Bisdom Haarlem-Amsterdam


Voorbereiding op Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Nederlandse vertaling Misericordiae vultus beschikbaar

gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2015

De Neder­landse bis­schop­pen willen uit­ge­breid aan­dacht geven aan het bij­zon­dere Jubel­jaar dat paus Fran­cis­cus heeft uit­ge­roe­pen: het jaar 2016 zal het Jaar van de Barm­har­tig­heid zijn. Dit heeft de paus bekend gemaakt door middel van de bul ‘Misericordiae vultus’: ‘Aange­zicht van Barm­har­tig­heid’. Deze bul is nu in het Neder­lands ver­taald.

Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid

Logo van het Heilig Jaar van de BarmhartigheidHet aan­ge­kon­digde Heilig Jaar begint op 8 de­cem­ber 2015, het hoog­feest van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria, en sluit af op 20 no­vem­ber 2016, het hoog­feest van Christus Koning. De Neder­landse bis­schop­pen zullen bij gelegen­heid van dit jaar een boekje uit­bren­gen over het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, de biecht, gekop­peld aan het thema Barm­har­tig­heid. Het is bedoeld om de biecht, een in Neder­land prak­tisch vergeten sacra­ment, uit­druk­ke­lijk onder de aan­dacht te brengen vanuit bijbels en li­tur­gisch per­spec­tief. De bis­schop­pen willen allen oproepen dit sacra­ment te (her)ont­dek­ken en het ook metter­daad te ont­van­gen.

Speciale Stille Omgang

Daar­naast hebben de bis­schop­pen het voor­ne­men om zowel op kerkprovinciaal niveau als in het eigen bisdom ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren voor het Jaar van Barm­har­tig­heid. Op uit­no­di­ging van het bestuur van De Stille Omgang, de jaar­lijkse her­den­king van het mirakel van Am­ster­dam, zullen vele bis­schop­pen 12 maart 2016 bij de speciale jubileumher­den­king in het teken van het Jaar van Barm­har­tig­heid aanwe­zig zijn. Kar­di­naal Eijk is in de Eucha­ris­tie­vie­ring bij deze gelegen­heid de hoofd­cele­brant.

Opening van de Heilige Deur

In Rome zal de paus op 8 de­cem­ber de heilige deur van de Sint Pieter openen. Behalve in de Sint Pieter zijn er heilige deuren in de basilieken Sint Jan van Lateranen, H. Maria Maggiore en Sint Paulus buiten de Muren. Ook deze wor­den geopend en wel op de derde zon­dag van de Advent, 13 de­cem­ber 2015. De paus vraagt bis­schop­pen om op deze dag een ‘deur van genade’ te openen in een ka­the­draal of andere be­lang­rijke kerk of bede­vaart­plaats in hun bisdom. Ook hier willen de Neder­landse bis­schop­pen gehoor aan geven.

24 uur voor de Heer

De Heilige Deur
De Heilige Deur

Verder heeft paus Fran­cis­cus alle bis­schop­pen gevraagd om in de Vasten­tijd van 2016 met de gebedsactie ‘24 uur voor de Heer’ in het bij­zon­der aan­dacht te geven aan het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. In elk bisdom zal hier invulling aan wor­den gegeven. Deze gebedsactie wordt gehou­den op vrij­dag en zater­dag in de derde week van de Veer­tig­da­gen­tijd. Daar­naast zijn ook de jon­ge­ren­wer­kers in de bis­dom­men in samen­wer­king met de lan­de­lijke organi­sa­tie Jong Katho­liek volop bezig met het thema Barm­har­tig­heid in de aanloop naar de Wereld Jon­ge­ren­da­gen van 2016.

De bul

De bul van paus Fran­cis­cus is een spi­ri­tu­eel do­cu­ment, waarin de paus ver­schil­lende Bijbel­tek­sten aanreikt die spreken over de barm­har­tig­heid van God en de barm­har­tige liefde van Christus. De paus ver­wijst naar de parabels die gaan over barm­har­tig­heid: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon (Lucas 15, 1-32). In deze parabels vin­den we de kern van het evan­ge­lie en ons geloof, schrijft de paus, omdat ze barm­har­tig­heid laten zien als een kracht die alles overwint, het hart vervult van vreugde en die ver­zoe­ning brengt door ver­ge­ving.

Per­soon­lijke be­zin­ning op barm­har­tig­heid

Paus Fran­cis­cus hoopt dat iedere christen zich bezint op de gees­te­lij­ke en licha­me­lijke werken van barm­har­tig­heid. Hij wijst er in zijn tekst op dat de Heer ons oor­deelt naar de mate waarin wij hon­gerigen gevoed hebben, dors­tigen te drinken hebben gegeven, de naakte gekleed hebben, de vreem­de­ling welkom geheten hebben, zieken genezen hebben, de ge­van­ge­nen bezocht hebben en de doden begraven hebben.

Speciale web­si­te

Het Vati­caan heeft een speciale web­si­te opgezet over het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam Fotoreportage
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose