Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Cursus Op reis in land van geloven gaat verder

Mogelijkheid voor geloofsverdieping in de regio

gepubliceerd: maandag, 18 april 2011

Vanuit de pas­to­rale scholen van de de­ke­na­ten is enkele jaren gele­den de cursus Op reis in het land van geloven ont­wik­keld. Begin 2011 is het nieuwe cursus­boek Op reis in het land van geloven uitge­ge­ven bij uit­ge­ve­rij Adveniat. Daar­mee komt de cursus be­schik­baar voor pa­ro­chies, regio’s en be­zin­nings­hui­zen in heel  Neder­land en Vlaan­de­ren. De cursus bestaat uit ongeveer der­tig bij­een­komsten. Bin­nen­kort zijn er in­for­ma­tie­bij­een­komsten voor diegenen die erover denken om deze cursus in hun pa­ro­chie­regio te or­ga­ni­se­ren en/of te be­ge­lei­den.

Uit­no­di­gende en onder­zoekende opzet

Boek Land van GelovenHet cursus­boek is opgezet als een reisgids voor mensen die op weg willen gaan om hun relatie met het geloofs­ver­haal – mis­schien opnieuw – te ont­dek­ken. De opzet is uit­no­di­gend en onder­zoekend. Het boek bevat zeven bestem­mingen die tij­dens de reis wor­den bezocht, waar­on­der  De vallei van de verhalen en De berg van de gods­ont­moe­tingHet huis van de her­in­ne­ring, Het dal van diepe duisternis en De op­gra­ving van de grond­woor­den. Naast het cursus­boek is er ook een bege­lei­derspakket met een hand­boek en dvd, en is er voor de onder­steu­ning van de wer­ving een web­si­te gemaakt.

In­for­ma­tie­bij­een­komsten, flyer en onder­steu­ning

Op een aantal plaatsen in het land zal er in de ko­men­de tijd in­for­ma­tie­bij­een­komsten voor be­stuur­ders, pastores en bege­lei­ders geor­ga­ni­seerd wor­den.  De volgende data zijn in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gepland:

  • Dins­dag 10 mei van 10 -12 uur: voor pastores. Locatie: Haar­lem, Kruis­weg 23
  • Woens­dag  25 mei van 20 – 22  uur:  be­stuur­ders, pastores en bege­lei­ders. Locatie: Am­ster­dam, Prins Hendrik­kade 73 (pastorie van de Nicolaas­kerk)

U kunt zich via info@land­vangeloven.nl aanmel­den voor één van deze bij­een­komsten.

Tevens is er een flyer be­schik­baar, waarin u meer kunt lezen over de opzet van de cursus. De flyer is aan te vragen via mborst@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of hier te down­loa­den.

Dit jaar kunt u ook gebruik maken van een aantal vormen van onder­steu­ning. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft hier­voor oud deke­naal mede­wer­ker catechese en mede-auteur Marcel Else­naar bena­derd.  Heeft u in­te­res­se om met een cursus­groep te starten, neemt u dan contact met hem op  via info@land­vangeloven.nl of tele­fo­nisch (06) 23 09 15 15. Op deze manier wordt u op de hoogte gebracht van de moge­lijk­he­den voor onder­steu­ning en ac­ti­vi­teiten. Zie ook: www.land­vangeloven.nl

Cursus­ma­te­rialen

  • Het cursus­boek Op reis in het land van geloven (voor de deel­ne­mers) is te be­stel­len via www.reli­boek.eu, en bij de boek­han­del. Prijs: € 24,50. ISBN 9789491042010
  • Het bege­lei­derspakket,(hand­boek voor bege­lei­ders, een dvd en het cursus­boek) is verkrijg­baar via Marcel Else­naar, info@land­vangeloven.nl  Prijs: € 49

Onder­steu­ning van ver­schil­lende partijen

Folder Land van GelovenDe cursus­ma­te­rialen (boek, filmpjes en web­si­te) en de lan­de­lijke onder­steu­ning zijn mede

moge­lijk gemaakt door subsidies van het Skan­fonds, de J.C. Ruigrok Stich­ting en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.  Wat betreft de lan­de­lijke onder­steu­ning is er een samen­wer­king van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met het Officium Catecheticum (lan­de­lijke adviesor­gaan van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie m.b.t. de catechese).

Bij  het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam valt dit project onder de afdeling Catechese. Bij staf­func­tio­na­ris Mirjam Spruit-Borst  kunt u tevens terecht voor in­for­ma­tie over andere moge­lijk­he­den voor geloofsver­die­ping (mborst@bisdomhaarlem-amster­dam.nl).Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose