Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Haarlemmer Orgelboek gepresenteerd in Amsterdam

“Orgelspel als gebed zonder woorden”

gepubliceerd: maandag, 17 mei 2010

Mark Heerink aan het Sauerorgel.

‘Vijf­tien orgel­werken van Neder­landse com­po­nisten voor li­tur­gisch gebruik’, zo luidt de onderti­tel van het Haar­lemmer Orgel­boek dat zater­dag 15 mei jl. ge­pre­sen­teerd werd in de Sint-Nicolaas­kerk in Am­ster­dam. Het boek ontleent zijn naam aan de bis­schops­stad Haar­lem, die tege­lijk ook een centrum van orgel­cul­tuur is. De afdeling Haar­lem-Am­ster­dam van de Neder­landse Sint-Gregorius­ver­eni­ging (NSGV) heeft het ini­tia­tief geno­men tot deze uitgave om daar­mee de orgel­cul­tuur in de rooms-katho­lie­ke li­tur­gie nieuw leven in te blazen. Naast vijf bestaande com­po­si­ties van de Hendrik Andriessen en Albert de Klerk - een afbeel­ding van ‘hun’ orgel in de Haar­lemse Sint-Joseph­kerk siert de omslag van het boek - zijn er nog tien nieuwe werken opgeno­men in dit boek.

Zo speelde organist Mark Heerink tij­dens de pre­sen­ta­tie­bij­een­komst een medi­ta­tie over het Agnus Dei uit de achtste gre­go­ri­aanse mis, ge­schre­ven door één van Neder­lands meest vooraanstaande eigen­tijdse com­po­nisten, Daan Manneke. Ver­vol­gens een com­po­si­tie van Bernard Bartelink dat vooral in plech­tige eucha­ris­tie­vie­ringen tot zijn recht zal komen bij het aandragen van het evan­ge­lie­boek: een fees­te­lijk voor- en naspel bij het gezang ‘Halleluja. Als iemand Mij liefheeft’ (GvL 241).


Mgr. J. Stam ont­vangt het Haar­lemmer Orgel­boek uit han­den van redacteur Bert Stolwijk.

Prof. dr. Anton Vernooij, emeritus hoog­le­raar li­tur­gische muziek, hield in zijn lezing een warm pleidooi voor de her­waar­de­ring van het li­tur­gische orgelspel. Hij beschouwt de organist als ‘een medevoor­gan­ger’: iemand die zich in zijn repertoire­keuze en in zijn improvi­sa­ties laat lei­den door een juist aanvoelen van de li­tur­gie. Zijn orgelspel onder­steunt dan niet alleen het bid­den, maar wordt zelf tot een gebed zon­der woor­den. Volgens Vernooij biedt het Haar­lemmer Orgel­boek een uit­daging om deze be­lang­rijke taak van de organist opnieuw te leren ont­dek­ken.

De eerste exemplaren van het Haar­lemmer Orgel­boek wer­den overhan­digd aan Aja Leemans, behorende tot de doel­groep van 'goed opgeleide amateurorganisten', aan prof. Anton Vernooij en ook aan mgr. Joop Stam, proost van het ka­the­draal kapit­tel en pastoor van de Nicolaas­kerk. Deze riep de aanwe­zige organisten op om zich met hart en ziel te blijven inzetten voor de li­tur­gie: “Zelf heb ik vanaf mijn jeugd ervaren hoe be­lang­rijk muziek kan zijn voor de reli­gi­euze bele­ving. Dat geldt ook voor al die mensen die hier dage­lijks in de kerk komen om te zoeken naar het mysterie van God.”

De pre­sen­ta­tie werd besloten met ‘Ite missa est’ van Jan Raas.

Voor­kant van het boek.

Het Haar­lemmer Orgel­boek is te be­stel­len bij
Ascolta Music Publishing
Postbus 162
3990 DD Houten
tel. 030 637 42 37
e-mail info@ascolta.nl

Tot 1 juli 2010 geldt het speciale intro­duc­tie­ta­rief van € 15,00 (excl. verzend­kos­ten)
daarna zal de verkoop­prijs € 19,50 bedragen.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose