Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren

Eerste Pinksterdag - 27 mei 2012

gepubliceerd: woensdag, 2 mei 2012

27 mei 2012 - Gebedsdag Vrouwe van Alle VolkerenVoor de derde maal op rij vindt de jaar­lijkse Gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren plaats in de Beurs van Berlage. Het wordt een dag van gebed en ont­moe­ting, met in­spi­re­rende sprekers die ver­tellen over de versprei­ding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren overal ter wereld.

De dag begint om 12.00, en zal wor­den af­ge­slo­ten met een fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring om 17.00, met als hoofd­cele­brant Mgr. dr. J.M. Punt, bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De toegang is gratis. Men kan bijdragen op vrij­wil­lige basis.

June Keithley Castro

June Keithley Castro is een vooraanstaande radio- en tele­vi­siejour­na­liste uit de Filippijnen en des­kun­dige op het gebied van de ver­schij­ningen in Akita te Japan. Zij zal ingaan op de nauwe band die bestaat tussen de gebeur­te­nissen die daar plaatsvon­den vanaf 1973 en de Vrouwe van alle Volkeren. In haar eigen land is ze een bekend­heid van­wege haar be­trok­ken­heid bij de revolutie van 1986, toen ze als radio-presentator onverschrokken ma­te­ri­aal uitzond gericht tegen de zittende presi­dent Marcos. Ons zal ze vooral inlichten over de ver­schij­ningen in Akita, die hun oorsprong vin­den in die van de Vrouwe in Am­ster­dam.

Prof. dr. Mark Miravalle

Prof. dr. Mark Miravalle is hoog­le­raar in de Mario­lo­gie aan de uni­ver­si­teit van Steubenville in de Verenigde Staten. Een bekende gast van eer­dere gebeds­da­gen en vele publi­ca­ties. Hij zal ons ver­tellen over de DVD “Peace through a Woman”, die de bood­schappen van de Vrouwe van alle Volkeren bespreekt en we­reld­wijd al door vele tele­vi­sie­sta­tions is uitgezon­den. De DVD is nog niet los te ver­krij­gen, dat zal pas tij­dens de ko­men­de gebeds­dag moge­lijk zijn. De do­cu­mentaire is echter gemaakt met het oog op tele­vi­sie-uitzen­dingen, en is inmiddels in vele lan­den op tele­vi­sie ver­toond, waar­on­der de VS, de Filippijnen, Brazilië, Polen, en nog vele andere lan­den.

Bewe­ging Mary’s Crow­ning

Ook zullen spreken: Stu­den­ten die lid zijn van de bewe­ging Mary’s Crow­ning. In de Verenigde Staten bestaat een groeiende jon­ge­ren­be­we­ging, genaamd Mary’s Crow­ning, die zich inzet voor de afkon­diging van het vijfde Mariale dogma. Een aantal van deze stu­den­ten zal ons kort iets ver­tellen over de in­te­res­se die de Vrouwe bij hen heeft opge­roe­pen, en hun inzet voor de afkon­diging van het dogma. 

Zie voor meer in­for­ma­tie over de bewe­ging “Mary’s Crow­ning”: 

 

 

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, sinds de­cem­ber 2011 hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, zal spreken over de bete­ke­nis van het dogma “Mede­ver­los­seres, Mid­de­la­res en Voor­spreek­ster”, en de ker­ke­lijke bete­ke­nis van zo’n afkon­diging.

Tevens wordt verwacht de am­bas­sa­deur bij de H. Stoel van de Filippijnen, mevr. Mercedes Tuazon, en zal als speciale gast mgr. John B. Thakur SJ van het Indiase bisdom Muzaffarpur aan de dag deel­ne­men.

Meer in­for­ma­tie

 

 Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 juli 2024Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
donderdag, 11 juli 2024Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Fotoreportage
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose