Bisdom Haarlem-Amsterdam


Noodhelpers

14 NoodhelpersGedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd. Hun ker­ke­lijke feest­dag is op 8 au­gus­tus. In het Duitse plaatsje Vierzehn­hei­ligen is er, op de plaats waar de her­ders­jongen zijn visioen had, een bede­vaarts­plaats, die jaar­lijks door zo’n vijf­tien­dui­zend pelgrims wordt bezocht.

Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig? Daarom een nadere kennis­ma­king met deze heiligen.


Schitterende reis naar de Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 21 oktober 2023
Deze jaargang besteed­den we in SamenKerk aan­dacht aan de Veer­tien Noodhelpers. Wie waren zij? En waarom ontstond deze devotie in het mid­den van de vijf­tien­de eeuw? En heeft deze groep mar­te­la­ren uit voor­na­me­lijk de tweede t/m vijfde eeuw ons vandaag nog wat te ver­tellen?
Fotoserie en video Vierzehnheiligen
nieuws - donderdag, 28 september 2023
Weer thuisge­ko­men, presen­te­ren we nog meer foto's van de bede­vaarts­reis naar de Noodhelpers in Duits­land.
Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
nieuws - zondag, 24 september 2023
Dit jaar maakten we in het bisdom­blad SamenKerk nader kennis met de Veer­tien Noodhelpers. Wie waren zij? Hoe was hun ontstaansge­schie­de­nis? En waarom wor­den zij het hemelse verzeke­ringspakket genoemd? Naast artikelen in SamenKerk en een mooie mid­dag op 8 au­gus­tus, hun gedenk­dag, in Am­ster­dam, orga­ni­seer­de het bisdom met SamenKerk een lezers­reis naar Vierzehn­hei­ligen in Duits­land.
Lezersreis naar Vierzehnheiligen
Zaterdag 23 t/m woensdag 27 september
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd. Hun feest­dag is op 8 au­gus­tus.
H. Joris
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Sint Joris is een bekende marte­laar en heilige. Maar heeft hij ooit geleefd? De eerste vermel­dingen over de heilige Joris (of George) zijn hon­der­den jaren na zijn mar­tel­dood, op 23 april 303, opgetekend.
H. Margaretha
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Er is weinig bekend over Margaretha van Antiochië (van de landstreek Pisidië). Ze leefde in de derde eeuw (en stierf in 305). Haar vader, een hei­dense tempel­pries­ter, had haar verbannen omdat ze christen gewor­den was.
H. Pantaleon
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
H. Pantaleon leefde van 275-303. Hij was een kind van een chris­te­lijke moe­der en hei­dense vader. Hij werd arts en kwam in dienst bij het keizer­lijk hof. Als christen genas hij mensen door de kracht van zijn geloof.
H. Vitus
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Heilige Vitus leefde in de derde eeuw en is afkoms­tig van het Ita­li­aanse eiland Sicilië. Zijn vader was senator. Als zeven- of twaalf­ja­rig kind werd hij christen en liet hij zich in het geheim dopen.
Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
Gedachtenis op 8 augustus
nieuws - dinsdag, 8 augustus 2023
Op 8 au­gus­tus her­denkt de Kerk de devotie tot de Veer­tien Heilige Noodhelpers. Een mooie gelegen­heid om thuis of in de paro­chie­kerken (na afloop van een vie­ring) het gebed tot de Noodhelpers te bid­den.
H. Eustachius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Eustachius van Rome stierf rond het jaar 118. Hij heette van geboorte Placidus en was generaal in het Romeins leger van keizer Trajanus (98-117). Hij bekeerde zich tot het chris­ten­dom na een jachtpartij, waarbij hij een verlicht kruis in het gewei van een hert had gezien.
H. Erasmus
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Egidius (of Sint-Gilles de Eremiet) werd in 640 in Griekenland geboren. Volgens overleve­ring leidde hij na een zwervend bestaan (in o.a. Italië) een kluize­naars­be­staan in Zuid-Frank­rijk, in de buurt van Narbonne. Later stichtte hij een klooster in Saint-Gilles, ten westen van Arles en ten zui­den van Nimes, waar hij rond 720-724 is gestorven.
H. Egidius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Egidius (of Sint-Gilles de Eremiet) werd in 640 in Griekenland geboren. Volgens overleve­ring leidde hij na een zwervend bestaan (in o.a. Italië) een kluize­naars­be­staan in Zuid-Frank­rijk, in de buurt van Narbonne. Later stichtte hij een klooster in Saint-Gilles, ten westen van Arles en ten zui­den van Nimes, waar hij rond 720-724 is gestorven.
H. Dionysius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 24 juni 2023
De heilige Dio­ny­sius (Saint-Denis) was in de derde eeuw de eerste bis­schop van Parijs. Hij zou de eerste (houten) kerk hebben gebouwd op het eilandje, waar nu de ka­the­draal Notre Dame staat. Hij stierf de mar­tel­dood rond het jaar 250.
H. Cyriacus
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - vrijdag, 21 april 2023
Van Cyriacus is weinig bekend. Hij werd in 309 door paus Marcellinus diaken gewijd. Als diaken was hij belast met de zorg voor de zieken en zwakkeren in de samen­le­ving. Ook was hij verant­woor­de­lijk voor de Schrift­le­zing en collecte tij­dens de Mis.
H. Catharina
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - vrijdag, 21 april 2023
Catharina van Alexandrië wordt ook ‘de grote mar­telares’ genoemd. Haar naam is afgeleid van het Griekse woord ‘katharos’, dat ‘rein’ of ‘zuiver’ betekent.
H. Christoffel
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - vrijdag, 21 april 2023
Heilige Christoffel of Chris­to­pho­rus (Grieks voor ‘Christus­dra­ger’) is een alge­meen bekende heilige, maar over de his­to­rische Christoffel is weinig bekend.
H. Blasius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - vrijdag, 21 april 2023
Van de heilige Blasius is niet veel bekend anders dan door latere legen­den. Hij zou bis­schop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Tijdens de christen­ver­vol­gingen onder keizer Licinius (311-323) zou hij opgepakt zijn, terwijl hij zich verstopte in een bos. Hij stierf rond 316 de mar­tel­dood door onthoof­ding.
H. Barbara
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - donderdag, 23 februari 2023
Ook van de heilige Barbara (in het Grieks: Agia Berbara) is weinig bekend. Deze mar­telares stierf volgens de geschied- en legende­be­schrij­ving van Johan Wacker­zeele (uit de veer­tien­de eeuw) de mar­tel­dood onder keizer Maximinus Trax (235-238 na Chr.) maar volgens de Gulden Legende onder keizer Maximianus (286-305).
H. Achatius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - donderdag, 23 februari 2023
Achatius van Ararat was officier in het Romeinse leger. Er is his­to­risch weinig van hem bekend. Omdat er een zestal andere heiligen zijn met dezelfde naam, bestaat er ver­war­ring over deze heilige. Een van die naam­ge­no­ten stierf rond het jaar 303 en was ook Romeins leger­hoofdman.
Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
nieuws - donderdag, 19 januari 2023
Het ontstaan van de devotie in de Zuid-Duitse bede­vaarts­oord Vierzehn­hei­ligen gaat terug op een ver­schij­nings­ver­haal uit 1445. Dit is de reden waarom op die plek de basiliek van Vierzehn­hei­ligen is gebouwd.


donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose