Bisdom Haarlem-Amsterdam


Verslag bisdombedevaart - dag 2

gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022

“In­druk­wek­kend.” “Emo­tio­neel.” “Hoe ga ik dit straks ver­tellen thuis en in mijn pa­ro­chie.” Enkele eerste reacties na afloop van de unieke plech­tig­heid op het Sint Pieters­plein. Een vol Sint Pieters­plein! Maar ook: “We waren er wel bij...!”

Vroeg uit de veren

En op tijd! We verlieten het hotel om 6.30 uur en en 7.00 uur sloten we in de rij aan. En om 8.00 uur had­den we mooie zit­plaatsen gevon­den. Lang­zaam maar zeker stroomde het plein vol met mensen uit alle windstreken, heel veel pries­ters en reli­gi­euzen en hoog­waar­dig­heidsbekle­ders als onze Minister van Bui­ten­landse Zaken en de Ita­li­aanse Presi­dent. Tien minuten eer­der dan gepland arri­veerde de paus op het plein en begon de plech­tig­heid met de heilig­ver­kla­ringen. We zongen de litanie van alle heiligen en er werd hard geapplaudisseerd als de namen van de bijna heiligen wer­den genoemd.

Homilie

In de preek sprak paus Fran­cis­cus, die rede­lijk goed ter been was, over de liefde en de weg naar hei­lig­heid. Die bestaat volgens de paus niet uit heldhaf­tige gebaren, maar uit veel dage­lijkse liefde. Het fun­da­men­tele criterium om te bepalen of wij wer­ke­lijk Jezus' leer­lin­gen zijn of niet: het gebod van de liefde. In het middel­punt staan niet onze bekwaam­heid en ver­diensten maar Gods onvoor­waar­de­lijke en koste­loze liefde, die wij niet ver­diend hebben. Als voor­beeld gaf hij aan of je een mens in nood geld toewerpt en doorloopt of hem het geld toestopt en hem in de ogen kijkt, toccare e guardare! Paus Fran­cis­cus riep ie­der­een op ook te proberen lichtende voor­beel­den te wor­den van de Heer in de ge­schie­de­nis. Want ieder van ons is ge­roe­pen tot een unieke en niet te fotokopiëren hei­lig­heid. De Heer heeft een liefdes­plan voor ie­der­een.

Van dichtbij

Na afloop maakte hij een rondje over het plein en kon­den wij hem goed van dichtbij zien. Vol indrukken en emoties, delend in de grote vreugde en uit­ge­la­ten­heid van de mensen om ons heen, liepen we naar een restaurant voor een wel­ko­me lunch. Daar had­den we nog een ont­moe­ting met familie van onze heilige Titus!

Wandeling

Daarna maakten we nog een beperkte wan­de­ling langs de Friezen­kerk, het klooster waar Titus gewoond heeft en bezochten we de kerk Sancte Maria dell'Anima, waar het graf is van de enige Neder­landse paus Adrianus VI, die dit jaar 500 jaar gele­den verkozen werd. Een mooie afslui­ting van een unieke dag, waar we nog lang van zullen nagenieten. Bij­voor­beeld ook van de toevallige maar bij­zon­dere ont­moe­ting nabij het Vati­caan met drie karmelieten paters. Zij liepen met een groot schil­derij van de H. Titus Brandsma en gingen en­thou­siast met ons op de foto. Ze kwamen uit Brazilië en woon­den samen met Neder­landse paters.

Heilige Titus Brandsma... bid voor ons!

(veel van de foto's zijn van Sophie en Johanna van Bon)


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
woensdag, 13 april 2022Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma
maandag, 11 april 2022Kruisweg van Titus Brandsma Video
zaterdag, 9 april 2022Titus Brandsma op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 30 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
vrijdag, 4 maart 2022Heiligverklaring Titus Brandsma
woensdag, 23 februari 2022Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaande
donderdag, 25 november 2021Wonder erkend op voorspraak van Titus BrandsmaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose