Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veertien Noodhelpers

gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2023
foto: Steffen Prößdorf
De Basiliek van Vierzehnheiligen, Duitsland
De Basiliek van Vierzehn­hei­ligen, Duits­land

Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd. Hun ker­ke­lijke feest­dag is op 8 au­gus­tus. In het Duitse plaatsje Vierzehn­hei­ligen is er, op de plaats waar de her­ders­jongen zijn visioen had, een bede­vaarts­plaats, die jaar­lijks door zo’n vijf­tien­dui­zend pelgrims wordt bezocht.

Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig? SamenKerk biedt u een nadere kennis­ma­king met deze heiligen. In deze eerste afleve­ring: wie zijn de Veer­tien Heilige Helpers?

heilige her­komst aan­ge­roe­pen bij/voor/tegen... feest­dag
Achatius Ararat (Armenië) doodsangst; hoofdpijn; allerlei noden; bij strijd en ge­rech­tig­heid, ver­vol­ging en brand 22 juni
Dio­ny­sius (Denis van) Parijs hoofdpijn; gewetensangst en geloofstwijfel; als je ergens ‘je hoofd bij moet hou­den’ 9 ok­to­ber
Cyriacus Rome aanvech­tingen, beko­ringen en verlei­dingen door boze geesten (vooral in stervensuur); geknechten, onderdrukten en aan­ge­roe­pen bij dwangarbeid; oogkwalen 8 au­gus­tus
Erasmus Formio (Italië) Darmziekten en pijn in onderlijf; zeelie­den en zee­rei­zi­gers; schoenmakers en draai­bank­wer­kers; huisdieren 2 juni
Eustachius Rome alle vormen van nood en vuur; jagers, jacht­ver­eni­gingen en bos­bouwers; tegen schade aan de natuur; bij geloofstwijfel; bij huwe­lijks­pro­ble­men 20 sep­tem­ber
Joris Palestina/ Cappadocië rid­ders en soldaten; zadelmakers en sme­den; boeren; padvin­ders en verkenners; paar­den 23 april
Catharina Alexandrië (Egypte) tong- en mondpijn; plot­se­linge dood; filosofen en theologen; stu­den­ten; rechts­ge­leer­den, advocaten en nota­rissen; weten­schappers en politici; mole­naars en pottenbakkers; wagenmakers en schoenmakers; gast­hui­zen en hospitalen 25 no­vem­ber
Margaretha Antiochië (Syrië) zwan­gere en barende vrouwen; boerinnen en vrouwen van het plat­te­land; voor­spreek­ster van armen 20 juli
Pantaleon Nicomedië (Klein-Azië) artsen en vroedvrouwen; erns­tige ziekten (als kanker) en hoofdpijnen; huisdieren 27 juli
Vitus Sicilië toevallen, epilepsie; lammen en blin­den; kopersla­gers; her­bergiers (waar­den) en bier­brouwers; aller­hande ziekten bij mens en dier 15 juni
Egidius St. Gilles (Frank­rijk) pest; vee en her­ders; goede biecht; epilepsie; krank­zin­nig­heid en bezeten­heid 1 sep­tem­ber
Barbara Nicomedië/ Bithynië koorts; plot­se­linge dood; bergbewoners; bouwlie­den en architecten; dakdekkers en metse­laars; hoop in duistere tij­den; troos­te­res van ge­van­ge­nen; bliksem, brand en explosies 4 de­cem­ber
Blasius Sebaste (Armenië) hals- en keelziekten; artsen; blaasmuzi­kanten; vee en aller­hande dieren 3 februari
Christoffel Lycië pest; onvoor­ziene dood; reizi­gers en schippers; hagel en noodweer; red­der uit waters­nood 25 juli

Vierzehn­hei­ligen

Het Duitse bede­vaarts­plaatsje Vierzehn­hei­ligen met zijn schit­te­rende barokke Basiliek van de Veer­tien Heilige Helpers hoort bij de plaats Bad Staffelstein. Het ligt zo'n 50 kilo­me­ter ten noor­den van de stad Neuren­berg in deel­staat Oberfranken in vrij­staat Beieren.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose