Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Laudato Sií

Dossier van nieuws­berichten over de en­cy­cliek Laudato Si’, de en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus over milieu en een humane eco­lo­gie.
Hulp voor kerkvergroeners
Zaterdag 20 april - 10.30 uur - Sint-Janscentrum Den Bosch
nieuws - maandag, 4 maart 2024
De Laudato Si’ Alliantie Neder­land or­ga­ni­seert een onder­steu­nings­dag voor vrij­wil­li­gers die klimaat­ver­an­de­ring bespreek­baar willen maken in hun kerk­ge­meen­schap. Op deze dag leren zij hoe samen met anderen de Schep­pings­pe­rio­de te or­ga­ni­se­ren.
Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd
nieuws - woensdag, 4 oktober 2023
Op woens­dag 4 ok­to­ber, de feest­dag van de heilige Fran­cis­cus van Assisi, is Laudate Deum (Prijs God) ge­pu­bli­ceerd. Deze apos­to­lische exhor­ta­tie (pau­se­lijke brief) van paus Fran­cis­cus is een ver­volg op zijn eer­dere en­cy­cliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015. In de inlei­ding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeur­te­nissen in de wereld tij­dens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale ge­rech­tig­heid, vragen om verhel­dering en aan­vul­ling van Laudato si’.
Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
nieuws - zaterdag, 30 september 2023
Sinds de VN-klimaattop in 2015 inspireert de klimaat­brief van paus Fran­cis­cus vele mensen we­reld­wijd. Vanaf 28 sep­tem­ber is er ook een beknopte versie van Laudato Si’ be­schik­baar. Matty van Leijenhorst van de Laudato Si’ Alliantie Neder­land ver­een­vou­digde de tekst voor een groter publiek.
Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
Van 1 september t/m 4 oktober
nieuws - zaterdag, 22 juli 2023
Voor kerken is er nieuw aanbod be­schik­baar om de Schep­pings­pe­rio­de te vieren. Dit jaar ligt de focus op ‘alles wat ademt en leeft’. Daarvoor heeft de Laudato Si’ Alliantie Neder­land samen met Ecokerk allerlei be­zin­nende en verbin­dende ideeën verzameld in een in­spi­ra­tiegids.
Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
Van woensdag 1 september t/m maandag 4 oktober
nieuws - dinsdag, 6 juli 2021
Ieder jaar wordt tussen 1 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber de Periode van de Schep­ping gehou­den. In deze periode wordt in de kerken extra aan­dacht gevraagd voor de zorg voor de Schep­ping. In samen­wer­king met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werk­groep Neder­land ook dit jaar weer ma­te­ri­aal hier­voor uit.
Plant een boom
Periode van de Schepping - 1 september t/m 4 oktober
nieuws - woensdag, 26 augustus 2020
Ieder jaar wordt tussen 1 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber de Periode van de Schep­ping gehou­den. In deze periode wordt in de kerken extra aan­dacht gevraagd voor de zorg voor de Schep­ping. In samen­wer­king met het Belgische Ecokerk, vraagt de Laudato si’ werk­groep Neder­land ook in 2020 aan­dacht hier­voor.
Download gratis encycliek-pakketten
Missionair, lokaal en gemeenschap
nieuws - donderdag, 16 januari 2020
En­cy­clie­ken zijn uitermate geschikt om mensen van binnen en buiten de kerk mee te nemen in de visie van de kerk op thema’s die ons allemaal raken. Afgelopen seizoen heeft het jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een reeks ver­die­pings­avon­den rondom de en­cy­cliek Laudato Si’ over het zorgdragen voor de schep­ping geor­ga­ni­seerd.
Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
Over Waddenzee, klimaatverandering en watermanagement
nieuws - vrijdag, 1 november 2019
Kar­di­naal Peter Turkson zal namens de R.-K. Kerk spreken op twee podia in Am­ster­dam. Dins­dag­avond 5 no­vem­ber 2019 or­ga­ni­seert de Wadden­ver­eni­ging in De Balie te Am­ster­dam de con­fe­ren­tie ‘Zeespiegel­stress’ over klimaat­ver­an­de­ring en de Wad­den­zee. Daags daarop - woens­dag 6 no­vem­ber - start op de Vrije Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam het twee­daag­se inter­na­tio­nale symposium ‘Water in times of Climate Change’.
Verslag Laudato sií -avonden Fotoreportage
nieuws - woensdag, 15 mei 2019
De eerste twee avon­den uit de reeks Laudato Si’ avon­den hebben plaats­ge­von­den. De avon­den zijn een groot succes van­wege de verbin­ding tussen inhoud en praktijk. Daar­naast is de moge­lijk­heid om de sprekers te onder­vra­gen en door te vragen over het thema en han­de­len iets waar de jon­ge­ren veel gebruik van maken.
Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
Verdieping voor jongeren van 18-35 jaar
nieuws - dinsdag, 26 maart 2019
Dit voor­jaar kunnen jon­ge­ren naar een reeks ver­die­pings­avon­den over de en­cy­cliek Laudato Si’ gaan. Paus Fran­cis­cus schreef in 2015 deze en­cy­cliek over de zorg voor onze aarde en het milieu. Na vier jaar is het thema van dit pau­se­lijke docu­ment nog altijd actueel.
Wereldgebedsdag voor de schepping
Boodschap paus en patriarch
nieuws - vrijdag, 1 september 2017
Vrij­dag 1 sep­tem­ber 2017 is de Wereld­ge­beds­dag voor de Zorg voor de Schep­ping. Paus Fran­cis­cus nodigt elk jaar gelo­vi­gen we­reld­wijd uit om op 1 sep­tem­ber te bid­den voor de schep­ping. De Heilige Vader roept daartoe dit keer op in een ge­za­men­lijke bood­schap met de patriarch van Con­stan­ti­no­pel namens de Orthodoxe kerken.
Verslag informatieavond - Laudato Sií
Dinsdag 15 september 2015 - Hoofddorp
nieuws - maandag, 5 oktober 2015
Dins­dag­avond 15 sep­tem­ber 2015 werd in Hoofd­dorp een in­for­ma­tie­avond gehou­den over de ‘groene en­cy­cliek’ Laudato Si’. Ernst Meyknecht schreef onder­staand ver­slag.
Nederlandse vertaling Laudato Si
Geautoriseerde vertaling nu te bestellen
nieuws - dinsdag, 25 augustus 2015
Bij het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­genoot­schap in Neder­land kan vanaf vandaag vast de en­cy­cliek Laudato Si van paus Fran­cis­cus wor­den besteld. Het betreft de door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­rentie geauto­ri­seerde vertaling met als extra een aantal han­dige bijlagen, die binnen­kort in druk verschijnt.
De paus en het milieu
wobi - vrijdag, 10 juli 2015
Op 18 juni stapte paus Fran­cis­cus in een profe­tische rol. Hij presen­teerde zijn nieuwe milieu­en­cy­cliek. Niet zomaar een en­cy­cliek, die poli­tiek correct oproept tot min­der ver­vuiling, maar een spiri­tueel do­cu­ment dat onze hele visie op de natuur, op de mens en zijn toe­komst kri­tisch ontleedt in het licht van het evan­ge­lie.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose