Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beschermwaardigheid van het leven

Pausboodschap voor Wereldziekendag

gepubliceerd: woensdag, 5 februari 2020

In zijn bood­schap voor de 28e We­reld­zie­ken­dag op 11 februari 2020 gaat paus Fran­cis­cus in op wat Jezus zegt in het Evan­ge­lie van Mattheüs: “Komt allen tot mij die uitge­put zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en ver­lich­ting schenken” (Mat. 11, 28).

De paus bena­drukt dat er voor alle zieken troost en verkwik­king te vin­den is bij de Heer, ook voor diegenen voor wie hun ziekte on­om­keer­baar is. Hij wijst in dit ver­band op de bescherm­waar­dig­heid van het leven.

Ge­zond­heids­zorg

Tegen diegenen die in de ge­zond­heids­zorg werken zegt hij: ‘Laat daarom uw han­de­len voort­du­rend gericht zijn op de waar­dig­heid en het leven van de persoon zon­der ook maar enigszins toe te geven aan han­de­lin­gen met het karakter van eutha­na­sie, of hulp bij zelfdo­ding of onder­druk­king van het leven, zelfs niet wanneer de staat van de ziekte on­om­keer­baar is.’

Paus Fran­cis­cus wijst er op dat hulp­ver­le­ners in de ge­zond­heids­zorg ge­roe­pen zijn om op het grens­ge­bied van de moge­lijk­he­den op medisch gebied, bij­voor­beeld als het gaat om steeds ge­com­pli­ceer­dere kli­nische gevallen en on­gun­stige diagnoses, zich open te stellen voor de trans­cen­dente dimensie, ‘die’, zegt de paus: ‘u de volle bete­ke­nis van uw beroep kan bie­den’.

Gewe­tens­be­zwaar is soms nood­za­ke­lijke keuze

‘Laten wij eraan denken dat het leven heilig is en God toebehoort, daarom onschend­baar is en men er niet de vrije beschik­king over heeft. Het leven moet ont­van­gen, beschermd, ge­res­pec­teerd wor­den vanaf de geboorte tot het sterven ervan: zowel de rede als het geloof in God, de schepper van het leven, vereisen dit. In som­mi­ge gevallen is voor u het gewe­tens­be­zwaar een nood­za­ke­lijke keuze om vast te blijven hou­den aan dit ‘ja’ tegen het leven en de men­se­lijke persoon. uw pro­fes­sio­na­li­teit, bezield door de chris­te­lijke naasten­liefde, zal de beste dienst zijn aan het ware recht van de mens, name­lijk het recht op leven’, aldus de paus tegen de werkers in de ge­zond­heids­zorg.

In zijn bood­schap ver­trouwt hij alle mensen, die de last van ziekte dragen, samen met hun fami­lie­le­den, evenals alle werkers in de ge­zond­heids­zorg, toe aan de Maagd Maria, Heil van de zieken. ‘Allen verzeker ik van mijn nabij­heid in gebed en zend ik van harte de apos­to­lische zegen.’

Download


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 10 februari 2022Wereldziekendag
vrijdag, 5 februari 2021Pausboodschap voor Wereldziekendag
woensdag, 6 februari 2019Pausboodschap Wereldziekendag
maandag, 5 februari 2018Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid
woensdag, 1 februari 2017“Zieken en gehandicapten hebben een zending”
dinsdag, 9 februari 2016Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose