Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documentaire Koorschool Haarlem in premiere

gepubliceerd: donderdag, 10 februari 2011

Onder groot en­thou­sias­me is op zon­dag­avond 6  februari j.l. de do­cu­mentaire ‘Angels of Haar­lem’ in de Philharmonie van deze zelfde stad in premiëre gegaan. De eerste DVD die van deze do­cu­mentaire is gemaakt, is overhan­digd aan burge­mees­ter Bernt Schnei­ders die in zijn dank­woord aangaf trots te zijn op zoveel Haar­lem pro­mo­tie. Hij fe­li­ci­teerde het Muziek­in­sti­tuut met haar 65 jarig jubileum en met het gewel­dige do­cu­ment wat over het Instituut is gemaakt.

De do­cu­mentaire wordt op zon­dag 13 februari om 13.00 uur uitgezon­den op Neder­land II en op 14 februari ’s-avonds herhaald.

‘Angels of Haar­lem’ geeft een uniek beeld van de beroemde basis­school die Neder­land rijk is.

In de traditie van beroemde jongenskoren uit Engeland wor­den leer­lin­gen hier naast het gewonde onder­wijs ook opgeleid tot pro­fes­sio­nele koorzan­gers.

Dankzij een speciale vrij­stel­ling van de Minister van Onder­wijs is een groot deel van de lesuren helemaal aan muziek gewijd. Iedere dag krijgen de kin­de­ren lessen als stem­vor­ming en solfège en ook bespelen alle leer­lin­gen een muziekinstru­ment.

Centraal in de film staat Abel Keppel, een leer­ling uit groep 8. Te zien is hoe hij auditie doet bij de Neder­landse Opera voor De Heksen van Venetië van Philip Glass. Daar­naast komen muziek­do­cente Sanne Nieuwen­huij­sen, oud-leer­ling Caroline Heller en oud-directeur Mgr. Jan Valkes­tijn aan het woord, en geeft mezzo sopraan Tania Kross een bij­zon­dere masterclass.

Alle leer­lin­gen zijn lid van het beroemde Ka­the­drale Koor, waar ook een groot aantal oud-leer­lin­gen aan verbon­den blijft. Twee tot drie keer per maand zingen de kin­de­ren in de ka­the­drale basiliek aan de Leidse­vaart, maar ook optre­dens op de be­lang­rijke klassieke podia van Neder­land. Regisseur Jaap van Eyk volgt de Bavo­can­to­rij op tournee in Engeland en het Ka­the­drale Koor tij­dens de aanloop naar het kerst­con­cert in de Bavo­kathe­draal

Het be­lang­rijk­ste thema van de ‘Angels of Haar­lem’ is het evenwicht tussen de eeuwen­oude traditie van de li­tur­gie en het moderne karakter van de school. Want wat beweegt ouders en kin­de­ren zich anno 2011 in een wereld van reli­gi­euze en klassieke muziek te storten?

‘Angels of Haar­lem’ is een prach­tig portret van een vrolijk huis vol muzikale engeltjes.

De DVD is verkrijg­baar via de Koor­school aan de Wester­gracht 61 te Haar­lem voor € 15

Tele­fo­nisch be­stel­len kan van dins­dag t/m vrij­dag op nummer: 023-5311054Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose