Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken

Woensdagavond 14 oktober 2015 in Stem in de Stad, Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2015

Een net­werk­bij­een­komst voor ie­der­een die betrokken is bij de kerk en de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning (WMO) in Noord-Holland werd woens­dag 14 ok­to­ber geor­ga­ni­seerd door de afdeling Caritas in samen­wer­king met PKN, RvK Noord-Holland en OSMA.

1. Opening en terug­blik

Ernst Meyknecht heet ie­der­een van harte welkom. Dit is de derde net­werk­bij­een­komst. Het on­der­werp van­avond is het Sociaal Wijk­team. De twee inlei­ders: Esther Sarphatie, onder­zoeks­ambte­naar en relatiemana­ger wel­zijns­werk bij de ge­meen­te Hilversum en Lizzy van der Kooij, Pro­gram­mamana­ger Sociaal Wijk­team Haar­lem, gaan ons iets ver­tellen over wat een wijk­team is en waarvoor het wijk­team is. Daarna is er ruimte voor de deel­ne­mers om te ver­tellen over hun erva­ringen met het sociaal wijk­team en/of het contact met de ge­meen­te. 

2. Trans­for­ma­tie sociaal domein en wijknet­werken in Hilversum

Esther Sarphatie, onder­zoeks­ambte­naar en relatiemana­ger wel­zijns­werk ge­meen­te Hilversum.

In de bijlage vindt u de handout van de PP-pre­sen­ta­tie.

Hier­on­der nog wat aanteke­ningen van de pre­sen­ta­tie en de vragen van de deel­ne­mers.

In de regio Gooi- en Vechtstreek werken de ge­meen­ten niet met sociaal wijk­teams. Daarvoor in de plaats werkt men met buurtnet­werken en een Sociaal Plein.

Met transitie wordt bedoeld de tech­nische ver­an­de­ringen in het sociaal domein, nieuwe teams, nieuwe regels enz. Trans­for­ma­tie gaat over het bewerkstelligen van gedrags­ver­an­de­ring, omslag in denken, een cultuur­ver­an­de­ring.

Iedere ge­meen­ten in Gooi- en Vechtstreek heeft een Sociaal Plein en werkt op dezelfde manier. Het keukentafel­ge­sprek vindt in het Sociaal Plein plaats. De gesprekken wor­den gevoerd door ambtenaren. Mantel­zor­gers kunnen ook bij dit gesprek aanwe­zig zijn. Ook de onaf­han­ke­lijke cliënton­der­steu­ning heeft een plek binnen het Sociaal Plein.

In Hilversum wordt on­der­scheid gemaakt tussen:

 • Voor­veld
  (buurtnet­werken, waar­on­der kerken en vereni­gingen)
 • Loket
  (Het Sociaal Plein. Dit is de plek waar de keukentafel­ge­sprekken wor­den gevoerd)
 • Achter­veld
  (In­di­vi­duele voor­zie­ningen. Worden regio­naal ingekocht)

Krijgen mensen nu de zorg die ze nodig hebben? Het keukentafel­ge­sprek is er juist voor bedoeld om de vraag van mensen te achterhalen. Tot nu toe is nog niemand afgewezen omdat er geen geld meer zou zijn. En dat zal ook niet gebeuren, omdat de ge­meen­ten, omdat ze dich­ter­bij de inwoners staat, eer­der kan ingrijpen voordat de zorg­kos­ten gaan oplopen. Zo probeert de ge­meen­te te voor­ko­men dat multi-probleem ge­zin­nen opgeno­men moeten wor­den in een in­stel­ling, hetgeen erg duur is. Men probeert ervoor de zorgen dat met be­ge­lei­ding thuis dit voor­ko­men kan wor­den. Hetzelfde geldt voor huisuit­zet­tingen. Deze probeer je te voor­ko­men, omdat een huisuit­zet­ting heel duur is en ook geen oplos­sing is.

De nieuwe werk­wij­ze is nog geen jaar oud. Dus het is nog te vroeg om al te kunnen zeggen hoeveel kosten het bespaart of wat de effecten zijn op de zorg. Daarover zal pas eind volgend jaar iets meer te zeggen zijn.

De buurt vormt de basisinfra­struc­tuur. De ge­meen­te or­ga­ni­seert niet zelf de voor­zie­ningen. Een deel van de voor­zie­ningen wor­den uitge­voerd door de wel­zijns­stich­ting en andere voor­zie­ningen door vereni­gingen, buurtbewoners en kerken en andere organi­sa­ties. De ge­meen­te Hilversum wil toe­werken naar een situatie waarin de inwoners een buurtbudget krijgen, waar­mee ze zelf kunnen bepalen wat er nodig is.

Per 1 ok­to­ber 2015 zijn er 8 buurtcoördinatoren aan­ge­steld om in heel Hilversum dit proces te be­ge­lei­den.

Bekijk voor meer in­for­ma­tie de PP-pre­sen­ta­tie.

3. Sociaal Wijk­teams in de ge­meen­te Haar­lem

Lizzy van der Kooij, pro­gram­mamana­ger Sociaal Wijk­team Haar­lem.

In tegen­stel­ling tot Hilversum heeft de ge­meen­te Haar­lem wél gekozen voor Sociale Wijk­teams. Op dit moment zijn er acht. De bezet­ting van zo’n team bestaat uit zeven mensen vanuit ver­schil­lende disciplines.

Hun taak is eropaf te gaan. De mensen op te zoeken.

De plannen voor de nieuwe manier van werken zijn uit­ge­werkt onder de naam Samen voor Elkaar Nu nog wordt het proces sterk aange­voerd door de ge­meen­te, maar op termijn is het de bedoeling dat de teams en de wijk meer ruimte krijgen om de dingen zelf te doen.

Bekijk voor meer in­for­ma­tie de PP-pre­sen­ta­tie.

4. Erva­ringen van kerken met het sociaal wijk­team in hun ge­meen­te.

We maken een rondje waarin ie­der­een iets ver­teld.

 • Hoorn: Heeft drie sociaal wijk­teams. De EBG-kerk heeft geen contact met het sociaal wijk­team. De Raad van Kerken Hoorn heeft goede contacten met de ge­meen­te.
 • Vijf­hui­zen: Door de opvang van vluch­te­lingen is er nu contact tussen de kerk in Vijf­hui­zen en de ge­meen­te Haar­lemmermeer. Er is geen contact met het sociaal wijk­team. De kerk is lid van de Stich­ting Helpende Handen. De Stich­ting onder­steunt op ver­schil­lende manieren mensen met een beper­king (www.helpendehan­den.nl).
 • Uithoorn: De bur­ger­lijke ge­meen­te heeft beperkte finan­ciële moge­lijk­he­den. Veel van de contacten lopen via een diaken, die ook werkt bij de Sociale Dienst van de ge­meen­te.
 • Heiloo: Een actieve PCI. Ze hebben goed contact met de ge­meen­te. Wat uit het verhaal naar voren komt is dat het be­lang­rijk is dat jezelf ook actief bent en de ge­meen­te bena­dert om zelf iets te komen ver­tellen.
 • Am­ster­dam-West: In Am­ster­dam-West wordt gewerkt met wijktafels. Ook kerken schuiven hierbij aan. Voor meer in­for­ma­tie: www.amster­dam.nl/overig/brede-wijktafel-west
 • Haar­lem: Stem in de Stad is dui­de­lijk aanwe­zig in de stad en wordt ook door de ge­meen­te gezien.

Con­clu­sie: Soms zijn er wel contacten soms niet. Heb je als kerk nog geen contact gehad met iemand van het sociaal wijk­team. Neem dan zelf het ini­tia­tief. Nodig deze mensen uit om mis­schien na de kerk­dienst of op een ander moment iets te ver­tellen over het werk van het sociaal wijk­team. En ver­tel ook wat jezelf als kerk doet.

6. Volgende bij­een­komst

De volgende bij­een­komst van Wmo en Kerken Noord Holland vindt plaats op woens­dag 20 april 2016 in Stem in de Stad te Haar­lem.

Voor deze avond hebben we een speciale gast uit­ge­no­digd: Patricia Bender. Zij is de schrijver van het boek ‘Hoera! We gaan bezuinigen’.

We hebben haar gevraagd de avond te openen met een inlei­ding over: HOERA! WIJ PARTICIPEREN.

Een van de kern­pun­ten van de WMO is het ver­gro­ten van de be­trok­ken­heid van de naaste en omge­ving bij de zorg van de zorgvra­ger. Minder over­heid, meer bur­gers! Van Ver­zor­gings­staat naar Par­ti­ci­pa­tiesamen­le­ving. Maar wat betekent dat precies in de praktijk? Is het echt nodig? En zo ja wat betekent dat voor onze eigen inzet en die van onze geloofs­ge­meen­schappen?

Mocht u een uit­no­di­ging willen ont­van­gen, stuur dan een bericht naar:

Bijlagen

 1. Pre­sen­ta­tie ‘Trans­for­ma­tie sociaal domein en wijknet­werken in Hilversum.
 2. Pre­sen­ta­tie ‘Sociaal Wijk­teams in de ge­meen­te Haar­lem.

Organi­sa­tie en Advies

Cursussen en in­for­ma­tie

In­for­ma­tie over cursussen voor Pro­tes­tantse kerken zijn te vin­den op:
Neem voor advies contact op met Burret Olde.

 • www.pro­tes­tantse­kerk.nl/pcte/toerus­ting/cursussen/diaconaat/Paginas/Armoede.aspx
 • www.pro­tes­tantse­kerk.nl/pcte/toerus­ting/cursussen/diaconaat/Paginas/Kerk-en-WMO.aspx

Aanwe­zigen

Lijst van aanwe­zigen:

 • Ans Willemse, PCI Heiloo
 • Theo van Diepen, PCI Heiloo
 • Marc, Mecidi, EBG Hoorn
 • Fred van de Water, PG Uithoorn
 • Ada Lases, Am­ster­dam
 • Wil Hand, Hoofd­dorp
 • Jeroen Perk, Hoofd­dorp
 • Coby Schoutens, Hoofd­dorp
 • Pieternel Ermen, Neunen
 • Martien Luijcks, Haar­lem

Inlei­ders:

 • Lizzy van der Kooij, Haar­lem
 • Esther Sarphathie, Hilversum


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiŽle caritasinstellingen
woensdag, 1 oktober 2014Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose