Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen

gepubliceerd: maandag, 28 november 2016

Ruim 60 mensen waren naar de bezielings­dag Igna­ti­aanse spiri­tua­li­teit in Heiloo geko­men. Be­stuur­ders en werk­groepen van parochiële caritasin­stel­lingen; missie- ont­wik­ke­ling- en vrede; diakens en pries­ters onder­zochten eens­ge­zind hoe de spiri­tua­li­teit van paus Fran­cis­cus, zelf jezuïet, hen kan in­spi­re­ren in de ge­za­men­lijke zorg voor de armen.

Igna­ti­aans gereed­schap

Onder de des­kun­dige lei­ding van in­ter­netpastor en jezuïet Nikolaas Sintobin kregen we een inkijkje in de spiri­tua­li­teit van de paus via het leven van de stichter van de Jezuïeten: Ignatius van Loyola. Kern­woor­den zijn: ver­trouwe­lijk­heid met God, zoals een vriend met een vriend; Gods nabij­heid, reflec­te­ren op dat wat je doet; steeds beter wor­den, niet om pres­ta­ties door grote wils­kracht, maar door een manier van leven die uitdruk­king geeft aan het verlangen en de wil om open te staan voor de invloed van Gods geest op het men­se­lijk han­de­len. Gebed en leven raken en voe­den elkaar dan voort­du­rend.

Geheim

De Igna­ti­aanse traditie kent het levens­ge­bed. Een simpel, kort en krach­tig gebed dat in alle situaties en plekken kan wor­den gebe­den. Het gebed bij de tandarts, aldus paus Fran­cis­cus. Is dat mis­schien het geheim van de hui­dige paus? De wereldse spiri­tua­li­teit ‘’God in alles lief­heb­ben en dienen”?

YouTube

Na het gesprek met de zaal wer­den we aange­naam verrast met een moderne medi­ta­tie op het caritas­werk aan de hand van YouTube-filmpjes. De prikkelende vragen over de eigen erva­ring en de uit­wis­se­ling met de buurvrouw/man bracht leven in de Engelen­zaal. Na de voor­tref­fe­lijke kloosterlunch wer­den we ingeleid in het voeren van een gesprek als het moei­lijk wordt.

Als het moei­lijk wordt...

De zorg voor de armen, mensen die aan het leven te kort komen, is mooi én moei­lijk. Omgaan met fusies en schaalvergro­ting vraagt veel van ons. Evenals een moei­lijk gesprek met mensen die ons lief zijn. Of met wie we samen moeten gaan werken. De inlei­der leert ons een moei­lijk gesprek steeds beginnen met het vermel­den van het po­si­tie­ve, het negatieve komt op de tweede plaats, ver­trouwen in de toe­komst is het be­lang­rijk­ste. Niet als een techniekje maar vanuit het geloof in de absolute waar­dig­heid, meer nog, in de schoon­heid van elke mens. In de groeps­ge­sprekken werd aan de hand van werk­vra­gen -een beproefde methode- de per­soon­lijk erva­ring op de inlei­ding gedeeld.

Meer in­spi­ra­tie

De reacties van de deel­ne­mers aan deze bezielings­dag zijn open­har­tig en met een hoge waar­de­ring voor dit aanbod. Wij delen graag met u de inlei­ding Igna­ti­aanse spiri­tua­li­teit. Meer ini­tia­tie­ven en web­si­tes zijn te vin­den onder de web­si­te jezuieten.org.

 

Anita Witte
Dienst Caritas


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiŽle caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose