Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Plaatsen cursus ‘Op reis in het land van Geloven’ bekend

gepubliceerd: woensdag, 13 juli 2011

Cursus Land van GelovenDe cursus Op reis in het Land van Geloven (ontstaan uit de pas­to­rale scholen van de de­ke­na­ten) gaat in het seizoen 2011-2012 op vijf plaatsen in het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam van start: Schagen, Geestmerambacht (helaas al volge­boekt voor dit jaar), Hoorn, Zaan­dam en Almere. In Am­ster­dam / Am­stel­veen zijn wel plannen maar nog geen concrete gegevens bekend. In andere delen van het land zijn plannen om groepen te starten.

Via else­naar@kadans.nl kunt u de meest actuele in­for­ma­tie m.b.t. de cursus­plaatsen opvragen.

Bovendien is er naast het cursus­boek ook de Handlei­ding voor bege­lei­ders ver­sche­nen, zal eind au­gus­tus een bijbe­ho­rende DVD met panorama filmpjes be­schik­baar komen en zijn er voor het najaar twee bege­lei­ders­bij­een­komsten gepland.

De cursus

De cursus is opgezet als een reisgids voor mensen die op weg willen gaan om hun relatie met het geloofs­ver­haal – mis­schien opnieuw – te ont­dek­ken. De opzet is uit­no­di­gend en onder­zoekend. Het bijbe­ho­rende cursus­boek bevat zeven bestem­mingen die tij­dens de reis wor­den bezocht, waar­on­der De vallei van de verhalen en De berg van de gods­ont­moe­ting, Het huis van de her­in­ne­ring, Het dal van diepe duisternis en De op­gra­ving van de grond­woor­den. De cursus beslaat rond de 30 bij­een­komsten; verspreid over één of twee jaar.

Handlei­ding bij ‘Op reis’ is ver­sche­nen

Naast het cursus­boek is inmiddels ook een Handlei­ding voor bege­lei­ders ver­sche­nen. Met deze Handlei­ding wor­den bege­lei­ders geholpen om goed voor­be­reid aan de cursus te beginnen. In de handlei­ding is be­schre­ven hoe men het opzetten van een cursus­groep kunt aanpakken, en wor­den stapsge­wijs alle opdrachten doorgelopen.

DVD met panorama-filmpjes

De bij deze Handlei­ding behorende dvd met panorama filmpjes en bij de bestem­mingen genoemde beeldfrag­menten is op dit moment in productie, en zal u eind au­gus­tus ver­schij­nen. Op 5 juli jl. zijn hier­voor de laatste opnames gemaakt in de Bijbelse beel­dentuin in Hoofd­dorp. Deze opnames zijn bestemd voor het panorama filmpje bij de bestem­ming De vallei van de verhalen en De berg van de gods­ont­moe­ting.

Bege­lei­ders­bij­een­komsten

Het starten met een cursus­groep Op reis in het land van Geloven is een avontuur. De eerste keer vraagt het een behoor­lijke tijdsin­ves­te­ring. Daarom wor­den er dit najaar twee bege­lei­ders­bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd. U kunt zich hier­voor aanmel­den per mail via else­naar@kadans.nl of tele­fo­nisch 06 - 23 09 15 15. Kosten van deelname zijn € 95 (inclusief lunch). De data zijn:

  • Zater­dag 1 ok­to­ber: Emmaus Priorij, Maarssen
  • Zater­dag 29 ok­to­ber: Bijbelse beel­dentuin, Hoofd­dorp.

Voor meer in­for­ma­tie: www.land­vangeloven.nl

Onder­steu­ning van ver­schil­lende partijen

De cursus­ma­te­rialen (boek, Handlei­ding, filmpjes en web­si­te) en de onder­steu­ning door Marcel Else­naar zijn mede moge­lijk gemaakt door subsidies van het Skan­fonds, de J.C. Ruigrok Stich­ting, P.I.N. en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Wat betreft de lan­de­lijke onder­steu­ning is er een samen­wer­king van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met het Officium Catecheticum (lan­de­lijke adviesor­gaan van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie m.b.t. de catechese).

Afdeling Catechese

Bij het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam valt dit project onder de afdeling Catechese. Bij staf­func­tio­na­ris Mirjam Spruit - mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl kunt u tevens terecht voor in­for­ma­tie over andere moge­lijk­he­den voor geloofsver­die­ping.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12˝ jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw – 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose