Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vernieuwd magazine Nieuw Leven

Volledig herbewerkte versie van succesvol magazine ‘Opnieuw geboren’

gepubliceerd: woensdag, 4 mei 2011

De afgelopen jaren heeft het Officium Catecheticum, in samen­wer­king met de Neder­landse en Vlaamse bis­dom­men, ver­schil­lende magazines over levens­vra­gen uit­ge­bracht. Er is nu een herbe­wer­king ver­sche­nen van het magazine over het begin van het leven onder de titel Nieuw Leven.

De doel­groep van dit magazine is dan ook verbreed: niet alleen ouders die hun kind willen laten dopen, maar een ieder die een kin­derwens heeft of recent een kind heeft gekregen. De magazines hebben daar­naast ook tot doel de (pre-)catechese in de pa­ro­chies onder­steunen.

Weinig men­se­lijke erva­ringen zijn zo over­wel­di­gend als het krijgen van een kind. Een geboorte fascineert en overstijgt je vol­ko­men. Het is alsof de wereld telkens herbegint. Nieuw leven brengt je in contact met het ongrijp­ba­re van het leven. Waar komt dat leven vandaan? Is er iets of Iemand die dit leven draagt en behoedt? Heeft God hier iets mee te maken? En waarom laten gelo­vi­gen hun kin­de­ren dopen?

Ontdek­kings­tocht

Magazine Nieuw LevenDit magazine neemt je in een boeiende mix van inter­views en artikels mee op een verrassende ontdek­kings­tocht naar de bete­ke­nis van nieuw leven: hoe is het moge­lijk dat nieuw leven ontstond in het grote heelal? Zijn wij schep­ping of toeval? Hoe ervaren ouders een geboorte? Hoe beleeft een vroedvrouw een geboorte? Waarom willen mensen eigen­lijk kin­de­ren? Wat beleeft een kind tij­dens zijn eerste levens­jaar? Welke rituelen ont­wik­ke­len de grote gods­diensten rond de geboorte van een kind? Hoe zorg je voor een gezonde opvoe­ding, ook op reli­gi­eus vlak? Waarom zou je je kindje laten dopen?

Met o.m. ge­tui­ge­nissen van rapper Lange Frans, actrice Maaike Cafmeijer, wielrenster Leon­tien van Moorsel, zan­ger Luc de Vos, zan­geres Barbara Dex, bis­schop­pen Patrick Hoogmartens en Everard de Jong en een inter­view met bis­schop Jozef de Kesel.

Nieuw Leven is een uitstekende aanzet voor doop­ca­te­che­se en een ideaal geschenk voor ouders die een kindje kregen. Kijk hier voor tips voor pas­to­raal verant­woor­de­lijken in de pa­ro­chies om met dit magazine aan de slag te gaan.

Nieuw leven kost € 4 en slechts € 3 vanaf 30 exemplaren.
Te be­stel­len bij het SRKK bestel@rkk.nl of via www.halewijn.info of www.carolushuis.nl

Meer in­for­ma­tie: Magazines over levens­vra­gen

Of mensen nu gelovig zijn of niet, op som­mi­ge momenten in het leven stellen mensen haast spon­taan de vraag naar zin en bete­ke­nis. Met de magazines rondom levens­vra­gen wil het Officium Catecheticum, in samen­wer­king met de Neder­landse en Vlaamse bis­dom­men, daarop inspelen en vooral mensen aanspreken die niet of nau­we­lijks in contact komen met de chris­te­lijke bood­schap. De lezer wordt naar aan­lei­ding van een ingrijpende levensgebeur­te­nis op een frisse en in­for­ma­tieve manier uit­ge­no­digd om van het chris­te­lijk geloof te proeven. Een kleur­rijke en uit­no­di­gende vorm­ge­ving, toe­gan­ke­lijke en korte bijdragen, FAQ’s en inter­views met bekende Neder­lan­ders en Vlamingen onder­steunen die dyna­miek. Omdat de magazines bedoeld zijn voor ruime versprei­ding, is de prijs bewust laag gehou­den.

Maar ook intern te gebruiken...

Binnen onze kerk­ge­meen­schap is er nood aan meer kennis van de kern van ons geloof. Daarom kunnen de magazines ook veel gelo­vi­gen helpen om de chris­te­lijke visie op hun eigen levens­vra­gen beter te leren kennen. De magazines bevatten telkens een han­dige uitneem­ba­re katern over het sacra­ment of ritueel dat ver­band houdt met de aange­kaarte levens­vraag. Ideaal dus als onder­steu­ning bij de voor­be­rei­ding van doop, begrafenis, zie­ken­zal­ving, huwe­lijk, vormsel (dit magazine moet nog ver­schij­nen)… Ten slotte bevat elk magazine schit­te­rende medi­ta­tieve foto’s die prima te gebruiken zijn in de catechese.

Er zijn al magazines uit­ge­bracht over de volgende thema's:

  • Katho­lie­ken, Wat geloven ze;
  • Licht aan de horizon: over leven na de dood;
  • Samen door het leven: over relaties met toe­komst;
  • Waarom toch: omgaan met kwets­baar­heid en lij­den;
  • Tussen goed en kwaad;
  • Met de jaren: gelukkig en gelovig ouder wor­den
  • en het herbe­werkte Nieuw Leven

Even­eens te be­stel­len bij het SRKK bestel@rkk.nl of via www.halewijn.info of www.carolushuis.nl

Voor meer in­for­ma­tie over de magazines, zie ook: www.pa­ro­chie­ca­te­che­se.nlGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12˝ jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw – 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose