Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma twee catechetische impulsmiddagen bekend

Focus: eerste verkondiging of pre-catechese

gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2011

In najaar or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam samen met het Officium Catecheticum twee cateche­tische impuls­mid­da­gen. Deze zullen op woens­dag 21 sep­tem­ber plaats­vin­den in Vo­ge­len­zang (Tilten­berg) en op vrij­dag 7 ok­to­ber in Heiloo (Juliana­kloos­ter).

Impuls voor de catechese

Programma twee catechetische impulsmiddagen bekendOp beide mid­da­gen wordt het­zelfde pro­gram­ma aan­ge­bo­den. De mid­da­gen zijn bedoeld om een impuls te geven aan de catechese in de pa­ro­chies door de visie op catechese en de ver­schil­lende ma­te­ri­alen en leer­mid­de­len die de afgelopen tijd zijn ont­wik­keld onder de aan­dacht te brengen. Daar­naast kan het ook nut­tig zijn om met elkaar uit te wisselen over hoe men er mee aan de slag kan gaan. Tevens staan het bisdom en het Officium Catecheticum open voor eventuele bemer­kingen en sug­ges­ties voor bestaande en nieuwe projecten. De impuls­mid­da­gen zijn bedoeld voor mensen, die met catechese bezig zijn in de pa­ro­chies, zowel vrij­wil­li­gers als pro­fes­sio­nals. 

(Pre-)catechese

Speciaal zal de eerste ver­kon­di­ging of pre-catechese tij­dens deze mid­da­gen centraal staan. In de praktijk van de catechese lopen eerste ver­kon­di­ging of pre-catechese en catechese door elkaar heen. Dat maakt het catechese geven niet ge­mak­ke­lijk. Door de ver­an­der­de situatie ont­dek­ken mensen, ook al zijn ze vaak gedoopt en hebben ze on­der­richt ont­van­gen, pas later in hun leven de kracht van het evan­ge­lie en wat het betekent om met elkaar leer­ling van Jezus te zijn. Over hoe zowel de eerste ver­kon­di­ging of pre-catechese en de catechese goed vorm te geven binnen de pa­ro­chie, willen we met elkaar nadenken.

Pro­gram­ma

13.30 uur
Koffie en thee, inloop
14.00 uur
Plenair gedeelte:
Opening door Mirjam Spruit-Borst (staf­func­tio­na­ris Catechese)
Naar een vernieuwde catechese: opties en priori­teiten van de Ori­ën­ta­tie­tekst Pa­ro­chie­ca­te­che­se (2009) door Johan van der Vloet (directeur Officium Catecheticum)
Twee voor­beel­den van eerste ver­kon­di­ging: Magazines rondom levens­mo­menten en Folders... Geloven.
15.15 uur
Work­shopronde I: u heeft de keuze om één van de volgende work­shops te bezoeken: Op reis in het Land van Geloven; Opnieuw Beginnen; Vensters op katho­liek geloven; en Folders......Geloven.
16.15 uur
Work­shopronde II: u heeft de keuze om één van de volgende work­shops te bezoeken: Op reis in het Land van Geloven; Opnieuw Beginnen; De Alpha-cursus, CaFE (Catholic Faith Exploration) en de in­ter­net cursus WaaromJezus?-rk; en Geloven Nu.
17.00 uur
Af­slui­ten­de terug­blik en borrel

In­for­ma­tie en ma­te­ri­alen­markt

Naast de work­shops is het moge­lijk het ma­te­ri­aal en de leer­mid­de­len te bekijken, hierover vragen te stellen en eventueel aan te schaffen. Dit betreft ook ma­te­ri­alen die niet in de work­shops aan de orde komen, waar­on­der de Geloofskoffertjes, het communie­pro­ject Het geheim van het brood, het vormsel­pro­ject In vuur en vlam en het geloofs­boek Geloof onder woor­den brengen. Het Officium Catecheticum, uit­ge­ve­rij Adveniat en het Katho­liek Alpha Centrum zullen met hun ma­te­ri­alen en leer­mid­de­len aanwe­zig zijn.

Data en locatie

Woens­dag­mid­dag 21 sep­tem­ber in Vo­ge­len­zang (Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375)
Vrij­dag­mid­dag 7 ok­to­ber in Heiloo (Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65)

Voor meer in­for­ma­tie en opgave

Mirjam Spruit-Borst, afdeling Catechese bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: tel (023) 511 26 35 of
mborst@bisdomhaarlem-amster­dam.nl Graag uw naam en pa­ro­chie vermel­den.
Opgave s.v.p. vóór 14 sep­tem­ber en res­pec­tie­ve­lijk vóór 1 ok­to­ber.

Korte toelich­ting op de work­shops

Op reis in het Land van Geloven
door: Marcel Else­naar
www.land­vangeloven.nl
Ga mee op reis in het land van Geloven: op reis naar zeven bestem­mingen, bestaande uit totaal ongeveer der­tig bij­een­komsten. De cursus is ontstaan uit de voor­ma­lige dekenale toerus­tings­cur­sussen en is geschikt voor gevor­derde en beginnende zoekers. In de work­shop beste­den we aan­dacht aan het cursus­ma­te­riaal, de bege­lei­ders en de wer­ving van deel­ne­mers. Deze thema’s  zijn van groot belang om met dit mooie cursus­ma­te­riaal een nieuwe impuls te geven aan het ge­loofs­le­ven van de deel­ne­mers en uw pa­ro­chie.

Opnieuw Beginnen
door: Rob Landré
www.opnieuwbeginnen.com
Evangeli­sa­tie kan slagen, wanneer wij onze pa­ro­chies weten te ont­wik­ke­len tot aan­trek­ke­lijke, levende geloofs­ge­meen­schappen. Dat wordt moge­lijk, wanneer wij ons eigen geloof samen heront­dek­ken, het leren ver­woor­den en groeien naar een volwassen geloof. Deze eerste stap naar vitale kerk­ge­meen­schappen kunnen we zetten aan de hand van "Opnieuw beginnen". In deze work­shop kan met deze 'herinitiatie in het geloof' wor­den kennis gemaakt en wordt be­spro­ken hoe er in pa­ro­chie­ver­band mee kan wor­den gewerkt.  

Vensters op katho­liek geloven voor het onder­wijs
door: Peter Dullaert, directeur Adveniat
www.venstersopkatho­liekgeloven.nl
Dit is een project dat bedoeld is om leraren in het voort­ge­zet onder­wijs en basis­on­der­wijs te onder­steunen bij het vorm­ge­ven van de katho­lie­ke iden­ti­teit van hun school. Voor pa­ro­chies biedt het project inte­res­sant ma­te­ri­aal dat zou kunnen func­tio­ne­ren in een (hernieuwde) ont­moe­ting tussen school en kerk. Het project heeft de vorm van een drie­trapsraket. De eerste trap is het crossmediaal project " Maar wie is God?" De tweede trap is het boek  Mijn school is katho­liek bedoeld voor leraren in basis-en voort­ge­zet onder­wijs, maar het kan ook bre­der in de catechese ingezet wor­den. De derde trap is de bo­ven­ge­noem­de web­si­te. Het project is een ini­tia­tief van CNV Onder­wijs i.s.m. Adveniat. Kom naar deze work­shop als u vanuit de pa­ro­chie zoekt om de contacten met scholen aan te halen of te verbe­te­ren.

Folders... Geloven
door: Marjet de Jong, uitgever Adveniat
www.reli­boek.eu
Dit zijn meeneem-fol­ders van 8 pagina's ont­wik­keld door uit­ge­ve­rij Bayard in Frank­rijk. De fol­ders zijn bedoeld om een leemte in de com­mu­ni­ca­tie tussen de kerk en bezoekers van gewijde plaatsen op te vullen. Ze geven "in tien minuten" ant­woord op reële vragen van mensen over leven en geloof. Het project heeft een missio­naire bedoeling. De fol­ders wor­den aan­ge­bo­den in kartonnen displays waarin plaats is voor 12 titels. Pa­ro­chies, zieken­hui­zen en andere zorg­cen­tra kunnen zo hun chris­te­lijke iden­ti­teit uitdragen. Adveniat hoopt deze fol­ders in het najaar van 2011 aan de pa­ro­chies aan te bie­den. In deze work­shop hoort u meer over de soorten fol­ders en hoe u deze kunt inzetten in de catechese en in de pa­ro­chie. 

De Alpha-cursus, CaFE (Catholic Faith Exploration) en de in­ter­net cursus WaaromJezus?-rk
door: Eliza Ouds­hoorn of Jeroen Smith pr, verbon­den aan het Katho­liek Alpha Centrum
www.rk-alpha­cen­trum.nl en www.waaromjezus-rk.nl
Uitleg van het Evan­ge­lie – drie beproefde metho­den.
Eigen­tijds, laag­drem­pe­lig en gericht op dialoog. Cursussen voor mensen van nu:
Alpha-cursus – de kern van het geloof op aan­trek­ke­lijke wijze door­ge­ven.
CaFE - via dvd's mensen helpen het katho­lie­ke geloof te leren kennen en te ver­die­pen.
In­ter­net­cur­sus WaaromJezus?-rk - evan­ge­li­se­ren was nog nooit zo ‘mak­ke­lijk’.

Geloven Nu
door: Peter Dullaert, ex ini­tia­tiefnemer van Geloven Nu en directeur Adveniat
www.reli­boek.eu
Dit is een methode voor ont­moe­tings­groepen rond bijbel­ver­halen. Jaar­lijks wor­den acht bij­een­komsten aan­ge­bo­den, geschikt voor een groep van ongeveer 10 tot 12 personen. In dit concept staat uit­wis­se­ling voorop. Geloven Nu ontstond in Deventer en op dit moment zijn er ongeveer 150 groepen in Neder­land die dit ma­te­ri­aal gebruiken. In deze work­shop hoort u meer over de ach­ter­grond van het ma­te­ri­aal en hoe u het in uw pa­ro­chie kunt gebruiken.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose