Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsdag: Geleefd geloof, van generatie op generatie

Mgr. Punt: We hebben een catechetisch reveil nodig!

gepubliceerd: woensdag, 2 februari 2011

Geleefd geloof, van gene­ra­tie op gene­ra­tie. Wat is dat en hoe geef je dat door? Daar draaide het om op de Impuls­dag, die op zater­dag 29 januari jl. in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam werd gehou­den voor 100 pastores, bege­lei­ders en vrij­wil­li­gers in Catechese en/of Jon­ge­ren­pas­to­raat. Mgr. Punt sprak de aanwe­zigen toe en bedankte hen voor hen inzet in de pa­ro­chies/ pa­ro­chie­regio's.

Elke dag ver­trouwen op God

Impulsdag Catechese en JongerenMgr. Punt sprak aan het begin van de dag, en was nog vol van zijn erva­ringen opgedaan tij­dens zijn recente bezoek aan Afrika. Hij riep de aanwe­zigen op om mensen weer "de vol­heid van de blijde bood­schap te laten zien". Zo vaak is slechts een klein deel van het evan­ge­lie zicht­baar. Daar­naast bena­drukte hij het belang van "een geleefd geloof". Dat is een geloof waarbij er in­te­gra­tie is tussen geloof en leven. In Afrika had hij dat met name ervaren: hoe mensen, die niet weten of ze morgen nog te eten hebben, in het volste ver­trouwen leven dat God elke dag voor hen zorgt. Dit geleefde geloof van de Afrikaanse chris­te­nen had mgr. Punt dui­de­lijk geraakt. Daar­naast sprak hij over de nood­zaak van een "cateche­tisch reveil" in onze tijd. Tenslotte bena­drukte de bis­schop dat contact­mo­menten met elkaar nodig blijven om het werk in de pa­ro­chies voort te kunnen zetten, zeker nu de dekenale mede­wer­kers niet meer be­schik­baar zijn voor directe onder­steu­ning.

Lezingen, appetizers en work­shops

De bezoekers kregen de gelegen­heid om een keuze te maken uit twee lezingen. Toke Elshof hield een boeiend betoog over drie gene­ra­ties katho­lie­ken, en wat dat voor impli­ca­ties heeft voor het werken in de pa­ro­chie anno 2011. Martin Hoon­dert dacht met de aanwe­zigen na hoe li­tur­gie met jon­ge­ren vrucht­baar gevierd kan wor­den: in het span­nings­veld tussen de per­soon­lijke situatie van jon­ge­ren en actuali­teit én wat we over­ge­le­verd hebben gekregen vanuit de Schrift en traditie. Hij gaf het belang aan van een zoge­naamde hermeneu­tische compe­tentie bij bege­lei­ders, om dit span­nings­veld bij elkaar te brengen; te ontsluiten waar God werkt in het leven van jon­ge­ren.

Na de lunch volgde een aantal korte pre­sen­ta­ties of appetizers over bij­voor­beeld het Missio­nair Centrum in Heiloo, het ma­te­ri­aal van Rock Solid of de cursus Op reis in het Land van Geloven, met een bijbe­ho­rend ver­vol­gaanbod.

In vijf work­shops tenslotte kon­den mensen gericht met elkaar aan de slag gaan: hoe geef ik het geleefde geloof door in de praktijk? De praktijk betrof de hui­se­lijke situatie, de eerste communie­voor­be­rei­ding met kin­de­ren, gezins­vie­ringen in de pa­ro­chie, het jon­ge­ren­werk en de li­tur­gie van de vormsel­vie­ring.

Bij­een­komsten toe­komst

Met name de on­der­lin­ge ont­moe­tingen en uit­wis­se­ling op de dag werd op prijs gesteld. De dienst Geloofsop­bouw - afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat, Huwe­lijk & Gezin, Catechese - zal dan ook in het seizoen 2011-2012 zorg dragen voor bij­een­komsten voor uit­wis­se­ling, in­spi­ra­tie en vor­ming van pastores en vrij­wil­li­gers op het gebied van geloofsop­bouw. Ook een Impuls­dag in januari 2012 staat weer op het pro­gram­ma.

Voor meer in­for­ma­tie: www.jong­bis­domhaarlem.nlGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose