Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoe zet je kleine christelijke groepen of gemeenschappen op?

Impulsmiddagen bieden materiaal

gepubliceerd: dinsdag, 6 september 2011

Hoe zet je kleine christelijke groepen of gemeenschappen op?“Hoe zet je kleine chris­te­lijke groepen of ge­meen­schappen op?” Dit was één van de on­der­wer­pen die naar voren kwam in het gesprek tussen Mgr. Punt en een groep nieuwe katho­lie­ken afgelopen zater­dag in Heiloo. Ongeveer 40 nieuwe katho­lie­ken ontmoetten elkaar en beide bis­schop­pen in het Juliana­kloos­ter te Heiloo (een ver­slag van de dag volgt). Eén van de dingen waartoe de bis­schop hen opriep, was om met elkaar kleine chris­te­lijke ge­meen­schappen op te zetten. Het geloof blijft slechts levend, als mensen dit met elkaar kunnen beleven en ver­die­pen.

Ma­te­ri­alen om groepen op te starten

Op de twee cateche­tische impuls­mid­da­gen, name­lijk op woens­dag 21 sep­tem­ber (Vo­ge­len­zang) en vrij­dag 7 ok­to­ber (Heiloo) a.s., zullen ver­schil­lende ma­te­ri­alen ge­pre­sen­teerd wor­den, waar­mee zulke kleine chris­te­lijke ge­meen­schappen kunnen wor­den opgestart. O.a. zal in een aantal work­shops het ma­te­ri­aal be­spro­ken wor­den van: Opnieuw Beginnen, Op reis in het land van Geloven, Alpha, CaFE en Geloven Nu. De mid­da­gen zijn bedoeld voor pastores en vrij­wil­li­gers, die meer willen weten over de inhoud van deze ma­te­ri­alen en hoe ze deze kunnen gebruiken.

Som­mi­ge van deze ma­te­ri­alen beslaan enkele avon­den, andere bevatten genoeg stof om bijv. tweeweke­lijks of maan­de­lijks een heel jaar mee te vullen. Alle ma­te­ri­alen hebben gemeen dat ze een goede handlei­ding hebben en inhou­de­lijk goed zijn uit­ge­werkt, zodat de (a.s.) bege­lei­ders van de groepen al veel werk uit han­den wordt geno­men.

Speciale tiener-of jon­ge­renvariant

Hoe zet je kleine christelijke groepen of gemeenschappen op?Een aantal van deze ma­te­ri­alen kennen tevens een speciale tiener-of jon­ge­renvariant (Youth Alpha, Youth-CaFE en Geloven Nu voor tieners), waar­mee ze ook geschikt zijn om tiener-en jon­ge­ren­groepen op te zetten of als invulling van het pro­gram­ma van een aantal avon­den.

Naast de work­shops is het moge­lijk het ma­te­ri­aal en de leer­mid­de­len te bekijken, hierover vragen te stellen en eventueel aan te schaffen. Dit betreft ook ma­te­ri­alen die niet in de work­shops aan de orde komen, waar­on­der de Geloofskoffertjes, het communie­pro­ject Het geheim van het brood, het vormsel­pro­ject In vuur en vlam en het geloofs­boek Geloof onder woor­den brengen. Het Officium Catecheticum, uit­ge­ve­rij Adveniat en het Katho­liek Alpha Centrum zullen met hun ma­te­ri­alen en leer­mid­de­len aanwe­zig zijn.

Voor meer in­for­ma­tie en opgave

Twee cateche­tische impuls­mid­da­gen: bei­den van 13.30 tot 17.30 uur:
Woens­dag­mid­dag 21 sep­tem­ber in Vo­ge­len­zang (Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375)
Vrij­dag­mid­dag 7 ok­to­ber in Heiloo (Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65).

Mirjam Spruit, afdeling Catechese bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: tel (023) 511 26 35 of
mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl Graag uw naam en pa­ro­chie vermel­den.
Opgave s.v.p. vóór 14 sep­tem­ber en res­pec­tie­ve­lijk vóór 1 ok­to­ber.

Volle­dige pro­gram­ma van de impuls­mid­da­gen

Klik hier voor het volle­dige pro­gram­ma van de cateche­tische impuls­mid­da­gen
Er is ook een inte­res­sante work­shop voor allen die bij het onder­wijs betrokken zijn en een work­shop over de meeneemfol­ders Folders…Geloven.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose