Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Benoemingsoorkonde

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei

gepubliceerd: zaterdag, 10 december 2011

Weergave van de tekst van de benoemingsoorkonde van paus Benedictus XVI aan Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks. Onder de Latijnse tekst volgt de Neder­landse vertaling.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei

dilecto Filio Joanni Vil­li­brordo Mariae Hendriks, Harlemensis-Amstelodamensis Seminarii maioris moderatori, ipsique Capituli cathedralis Canonico eiusdem dioecesis Episcopo electo Auxiliari, Arsacalitanae Sedis addito titulo, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Insignis Harlemensis-Amstelodamensis Ecclesia nunc mentem Nostram sollicitam requirit, cui operam Nostram commodare ultro properamus, ut inibi quam prosperrime spiritalis cursus procedat. Quandoquidem venerabilis Frater Josephus Maria Punt, illius Sedis Episcopus, socium in apostolico ministerio postulavit, qui opem pastoralibus necessitatibus ferret, ad te, dilecte Fili, magna cum fiducia decurrimus hoc munus concredituri, quem scimus consentaneis virtutibus fultum consequentique pastorali usu.

Ideo, consilium excipientes Congregationis pro Episcopis, Apostolica Nostra ex auctoritate, te Episcopum destinamus Auxiliarem Harlemensem-Amstelodamensem itemque titulo Arsacalitano honestamus, cunctis simul additis iuribus et officiis iniunctis quae cum tua destinatione tuoque statu cohaerent, ad sacrorum canonum praescripta.

Ante proinde ordinationem episcopalem, quam a quovis catholico sacrorum Antistite extra urbem Romam recipere poteris, oportet fidei pro­fes­sio­nem facias ac fidelitatis nuncupes iusiurandum in Nos et Successores Nostros, secundum statas formulas, quas absolutas ad memoratam Congregationem mittendas curabis.

Ceterum, dilecte Fili, quae antea sustinuisti officia multa iuvabunt. Quocirca, superno iuvamine flagitato, prorsus te esse paratum arbitramur ad altiora patranda communibus de consiliis propositisque, ut ibidem fides pietasque roborentur et salutaria item opera multiplicentur.

Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto et vicesimo mensis Octobris, anno Domini bismillesimo undecimo, Pontificatus Nostri septimo.

Benedictus XVI
Benedictus, Bisschop, Dienaar der Dienaren Gods

aan zijn geliefde Zoon Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks, rector van het groot­semi­narie van Haarlem-Amsterdam, tevens kanun­nik van het kathedraal Kapittel, gekozen Hulp­bis­schop van hetzelfde bisdom, onder toevoeging van de titulaire Zetel van Arsacal, heil en Onze Apos­to­lische Zegen.

De illustere Kerk van Haarlem-Amsterdam vraagt nu Onze bijzondere aandacht, waaraan Wij van zelf haastig tegemoet willen treden, opdat aldaar de geestelijke voortgang zo voorspoedig mogelijk verloopt.

Nu dan Onze eerbied­waar­dige Broeder Jozef Maria Punt, Bisschop van die Zetel, heeft verzocht om een metgezel in het apos­to­lisch dienstwerk, die hulp kan bieden in de pastorale noden, gaan Wij met groot vertrouwen ertoe over om deze taak toe te vertrouwen aan u, geliefde Zoon, die naar Wij weten geschraagd wordt door passende goede eigen­schappen en een daarmee verbonden pastorale praktijk.

Na het inwinnen van de raad van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, benoemen Wij u derhalve op grond van Ons Apos­to­lisch gezag tot Hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam en sieren u eveneens met de titel van Arsacal. Tegelijk hiermee verbonden zijn alle rechten en plichten, die met uw benoeming  en uw staat samenhangen, volgens de voor­schriften van de heilige kerkelijke wetten.

De bisschops­wijding kunt u van elke katholieke Bisschop buiten de stad Rome ontvangen. Tevoren dient u echter de geloofsbelijdenis en de eed van trouw jegens Ons en Onze opvolgers af te leggen, over­een­komstig de daartoe vastgelegde formulieren, die u na ondertekening en verzegeling naar genoemde Con­gre­ga­tie zult doorsturen. 

Overigens, geliefde Zoon, zullen de taken die u voorheen hebt verricht, zeer goed van pas komen. Daarom, na Gods hulp te hebben afgesmeekt, achten Wij u zeker goed voorbereid om, volgend op gemeen­schap­pe­lijke beraadslagingen en plannen, hogere taken te volbrengen, opdat ook daar het geloof en de godsdienstige ijver versterkt en evenzo de werken van het heil vermenigvuldigd worden. 

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, op de vijfentwintigste oktober in het Jaar des Heren 2011, het zevende jaar van Ons Pontificaat.

Paus Benedictus XVIGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose