Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop Punt lanceert nieuwe website voor catechese

gepubliceerd: woensdag, 14 januari 2009
Zater­dag 17 januari 2009 zal mgr. J.M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam de nieuwe web­si­te voor catechese offi­cieel presen­te­ren. Dit gebeurt aan het begin van de Impuls­dag catechese die wordt geor­ga­ni­seerd door de diensten Catechese en Jon­ge­ren­pas­to­raat in het bisdom Haar­lem. Deze dag is bedoeld voor de vrij­wil­li­gers en pastores die actief zijn in werk­groepen catechese en jon­ge­ren, van doop­werk­groep en communievoor­be­rei­ding en vormselvoor­be­rei­ding tot vol­was­se­nen­ca­te­che­se. Na een inlei­ding over de nieuwste ont­wik­ke­lingen in catechese en jon­ge­ren­werk door M.V. Else­naar, deke­naal catecheet van Dekenaat Am­ster­dam, kunnen de deel­ne­mers de voor hun rele­vante work­shops bezoeken. Mgr. Everard de Jong zal een slot­be­schou­wing hou­den. De dag vindt plaats in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam.

www.steenindevijver.nl


De web­si­te Steenindevijver.nl

In 2004 is deze web­si­te voor het eerst gelan­ceerd. Bij die gelegen­heid wierp mgr. Punt een grote steen in de Keizers­gracht. Sindsdien hebben velen de web­si­te weten te vin­den. Met het voor­schrij­den van de techniek en het inzicht hoe mensen een web­si­te gebruiken is de web­si­te opnieuw ont­wik­keld om nog beter aan de vragen te kunnen voldoen.

Op de nieuwe web­si­te is onder meer de indeling veran­derd, en meer ruimte gegeven aan de eigen in­spi­ra­tie van de vrij­wil­li­gers die actief zijn in de catechese. Er is de moge­lijk­heid geschapen om ook meer met filmpjes te kunnen werken en om snel weg­wijs te wor­den in de metho­den en projecten die op dit moment verkrijg­baar zijn.

In het besloten gedeelte van de web­si­te zijn complete projecten te vin­den die ont­wik­keld zijn op ini­tia­tief van de redactie van de web­si­te. Zo zijn er nieuwe projecten voor tus­sen­tijdse catechese, voor kin­de­ren tussen de 8 en 12 jaar, over bid­den, en over omgaan met moei­lijke situaties.

De opzet van de web­si­te nodigt ook meer uit om eigen bijdragen van mensen in het veld te gaan plaatsen, zodat de web­si­te ook meer een inter­vi­sie en coachingsrol kan krijgen.

De impuls­dag

Het pro­gram­ma biedt een breed aanbod, gericht op de praktijk in pa­ro­chies:
 • Inlei­ding over trends en ont­wik­ke­lingen in het werk­veld van Catechese en Jon­ge­ren­pas­to­raat
 • in work­shops kennis te maken met nieuwe ma­te­ri­alen, werk­vor­men en eve­ne­menten
 • andere bege­lei­ders en vrij­wil­li­gers ont­moe­ten en erva­ringen uitwisselen
 • Slot­be­schou­wing door Mgr. Everhard de Jong, bis­schop­re­fe­rent voor zowel Catechese, Jon­ge­ren­pas­to­raat en Onder­wijs.
 • De dag ein­digt met een gebeds­vie­ring.

De Work­shops

Vanuit Steenindevijver.nl (catechese):
 • Geloven thuis; aan de slag met de geloofskoffertjes
 • Geloofsver­die­ping voor vol­was­se­nen: Land van Geloven.
 • Hoe kies ik een goed project voor de Vormselvoor­be­rei­ding?
 • Work­shop ‘Thuisrituelen’ met kin­de­ren van 8 tot en met 12 jaar
 • Hoe kies ik goed catechese­ma­te­riaal voor de voor­be­rei­ding op de Eerste H. Communie?
 • School en pa­ro­chie: los zand of partners van elkaar?

Vanuit het jon­ge­ren­pas­to­raat:

 • Tieners/jon­ge­ren: hoe bereik je ze? In gesprek met twee jon­ge­ren­wer­kers
 • Hasta a Madrid. WJD en andere events als onder­deel van jon­ge­ren­pas­to­raat/vormselvoor­be­rei­ding
 • Ken je zelf als bege­lei­der… en werk (nog) beter samen met anderen
 • Tieners/jon­ge­ren: Waar & hoe begin je? Maak kennis met materialen van het Katholiek Alpha Centrum
 • Actie! Actief bezig zijn als onderdeel van jongerenpastoraat/vormselvoorbereiding

Locatie

De dag wordt gehouden in de Mozes & Aäronkerk, Waterlooplein 205 in Amsterdam. Bereikbaar met de metro vanaf Amsterdam Centraal Station, de 2e halte is het Waterlooplein.

De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Koffie en thee worden verzorgd; wij willen u vragen zelf een lunchpakketje mee te nemen.

Aanmel­ding

Bij voor­keur via www.jong­bis­domhaarlem.nl of info@jong­bis­domhaarlem.nl of else­naar@dekenaat-amster­dam.nl
Graag uw naam, adres, tele­foon­num­mer en uw pa­ro­chie vermel­den.

Wilt u flyers van deze Impuls­dag ont­van­gen om te ver­sprei­den, geef dan uw naam, adres en het aantal flyers door. Dit kan bij één van de hierboven genoemde e-mail­a­dressen.

Organi­sa­tie

De dag wordt geor­ga­ni­seerd door de redactie van de web­si­te Steen in de Vijver en het Jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem in samen­wer­king met de dekenale jon­ge­ren­wer­kers.

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:

Marcel Else­naar, else­naar@dekenaat-amster­dam.nl, tele­foon (020) 627 85 44
Mirjam Borst, info@jong­bis­domhaarlem.nl, tele­foon (023) 511 26 35


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12½ jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw – 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose