben samen met de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio de armen blijven helpen, want oorlog treft altijd de zwaksten."

Teun Toebes

Ook op plekken waar geen oorlog is, werken de jon­ge­ren aan een cultuur van vrede door zich in te zetten voor mensen die een­zaam zijn en niet gezien wor­den. De jonge schrijver Teun Toebes, die al 2½ jaar in een ver­pleeg­huis samenwoont met demen­te­rende ouderen, hield een pleidooi voor men­se­lijk­heid en een mooi en zin­vol sa­men­le­ven met ouderen, ook de velen met dementie, wiens stem niet meer gehoord wordt.

Oorlogs­mo­nu­ment

De jon­ge­ren, die in ver­schil­lende lan­den hun hulp bie­den aan hen die de oorlog ontvlucht zijn, ant­woord­den op deze toe­spra­ken: “Vriend­schap met kin­de­ren in vluch­te­lingen­kampen en de vriend­schap met vluch­te­lingen, eenzame ouderen en kin­de­ren in onze ste­den leert ons dat we kunnen dromen van een wereld van vrede. Dat kunnen we doen, omdat we het willen doen. Vrede is moge­lijk en wij willen die opbouwen.” Daarna wer­den bloemen gelegd bij het oorlogs­mo­nu­ment.

De jon­ge­ren spraken deze dagen over thema’s als migratie, armoede en eco­lo­gie om uitdruk­king te geven aan de hoop op vrede van de jonge gene­ra­ties, om een cultuur van soli­da­ri­teit en in­te­gra­tie te ver­sprei­den.

Marco Impagliazzo

Op zon­dag werd de con­fe­ren­tie af­ge­slo­ten met een plenaire bij­een­komst met de voor­zit­ter van Sant’ Egidio, Marco Impagliazzo. Hij verwees naar Anne Frank en Etty Hillesum die hun idealen vasthiel­den. Ze hiel­den hoop in de oorlog, omdat ze zich deel voel­den van een ge­meen­schap en zorg­den voor anderen. Geloof de pessi­misten niet. Als je alleen bent, raak je gevangen in jezelf, maar samen kunnen we de wereld ver­an­de­ren. Laten we een ge­meen­schap opbouwen van allen voor allen, waarin niemand is uit­ge­slo­ten. Laten we achter onze schermen vandaan komen en plekken opbouwen waar we elkaar echt ont­moe­ten, face to face.

Con­fe­ren­tie 2023

Vol span­ning wachtten de jon­ge­ren op de laatste aan­kon­di­ging: “We zien elkaar in 2023 opnieuw live in Padua en Venetië!”

(foto's: Sant’ Egidio)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose