Bisdom Haarlem-Amsterdam


Aswoensdag tijdens de corona-pandemie

Wijze van het opleggen van de as

gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2021

De voort­du­rende corona-epidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan wor­den gegeven aan bepaalde vie­rin­gen en li­tur­gische han­de­lin­gen. Van de kant van de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten, alsook door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zijn daar­om­trent reeds een aantal richt­lij­nen uit­ge­vaar­digd.

Met betrek­king tot de ko­men­de veer­tig­da­gen­tijd stelt zich de vraag, hoe de asopleg­ging op Aswoens­dag het beste kan gebeuren.

Tra­di­tio­neel kent men twee ver­schil­lende vormen: het strooien van as boven het hoofd van degene die aan deze boeteritus op Aswoens­dag deelneemt, ofwel het getekend wor­den met as (in de vorm van een kruisteken) op het voor­hoofd.

De Natio­nale Raad voor Li­tur­gie adviseert dat tij­dens de pandemie op Aswoens­dag enkel gebruikt gemaakt wordt van de eerste vorm: het strooien van as op het hoofd. Dit is de oudste vorm in de chris­te­lijke traditie, gebaseerd op bijbelse gebruiken.

In de chris­te­lijke traditie kreeg de asopleg­ging op Aswoens­dag aller­eerst een plaats in de publieke boete. Toen deze publieke boete in de mid­del­eeuwen in onbruik raakte, bleef toch het gebruik bestaan, om bij het begin van de vasten bestrooid te wor­den met as, maar niet enkel voor publieke zon­daars en boe­telingen. De ritus werd voorge­schre­ven voor alle gelo­vi­gen: clerici en manne­lijke leken werd as op het hoofd gestrooid, vrouwen ont­vingen een askruisje op het voor­hoofd. Later werd het on­der­scheid doorge­voerd voor ener­zijds clerici, ander­zijds leken.

In ver­band met de bijbelse ach­ter­grond, de chris­te­lijke traditie en bete­ke­nis van de as kan het nut­tig zijn hier het ‘Di­rec­to­rium over volks­vroom­heid en li­tur­gie’ (nr. 125; vgl. Li­tur­gische Do­cu­men­ta­tie, dl. 2, p. 89-90) te citeren:

“Het begin van de veer­tig dagen van boetedoe­ning wordt in de Romeinse ritus aangeduid door het sobere symbool van de as dat de li­tur­gie van Aswoens­dag kenmerkt. Behorende tot het oude ritueel waarbij bekeerde zon­daars zich onderwierpen aan de canonieke boetedoe­ning, heeft het gebaar van het zich bestrooien met as de bete­ke­nis dat men zijn eigen broos­heid en ster­fe­lijk­heid erkent, die door Gods barm­har­tig­heid verlost moeten wor­den. Het is verre van een louter uiter­lijk gebaar en de Kerk heeft het dan ook bewaard als het symbool van de hou­ding van een boetvaar­dig hart. Iedere gelo­vi­ge is ertoe ge­roe­pen deze aan te nemen gedurende de veer­tig­da­gen­tijd. De gelo­vi­gen, die met velen toe­stro­men om de asopleg­ging te ont­van­gen, zullen dus geholpen dienen te wor­den om de inner­lijke bete­ke­nis te zien die op­ge­slo­ten ligt in dit gebaar: het maakt de mens ont­vanke­lijk voor de beke­ring en de inzet voor de vernieu­wing van Pasen.”


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose