Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitwisseling ervaringen op toerustingsdagen eerste communiebegeleiders

Definitief programma bekend

gepubliceerd: vrijdag, 21 september 2012

Toerustingsdagen eerste communiebegeleidersOp zater­dag 13 ok­to­ber 2012 én zater­dag 10 no­vem­ber 2012 wordt er een toerus­tings­dag geor­ga­ni­seerd voor bege­lei­ders van de eerste communie in de pa­ro­chie (-regio’s). Hier­on­der is er meer in­for­ma­tie te vin­den over het pro­gram­ma van deze dag, met name ook over de inhoud van de work­shops.

Op de dag is er veel ruimte om met andere bege­lei­ders uit te wisselen over het gebruikte project en de communievoor­be­rei­ding in zijn geheel. En om (weer) toe­gerust te wor­den als eerste communie bege­lei­der/ster.

De dag op zater­dag 13 ok­to­ber vindt plaats in Hoofd­dorp, Kruis­weg 1073.

De dag op 10 no­vem­ber vindt plaats in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo.

Op beide dagen wordt het­zelfde pro­gram­ma aan­ge­bo­den. De dagen duren van 10.00 tot 15.30 uur.

Het pro­gram­ma

10.00 uur Inloop, koffie & thee verkrijg­baar, in­for­ma­tie­markt open
10.30 uur Welkom en ope­ning met gebed
10.40 uur Pre­sen­ta­tie van het eerste communie­pro­ject Blijf dit doen! plus ver­wer­king.
Door: Bep Willers van de sectie Leren van het bisdom Rotter­dam.
N.B. deze pre­sen­ta­tie biedt tevens aan­zet­ten om het eigen gebruikte communie­pro­ject te evalueren. Aan­slui­tend:
11.45 uur Uitwisseling in groepjes over de eerste communievoor­be­rei­ding
12.15 uur Lunch en in­for­ma­tie­markt open (o.a. boek­han­del Het Kruis­punt)
13.15 uur Wandeling in tweetallen: geloofs­ge­sprek
13.45 uur Korte pauze
14.00 uur Start work­shops: keuze uit twee work­shops:
 1. Verhalen ver­tellen in de eerste communievoor­be­rei­ding: hoe doe je dat?
 2. Het geheim van de Eucha­ris­tie: wat zijn de bete­ke­nissen en hoe ver­woord je dit?
15.00 uur Medi­ta­tieve afslui­ting van de dag
15.15 uur Koffie & thee

Meer in­for­ma­tie over de work­shops

 1. Verhalen ver­tellen in de eerste communievoor­be­rei­ding: hoe doe je dat?

  Door: Marcel Else­naar

  Als je een verhaal gaat ver­tellen, dan gebeurt er iets bij­zon­ders. Met een verhaal geef je de kin­de­ren de moge­lijk­heid om een voor­stel­ling te maken van de bete­ke­nissen die deze levensfase en de aanstaande eerste Heilige Communie voor hen kunnen hebben. Omdat verhalen een bij­zon­dere wer­king hebben, en omdat in de voor­be­rei­ding ook veel verhalen klinken is het goed om eens meer te horen over de wer­king, wat werkt wel en wat niet en te oefenen met het ver­tellen. En dat allemaal in één uur!


 2. Het geheim van de Eucha­ris­tie: wat zijn de bete­ke­nissen en hoe ver­woord je dit?

  Door: Ton Hekken­berg en Marjan Frielink

  In deze work­shop gaan we met elkaar aan de slag over: de Heilige Communie van oorsprong tot heden; de bete­ke­nis van de Heilige Eucha­ris­tie op onder­de­len en de praktijk van de Eerste Heilige communie­vie­ring. Naast een stuk theorie is er ook veel ruimte voor eigen inbreng en uit­wis­se­ling.

Organi­sa­tie en kosten

De dag wordt geor­ga­ni­seerd door de afdeling Catechese van het bisdom in samen­wer­king met mede­wer­kers van boek­han­del Het Kruis­punt (Hoofd­dorp) en enkele vrij­wil­li­gers.

De kosten van de dag zijn € 5 per persoon bij vooraanmel­ding en € 7,50 op de dag zelf. Aan een ieder wordt daar­naast gevraagd iets mee te brengen om te delen voor de lunch. Koffie/thee op de dag en een kopje soep wor­den ver­zorgd.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

In­for­ma­tie en aanmel­ding voor de dagen via mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
S.v.p. bij aanmel­ding uw naam, pa­ro­chie, moge­lijk dieet en vermel­den voor welke toerus­tings­dag u zich aanmeldt.

S.v.p. aanmel­den vóór res­pec­tie­ve­lijk 6 ok­to­ber a.s. en 3 no­vem­ber a.s.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose