Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jaar van het Geloof - algemene informatie

gepubliceerd: dinsdag, 12 juni 2012

Wat is het Jaar van het Geloof?

Jaar van het Geloof: 22 oktober 2012 - 24 november 2013Paus Bene­dic­tus XVI heeft een speciaal “Jaar van het Geloof” aan­ge­kon­digd. Dit jaar begint op 11 ok­to­ber 2012, op de 50ste ver­jaar­dag van de ope­ning van het Tweede Vati­caans Concilie. Op die datum is het ook 20 jaar gele­den dat de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk werd ge­pu­bli­ceerd. Het Jaar van het Geloof wordt af­ge­slo­ten op 24 no­vem­ber 2013, op het Hoog­feest van Christus Koning van het Heelal.

Wat wil de paus met dit Jaar van het Geloof? Hij schrijft daarover aan alle gelo­vi­gen in de brief Porta Fidei. Het Jaar van het Geloof is een oproep aan alle gelo­vi­gen om de kost­ba­re gave van het geloof (opnieuw) te ont­dek­ken en te delen met anderen. Niet voor niets heeft de paus dit Jaar van het Geloof af­ge­kon­digd tij­dens het congres over nieuwe evangeli­sa­tie in ok­to­ber 2011 in Rome.

De paus roept op om in dit Jaar van het Geloof ook speciaal aan­dacht te beste­den aan het Tweede Vati­caans Concilie en te groeien in een juist begrip van wat er op deze kerk­ver­ga­de­ring (1962-1965) naar voren is geko­men. Ook roept hij op om de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk (weer) te bestu­de­ren en waar nodig meer toe­gan­ke­lijk te maken.

Agenda bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

• Zondag 7 t/m zon­dag 28 ok­to­ber 2012
Bij­zon­dere Bis­schop­pen­synode te Rome over “De nieuwe evangeli­sa­tie en het door­ge­ven van het chris­te­lijke geloof”. Vanuit Neder­land neemt Mgr. de Jong deel aan de bis­schop­pen­synode.

• Donder­dag 11 ok­to­ber 2012
Openings­vie­ring Jaar van het Geloof (Heiloo) en Studie­mid­dag pas­to­rale krachten (Heiloo)
Even­eens ope­ning Jaar van het Geloof in Rome op het Sint Pieters­plein met een eucha­ris­tie­vie­ring met de paus.

• Vanaf zater­dag 13 ok­to­ber 2012
Cursus: Wat is geloven? (Jeroen Smith pr) In het Jaar van het Geloof klinkt een vraag die Au­gus­ti­nus als stelde: Quid est enim cre­dere. Wat is geloven eigen­lijk? Op vier zater­dag­och­ten­den (Tilten­berg).

• Vanaf zater­dag 3 no­vem­ber 2012
Cursus: Tweede Vati­caans Concilie II (Mgr. Hendriks): Drie ochtend bij­een­komsten over dit thema. Dit concilie heeft het ker­ke­lijk leven diep­gaand beïn­vloed. Toch kennen weinig mensen de inhoud van de concilie­tek­sten. Wat heeft dit concilie de Kerk nu in feite gebracht? (Tilten­berg).

• Vanaf zater­dag 5 januari 2013
Chris­te­lijke kunst (P. van Dael sj): zeven ochtend bij­een­komsten over hoe de Bijbel in ver­schil­lende periodes is ‘ver­taald’ in afbeel­dingen en hoe dit ons geloof verrijken kan (Tilten­berg).

• Zater­dag 19 januari 2013
Impuls­dag Geloofsop­bouw (Heiloo): deze Impuls­dag staat in het Jaar van het Geloof speciaal in het teken van de Missio­naire kerk. Hoe kunnen we ons geloof delen met anderen?

• Vanaf zater­dag 26 januari 2013
Cursus: Ver­die­ping katho­liek geloof (Ben Hartmann): zeven ochten­den rond zeven grote thema’s aan de hand van de YouCat (Jon­ge­rencate­chis­mus) en de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk (Tilten­berg).

• Vrij­dag 12 april 2013
Studie­dag voor pas­to­rale krachten over het tweede Vati­caans Concilie (Tilten­berg).

• Zater­dag 18 mei 2013
Bij­een­komst van de nieuwe bewe­gingen op het Sint Pieters­plein.

• Zater­dag 1 en zon­dag 2 juni 2013
Nachte­lijke aanbid­ding in de St. Jan de Doper kerk (Lange­dijk), open voor alle jon­ge­ren van ons bisdom.
Dit sluit aan bij de Kerk we­reld­wijd: op Sacra­ments­dag zal er we­reld­wijd op dezelfde tijd eucha­ris­ti­sche aanbid­ding plaats vin­den.

• Juli 2013
Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro (Brazilië). De paus nodigt alle jon­ge­ren uit in het Jaar van het Geloof om deze pelgrimage te maken. Zie voor de voor­be­rei­dende ac­ti­vi­teiten, waar­on­der de in­for­ma­tie­avon­den in het najaar 2012 en de Wereld­jon­ge­ren­dag op 24 maart: www.jong­bis­domhaarlem.nl

• Zater­dag 28 sep­tem­ber 2013
Impuls­dag over de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk, in Vo­ge­len­zang, voor ie­der­een die actief is in de catechese. Op zon­dag 29 sep­tem­ber 2013 vraagt onze Kerk in het kader van het Jaar van het Geloof we­reld­wijd aan­dacht voor het feit dat de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk 20 jaar bestaat. 

• Zondag 13 ok­to­ber 2013
Deze dag staat in het teken van Maria in de Kerk.

• Vrij­dag 22 no­vem­ber 2013
Studie­dag voor pas­to­rale krachten
Studie­dag voor pas­to­rale krachten (pries­ters, diakens, pas­to­rale werkers/-sters) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo. Het gaat om een inhou­de­lijke studie­dag om de fusie­pro­ces­sen in de regio’s te onder­steunen. Dr. Stijn Van den Bossche (alge­meen se­cre­ta­ris van de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor Catechese van Vlaan­de­ren) zal de algemene inlei­ding in de ochtend te ver­zorgen. In de mid­dag wordt op prak­tische wijze ver­der gebouwd op de inlei­ding en aanbevelingen van de ochtend. De be­tref­fen­de pas­to­rale krachten ont­van­gen per­soon­lijk een uit­no­di­ging voor deze studie­dag.

• Zondag 24 no­vem­ber 2013
Afslui­ting van het Jaar van het Geloof
Deze dag is het Hoog­feest Christus Koning van het heelal. In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt deze afslui­ting van het Jaar van het Geloof samen gevierd met de Jubileum­dag van de Runx­put op zon­dag 8 de­cem­ber 2013 in Heiloo.

 

Voor meer ac­ti­vi­teiten in Neder­land in het kader van het Jaar van het Geloof ver­wij­zen we u naar:
www.jaar­vanhetgeloof.nl en
www.rkac­ti­vi­teiten.nl/jaar­vanhetgeloof

Vormingsaanbod van bisdom en Tilten­berg

In het vor­mingsaanbod van het bisdom en de Tilten­berg zullen een aantal cursussen en ac­ti­vi­teiten speciaal in het teken staan van het Jaar van het Geloof, o.a. een cursus over het Tweede Vati­caans Concilie, de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk, een studie­dag over Missio­naire kerk en een Trai­ning Jon­ge­ren­werk. Een ieder is welkom bij deze ac­ti­vi­teiten!

De fol­der van deze ac­ti­vi­teiten en de overige vor­mings­acti­vi­teiten van bisdom en Tilten­berg is aan te vragen via post@tilten­berg.org

Studie(mid)dagen voor pas­to­rale krachten

Er wor­den twee bij­een­komsten speciaal voor pas­to­rale krachten geor­ga­ni­seerd in het kader van het Jaar van het Geloof (een lezing van dr. Miranda Klaver over Geloven in de postmo­derne tijd op don­der­dag­mid­dag 11 ok­to­ber 2012 in Heiloo en een studie­dag over het Tweede Vati­caans Concilie met o.a. Mgr. Hendriks op vrij­dag 12 april 2013 op de Tilten­berg). De pas­to­rale krachten ont­van­gen hier­voor een per­soon­lijke uit­no­di­ging.

Bisdom­blad Samen Kerk

Het bisdom­blad Samen Kerk zal het ko­men­de jaar aan­dacht beste­den aan het Jaar van het Geloof. Als leidraad wordt geno­men de Ge­loofs­be­lij­de­nis, de twaalf artikelen van het geloof. Ook zal er aan­dacht besteed wor­den aan het tweede Vati­caans Concilie.

Aan de slag in de pa­ro­chie(regio)

In de pa­ro­chie(regio) kunt u ook aan de slag gaan om het Jaar van het Geloof han­den en voeten te geven. In de Notitie met pas­to­rale aanbevelingen voor het Jaar van het Geloof vindt u concrete aanbevelingen en ideeën hier­voor.

Daarbij is hier ma­te­ri­aal met werk­vor­men te down­loa­den om in groeps­ver­band in de pa­ro­chie(regio’s) over de inhoud van het Tweede Vati­caans Concilie in gesprek te gaan.

Zie ver­der de catechese web­si­te van het bisdom Roermond (www.catechese­si­te.nl) met o.a. digi­taal een Gids bij de ge­loofs­be­lij­de­nis en het boekje De vreugde van te geloven – Het Credo van kar­di­naal Danneels. Beide boekjes geven op een­vou­dige wijze uitleg over de ge­loofs­be­lij­de­nis in het alge­meen en de onder­de­len van de ge­loofs­be­lij­de­nis.

Ook is er bij de afdeling Catechese in­for­ma­tie te ver­krij­gen welke metho­den er be­schik­baar zijn om met pre-catechese/evangeli­sa­tie in pa­ro­chie­ver­band aan de slag te gaan. Bovendien zijn er speciale gebeds­kaarten verkrijg­baar t.g.v. het Jaar van het Geloof.

Mail mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl voor meer in­for­ma­tie. Tenslotte is via dit e-mail­a­dres een exemplaar van de brief Porta Fidei en de Notitie met pas­to­rale aanbevelingen aan te vragen.

Zie ver­der ook:

Bericht Pas­to­rale aanbevelingen Jaar van het Geloof ver­sche­nen

Brief van de paus Porta Fidei (Rkdo­cu­menten.nl)

Platform voor evangeli­sa­tie in Neder­land: www.rke­vangeli­sa­tie.nl
Op deze site vindt u een Route­planner voor evangeli­sa­tie (12 stappen).
Bovendien vindt u do­cu­menten van de katho­lie­ke Kerk over evangeli­sa­tie op een rij gezet.

Jaar van het Geloof: 22 oktober 2012 - 24 november 2013
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose