Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam

Over Waddenzee, klimaatverandering en watermanagement

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019

Kar­di­naal Peter Turkson zal namens de R.-K. Kerk spreken op twee podia in Am­ster­dam. Dins­dag­avond 5 no­vem­ber 2019 or­ga­ni­seert de Wadden­ver­eni­ging in De Balie te Am­ster­dam de con­fe­ren­tie ‘Zeespiegelstress’ over klimaat­ver­an­de­ring en de Wadden­zee. Daags daarop - woens­dag 6 no­vem­ber - start op de Vrije Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam het twee­daag­se inter­na­tio­nale symposium ‘Water in times of Climate Change’.

Kar­di­naal Turkson

Kar­di­naal Turkson brengt we­reld­wijd de en­cy­cliek Laudato si’ van paus Fran­cis­cus onder de aan­dacht. In Am­ster­dam zijn ook twee Neder­landse bis­schop­pen ver­te­gen­woor­digd, res­pec­tie­ve­lijk mgr. Van den Hout van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en mgr. De Korte van bisdom Den Bosch en referent voor Kerk en Samen­le­ving namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Mgr. De Korte is in Neder­land pleitbe­zor­ger van de ‘groene’ pau­se­lijke en­cy­cliek en ver­te­gen­woor­digt de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op het VU-symposium. Dit wordt geopend door de Patriarch van Con­stan­ti­no­pel, Bartholomeos, van de Orthodoxe kerken. De patriarch staat bekend om zijn inzet voor het behoud van en zorg voor de schep­ping en ondertekende in 2017 met paus Fran­cis­cus een oproep tot we­reld­wijd gebed voor de schep­ping.

Bis­schop Van den Hout sprak zich in februari dit jaar uit tegen uitbrei­ding van gasbo­ringen onder de Wadden­zee. Hij vergezelt kar­di­naal Turkson naar het symposium in De Balie over de risico’s van mondiale zeespiegel­stij­ging voor de Wadden­zee. Naast de kar­di­naal is hier minister Cora van Nieuwen­hui­zen van Infra­struc­tuur & Water­staat een van de gast­spre­kers. De uit­no­di­ging van kar­di­naal Turkson voor de Wadden­zee-bij­een­komst werd gesteund door de twee Noor­de­lijke bis­dom­men van het Neder­landse wad­den­ge­bied in de personen van mgr. Hendriks namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en mgr. Van den Hout namens het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den.

Reli­gi­eus per­spec­tief

Beide symposia stellen de effecten van klimaat­ver­an­de­ring aan de orde. De en­cy­cliek Laudato si’ biedt daartoe een rich­ting­ge­vend reli­gi­eus per­spec­tief. Het inter­na­tio­nale thema ‘Water in times of Climate Change’ wordt vanuit ver­schil­lende invals­hoeken be­spro­ken. Vanuit weten­schap­pe­lijke, econo­mische en bestuur­lijke hoek, maar daar­naast komen ook het reli­gi­euze per­spec­tief en dat van jon­gere gene­ra­ties aan de orde.

Kar­di­naal Turkson neemt op beide symposia het reli­gi­eus per­spec­tief van Laudato si’ voor zijn reke­ning, waarin paus Fran­cis­cus zorg en verant­woor­de­lijk­heid van de mens voor de schep­ping na­druk­ke­lijk koppelt aan sociale ge­rech­tig­heid. Uitbui­ting van de schep­ping gaat vaak ten koste van de meest kwets­ba­re groepen op aarde. Hun water en leef­ge­bied wordt geëx­ploi­teerd en ver­vuild, zij wor­den het ergst getroffen door natuur­rampen als over­stro­mingen, orkanen, droogte, enzo­voort. De paus wijst er op dat bij het opkomen voor milieu, klimaat en schep­ping altijd ook het belang van kwets­ba­re groepen moet wor­den meegewogen. Laudato si’ is een we­reld­wijde oproep tot ‘eco­lo­gische beke­ring’ door consu­menten, bedrijven en over­he­den.

In­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 4 maart 2024Hulp voor kerkvergroeners
woensdag, 4 oktober 2023Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd
zaterdag, 30 september 2023Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
dinsdag, 6 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
donderdag, 16 januari 2020Download gratis encycliek-pakketten
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden Fotoreportage
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
dinsdag, 25 augustus 2015Nederlandse vertaling Laudato SiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose