Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd

gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2023

Op woens­dag 4 ok­to­ber, de feest­dag van de heilige Fran­cis­cus van Assisi, is Laudate Deum (Prijs God) ge­pu­bli­ceerd. Deze apos­to­lische exhor­ta­tie (pau­se­lijke brief) van paus Fran­cis­cus is een ver­volg op zijn eer­dere en­cy­cliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015. In de inlei­ding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeur­te­nissen in de wereld tij­dens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale ge­rech­tig­heid, vragen om verhel­dering en aan­vul­ling van Laudato si’.

De paus schrijft dat de situatie nog urgenter is dan acht jaar gele­den toen hij met zijn ‘groene’ en­cy­cliek kwam, waarin het niet alleen om klimaat­ver­an­de­ring gaat maar vooral over de con­se­quenties die dit heeft voor kwets­ba­re en arme mensen die er we­reld­wijd door getroffen wor­den.

Breek­punt

‘Acht jaar zijn verstreken sinds ik de en­cy­cliek Laudato si’ publi­ceerde, toen ik met u allen, mijn broe­ders en zusters van onze lij­dende planeet, mijn oprechte zorgen wilde delen over de zorg voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis. Maar met het verstrijken van de tijd heb ik me ge­rea­li­seerd dat onze ant­woor­den niet adequaat zijn geweest, terwijl de wereld waarin we leven aan het instorten is en mis­schien wel het breek­punt nadert. Naast deze moge­lijk­heid is het onbetwist­baar dat de impact van de klimaat­ver­an­de­ring het leven en de families van veel mensen in toe­ne­mende mate zal scha­den. We zullen de gevolgen voelen op het gebied van ge­zond­heids­zorg, werk­gele­gen­heid, toegang tot hulp­bronnen, huis­ves­ting, ge­dwon­gen migratie, enzo­voort.’

De paus citeert ook de bis­schop­pen die bij elkaar kwamen voor de Synode over de Amazone: ‘Aanvallen op de natuur hebben gevolgen voor het leven van mensen’. En de Afrikaanse bis­schop­pen als zij zeggen dat klimaats­ver­an­de­ring niet lan­ger een secundaire of ideo­lo­gische kwestie is, maar een drama dat ons allen schaadt en dat “een tra­gisch en treffend voor­beeld van struc­tu­rele zonde” manifest maakt.

Samen­wer­ken op mondiaal niveau

In Neder­land vraagt bis­schop­re­fe­rent voor Kerk en Samen­le­ving, mgr. dr. Gerard de Korte, aan­dacht voor de bood­schap die wordt uit­ge­dragen in Laudato si’ en nu wordt uit­ge­breid in Laudate Deum. Hij zegt na een eerste kennis­ma­king met de nieuwe exhor­ta­tie:

‘Paus Fran­cis­cus doet een harts­tochte­lijke oproep aan de wereld­ge­meen­schap om ge­za­men­lijk vaart te maken en de klimaat­cri­sis versneld aan te pakken. De paus spreekt als gees­te­lijk en moreel lei­der. In de titel van zijn exhor­ta­tie: Laudate Deum / Prijs God komt dat tot uitdruk­king. Want de mens die de plaats van God wil innemen wordt de ergste vijand van zich­zelf (LD 73). God is de Schepper en eige­naar van deze wereld.

Wij staan voor de opgave om op mondiaal niveau samen te werken en het alge­meen belang en de toe­komst van onze kin­de­ren als uitgangs­pun­ten te nemen. Inter­na­tio­nale afspraken moeten beter wor­den ge­con­tro­leerd. Het ont­bre­ken van sanctie­me­cha­nismen toont de zwak­heid van de hui­dige inter­na­tio­nale poli­tiek. De paus hoopt dat de ko­men­de klimaat­con­fe­ren­tie van Dubai een po­si­tie­ve doorbraak kan bewerkstelligen (LD 54).’


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 4 maart 2024Hulp voor kerkvergroeners
zaterdag, 30 september 2023Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
dinsdag, 6 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
donderdag, 16 januari 2020Download gratis encycliek-pakketten
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
dinsdag, 25 augustus 2015Nederlandse vertaling Laudato SiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose