Bisdom Haarlem-Amsterdam


Jongeren betrekken bij Caritas / Diaconie

Zaterdag 29 maart 2014 - Dag van de Caritas in Heiloo

gepubliceerd: maandag, 31 maart 2014

De dag van de caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was zater­dag 29 maart geheel ge­con­cen­treerd op het betrekken van jon­ge­ren bij het caritas-werk. Dit is van groot belang, zoals paus Fran­cis­cus de Neder­landse bis­schop­pen zei bij het Ad Limina bezoek. Niet alleen van­wege het goed dat hier wordt gedaan aan mensen die het niet ge­mak­ke­lijk hebben, maar de caritas vanuit de Kerk heeft nog die extra dimensie van een hulp te zijn om Christus in het gelaat van de arme te herkennen.

Dag van de Caritas - 29 mei 2014
Deel­ne­mers aan de Caritas­dag luis­te­ren naar de intro­duc­tie.

Zo’n negen­tig mensen - vooral afkoms­tig uit de besturen van de Parochiële Caritas In­stel­lingen (PCI’s) - waren in het dio­ce­saan centrum in Heiloo aanwe­zig om in vijf work­shops kennis te maken met projecten en moge­lijk­he­den om jon­ge­ren bij de caritas te betrekken: DiaconAction is een een­ma­lig project, M25 is een lan­ger lopend project voor jon­ge­ren op basis van het 25e hoofd­stuk van het Matteüs-evan­ge­lie over de werken van barm­har­tig­heid, Sant’ Egidio Am­ster­dam is werken voor de armen vanuit een spiri­tua­li­teit die de armen als vrien­den ziet en hen als vrien­den bena­dert en het project Don Bosco Samen van de Salesianen in Am­ster­dam, die jon­ge­ren voor een bepaalde tijd uitzen­den naar ont­wik­ke­lings­lan­den en hen voor­be­rei­den en na terug­komst blijven be­ge­lei­den. Al deze projecten brengen jon­ge­ren in contact met de nood van mensen in concrete inzet.

Tenslotte was er ook een PCI-be­stuur­der uit de Zaanstreek die ver­telde over samen­wer­king met andere PCI’s om krachti­ger te wor­den. De PCI-besturen zijn nogal vergrijsd, terwijl er zeker jon­ge­ren zijn die zich ervoor in­te­res­seren om iets goeds te doen voor mensen. Mis­schien dat langs de weg van de voor­ge­stelde projecten jon­ge­ren voor inzet voor de PCI’s kunnen wor­den geïn­te­res­seerd.

Aan het einde van de dag bedankte Mgr. Hendriks de aanwe­zigen voor hun inzet en be­trok­ken­heid: “Zij geven han­den en voeten aan het werk voor de Caritas. Op basis van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Evangelii gaudium van paus Fran­cis­cus heb ik daarna ge­pro­beerd wat in­spi­ra­tie mee te geven om de inzet voor de Caritas te bezielen en te ver­ster­ken, want behalve het werk wat gedaan wordt, is de geest van waaruit het gebeurt niet min­der be­lang­rijk.” (Arsacal.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiŽle caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose