Bisdom Haarlem-Amsterdam


Indrukwekkende Avond van de Martelaren

gepubliceerd: zondag, 29 maart 2015

“Elk schot sneed als een dolk door mijn ziel. Eén van die kogels was voor mijn vrouw ... ‘Oh God’ hoorde ik haar nog roepen ... en toen een schot. Ik dacht dat ik ter plekke mijn verstand verloor. En tege­lijker­tijd hield iets me rus­tig ... De heilige Geest, denk ik...” Het is een van de ind­ringende en confron­terende frag­menten uit de getuige­nissen die wer­den voor­gelezen tij­dens de Avond van de Mar­te­la­ren in Am­ster­dam.

Avond van de Martelaren - 27 maart 2015 - Kerk in NoodIn de Sint Nicolaas­basiliek in Am­ster­dam werd op 27 maart de jaar­lijkse avond van de mar­te­la­ren gehou­den, georga­niseerd door Kerk in Nood, waarbij in voor­beden en door een aantal ge­tui­ge­nissen de vele chris­te­nen wer­den her­dacht die in het jaar 2014 hun leven hebben gegeven. Onder de getuige­nissen dra­ma­tische verhalen die je door de ziel snij­den over mensen die grote moed tonen een­vou­digweg door christen te zijn.

Mgr. Jozef Punt was de hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie­vie­ring. Hij wees er onder meer op dat de Koptische chris­te­nen die onlangs op het strand van Libië wer­den afgeslacht, hun leven had­den kunnen red­den door zich tot de Islam te bekennen. Daarvoor had­den ze niet hoeven ontkennen dat Jezus bestaan heeft en een profeet was, maar wel had­den ze Zijn Godheid moeten loochenen. Zij stierven met Jezus’ naam op hun lippen.

Ge­tui­ge­nissen uit Pakistan, Nigeria, Kenia, Syrië en Mexico maakten dui­de­lijk hoe moei­lijk chris­te­nen het hebben in gebie­den waar bij­voor­beeld terroris­tische islami­tische groepen actief zijn. Het is een groot verschil met de situatie in ons eigen land, waar het vaak lijkt dat iedere kleine moeite die voor het beleven van het katho­lie­ke geloof zou moeten wor­den gedaan, eigen­lijk al te veel gevraagd is. In Neder­land gaat het vaak om de men­se­lijke, sociale aspecten, terwijl de betrokken­heid bij de geloofs­inhoud vaak mager te noemen is. “Katho­lie­ken zijn sprakeloos”, noemde mgr. Gerard de Korte dit wel. Veel katho­lie­ken zou­den te weinig kennis hebben van de geloofs­in­houd om iets te kunnen belij­den. De mar­te­la­ren elders, roepen ons dus ook op tot mis­sio­ne­ring.

Pater Frans van der Lugt werd her­dacht, evenals de Armeense genocide nu precies een eeuw gele­den en al die andere chris­te­nen die zo moeten lij­den. Dat hun moed en hun offer zaad mag zijn van nieuwe vurige chris­te­nen...

Behalve mgr. Punt, was ook kar­di­naal Adrianus Simonis aanwe­zig, evenals mgr. Jan van Burg­ste­den, de Utrechtse hulp­bis­schop Herman Woorts en mgr. Jan Hendriks. De bijna volle kerk vierde de heilige Eucha­ris­tie en daarna wer­den tij­dens de uit­stel­ling van het Aller­heiligste Sacra­ment en de gebe­den van de kruis­weg de mar­te­la­ren her­dacht en wer­den er voor hen kaarsjes opgestoken, alles begeleid door een goede gelegen­heids­band.

Vanuit Kerk in Nood waren veel vrij­wil­li­gers meege­ko­men die ervoor zorg­den dat alles in goede banen werd geleid.

Het was goed om samen stil te staan bij het lot dat deze mensen - nieuwe mar­te­la­ren - treft, voor hen te bid­den en zo met hen verbon­den te zijn.

(bron: arsacal.nl - foto­se­rie: Wim Koopman)Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 25 februari 2024Avond van de Martelaren
vrijdag, 23 februari 2024Avond van de Martelaren
zaterdag, 1 april 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 28 maart 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren
woensdag, 28 maart 2018Indrukwekkende Avond van de Martelaren Audio
woensdag, 12 april 2017Martelaren van onze tijd herdacht
maandag, 21 maart 2016Martelaren van deze tijd
zaterdag, 19 april 2014Prachtige foto’s Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose