Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Magazine over Titus Brandsma

Uitgave van R.K. bisdommen en de Karmel Orde

gepubliceerd: woensdag, 30 maart 2022

Wie was pater Karmeliet Titus Brandsma? Waarom wordt hij heilig verklaard? Wat is zijn bete­ke­nis, ook vandaag de dag? Voor de heilig­ver­kla­ring van pater Titus Brandsma door paus Fran­cis­cus op 15 mei 2022 verschijnt eind maart een geïllustreerd lan­de­lijk magazine over ‘Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’.

Titus’ verzetsrol tij­dens WO II en zijn marte­laars­dood in het Duitse con­cen­tratie­kamp Dachau was in 1985 aan­lei­ding tot zijn zalig­ver­kla­ring door paus Johannes Paulus II. De erken­ning van een medisch won­der in 2020 bij de Ameri­kaanse Karmeliet Michael Driscoll in Florida (74), na aan­hou­dende gebedsacties tot Titus, was een be­lang­rijke stap in het proces tot heilig­ver­kla­ring. Het magazine schetst voor een breed publiek een veelzij­dig portret van Titus Brandsma. Over zijn gedachten­goed, ac­ti­vi­teiten en actuele bete­ke­nis voor mys­tiek, onder­wijs en heden­daag­se jour­na­lis­tiek.

Ge­tui­ge­nissen van tijd­ge­no­ten

Titus’ mys­tieke geloofs­over­tui­ging - Gods gelaat is herken­baar in elke mede­mens - inspireerde hem tot niet- aflatende inzet voor kerk en samen­le­ving. Inzet die hij toonde in diverse rollen: pries­ter Karmeliet, onder­wijsman voor Carmel­scho­len, adviseur en jour­na­list voor katho­lie­ke media, emancipator van katho­liek erf­goed en de Friese taal in het noor­den, hoog­le­raar voor Neder­landse mys­tiek aan de Nijmeegse uni­ver­si­teit, en kri­tisch katho­liek woord­voer­der jegens opkomend nazisme en de Duitse bezetter. Ge­tui­ge­nissen in het magazine van tijd­ge­no­ten en medege­van­ge­nen, verzameld door de Karmel Orde, spreken over Titus’ grote bewogen­heid en oog voor men­se­lijke waar­dig­heid in al zijn optre­den, tot in de menson­te­rende omstan­dig­he­den van Kamp Amersfoort en con­cen­tratie­kamp Dachau.

Actuele bete­ke­nis

Op tal van plaatsen in Neder­land waar de bezielde ‘mysticus van de daad’ zijn sporen naliet wordt zijn naam in ere gehou­den. Ook in Manila op de Filippijnen: het Karmeli­taanse Mediacenter reikt daar twee­jaar­lijks de Titus Brandsma Award uit aan onaf­han­ke­lijke jonge onder­zoe­kers en jour­na­listen. Betrok­ke­nen uit alle hoeken van de samen­le­ving rea­geren in het magazine op Titus’ actuele bete­ke­nis. Mgr. Hans van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, en prior-provinciaal Huub Welzen van de Neder­landse Karmel Orde openen met een per­soon­lijk voor­woord. Andere reacties zijn van Wim van de Donk, voor­zit­ter van het Natio­nale 4-5 Mei Comité; Com­mis­sa­ris van de Koning van Fryslân Arno Brok en school­lei­ders van de Stich­ting Carmel College.

Professor Inigo Bocken, verbon­den met het Titus Brandsma Instituut en hoog­le­raar Mystieke Theo­lo­gie in Leuven, ziet in Titus’ rede over ‘Gods­be­grip’ (1932) een nog altijd actuele be­schou­wing over het gevaar van poli­tiek-ideo­lo­gische gods­beel­den in de samen­le­ving. Karmelietes Anne-Marie Bos belicht een meer­ja­ren­pro­ject dat alle teksten van Titus via een web­si­te digi­taal toe­gan­ke­lijk maakt (Neder­lands- en Engels­ta­lig). Inter­na­tio­nale Vati­caanjour­na­listen eren met een symposium op 10 mei 2022 Titus’ inzet voor pers­vrij­heid en jour­na­lis­tieke waar­heidsvin­ding.

Rome-reis

Romereis naar heiligverklarting TitusAl spoe­dig na de oorlog gaan stemmen op voor heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma. Na de zalig­ver­kla­ring in 1985 volgt nu heilig­ver­kla­ring door Paus Fran­cis­cus. Bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim biedt voor hen die aanwe­zig willen zijn bij de heilig­ver­kla­ring een vier- of vijf­daag­se Rome-reis aan van 13 mei tot en met 16 of 17 mei.

Dank­vie­ring

Op zon­dag 22 mei op 16.00 uur is er in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch een natio­nale dank­vie­ring.

Magazine naar pa­ro­chies

Het blad is verstuurd naar de pa­ro­chies.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
woensdag, 13 april 2022Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma
maandag, 11 april 2022Kruisweg van Titus Brandsma Video
zaterdag, 9 april 2022Titus Brandsma op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 4 maart 2022Heiligverklaring Titus Brandsma
woensdag, 23 februari 2022Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaande
donderdag, 25 november 2021Wonder erkend op voorspraak van Titus BrandsmaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose