Bisdom Haarlem-Amsterdam


Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie

Groeiende belangstelling voor vasten

gepubliceerd: dinsdag, 4 april 2017

Zo’n vijf­tig pelgrims lopen dit jaar mee in de drie­daag­se pelgrims­tocht die Vas­ten­ac­tie voor de zevende keer or­ga­ni­seert. De tocht start op don­der­dag 6 april vanuit abdij Rolduc in Kerkrade en voert onder meer naar de Dom in Aachen en klooster en bede­vaarts­oord Wittem.

Sober­heid, spiri­tua­li­teit en soli­da­ri­teit

De pelgrims­tocht staat in het teken van sober­heid, spiri­tua­li­teit en soli­da­ri­teit. De sober­heid komt tot uiting in het lopen: dage­lijks leggen de pelgrims zo’n twin­tig kilo­me­ter af. Onderweg hou­den zij af en toe halt voor een moment van be­zin­ning. Ook de bestem­mingen - de Dom van Aachen op don­der­dag en het klooster en bede­vaarts­oord Witten op vrij­dag – geven een spi­ri­tu­ele impuls. De deel­ne­mers geven blijk van hun soli­da­ri­teit met hun mede­mens door zich laten sponsoren voor het lan­de­lijke Vas­ten­ac­tie­pro­ject ‘Eilan­den van Hoop te El Salvador’.

Van oudsher wil Vas­ten­ac­tie mensen in de veer­tig­da­gen­tijd aan­zet­ten tot sober­heid en hen aan­spo­ren solidair te zijn met hun mede­mensen. Sinds het begin van deze eeuw richt Vas­ten­ac­tie zich daar­naast steeds meer op de spi­ri­tu­ele kant van de vasten, op het besef dat mensen het leven en de wereld hebben gekregen, als een geschenk van God, en op onze verant­woor­de­lijk­heid daar goed voor te zorgen. Paus Fran­cis­cus bena­drukt dat ook in zijn en­cy­cliek ‘Laudato Si’.

Vasten is een eeuwen­oude traditie - een periode van be­zin­ning ter voor­be­rei­ding op het Paas­feest. In de loop van de tijd raakte dat spi­ri­tu­ele aspect steeds meer op de ach­ter­grond en hiel­den mensen zich vooral bezig met het volgen van de regels over eten en drinken. Dat was in 1961 aan­lei­ding voor de toen­ma­lige aarts­bis­schop van Utrecht, kar­di­naal Alfrink, om Vas­ten­ac­tie op te richten. Hij wilde de vasten een nieuwe impuls geven en de vasten­pe­rio­de verbin­den aan soli­da­ri­teit met mensen die het min­der goed hebben. Pa­ro­chies gingen tij­dens de vasten­pe­rio­de geld inzamelen voor ont­wik­ke­lings­pro­jecten in de Derde Wereld.

Meer belang­stel­ling voor vasten

De laatste jaren staat vasten steeds meer in de belang­stel­ling. Er ver­schij­nen regel­ma­tig boeken over en ook op de sociale media is vasten een te­rug­ke­rend on­der­werp. Deels kan die hernieuwde belang­stel­ling wor­den verklaard uit de aan­dacht die de Ramadan – het islami­tisch vasten – jaar­lijks krijgt. Volgens Vas­ten­ac­tie speelt ook bezorgd­heid over de toe­komst een rol, met name bij jon­ge­ren die bewuster willen leven.

Die hernieuwde belang­stel­ling voor de vasten heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe, eigen­tijdse vormen van sober­heid en matig­heid. Tra­di­tio­neel slaat vasten op eten en drinken: min­der (vaak) eten en vlees en alcohol laten staan. Te­gen­woor­dig kiezen mensen ook voor nieuwe, eigen­tijdse vormen, zoals smart­phone en Facebook uit­zet­ten en niet appen, roken of autorij­den.

Een dag mee­lo­pen

Vas­ten­ac­tie or­ga­ni­seert de drie­daag­se pelgrims­tocht voor haar vrij­wil­li­gers en donateurs. Belang­stel­len­den die een dag willen mee­lo­pen met de pelgrims kunnen zich aanmel­den via www.vas­ten­ac­tie.nl. Op zater­dag loopt ook de hulp­bis­schop van Roermond, Mgr. De Jong mee; er wordt dan een rond­wan­de­ling gemaakt door Limburg en Land­graaf. Het vertrek is elke dag om 9.30 uur vanaf abdij Rolduc. Deelname kost € 15,- per dag.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiŽle caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose