Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Promotiemateriaal bisdombedevaart Assisi

gepubliceerd: donderdag, 13 juli 2017
A2 en A3 posters
A2 en A3 posters
Gebedskaartje
Gebedskaartje
Rolbanner
Rolbanner

Eind juni von­den de eerste pro­mo­tie­bij­een­komsten plaats in Heems­kerk en Am­ster­dam voor de bisdom­bede­vaart naar Assisi. De bede­vaart die we met bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan maken vindt plaats in de mei­va­kan­tie van 2018.

Pro­mo­tie bij­een­komsten

De eerste pas­to­rale krachten en vrij­wil­li­gers zijn tij­dens de pro­mo­tie­bij­een­komsten geïn­for­meerd over de bede­vaart. De meeste van deze personen zijn nu “am­bas­sa­deur” van de bede­vaart in hun regio en pa­ro­chie. Het eerste pro­mo­tie­ma­te­ri­aal voor de bede­vaart - de posters, banner en een gebeds­kaar­tje - is inmiddels be­schik­baar. Dit ma­te­ri­aal is bij voor­keur te ver­krij­gen via de zojuist genoemde ambassa­deurs, maar is ook aan te vragen via het bisdom. Zelf kunt u ook am­bas­sa­deur wor­den in uw regio en pa­ro­chie. Onderaan dit bericht vindt u het adres waar u zich kan aanmel­den. Een tweede reeks pro­mo­tie­bij­een­komsten zal eind sep­tem­ber plaats­vin­den.

Posters en banner met Clara en Fran­cis­cus

Tijdens de bij­een­komsten werd voor het eerst de banner, posters en gebeds­kaar­tje getoond, die de pro­mo­tie voor de bisdom­bede­vaart naar Assisi onder­steunen. Er is een grote A2 poster ont­wik­keld met de afbeel­ding van de Heilige Clara afkoms­tig uit Assisi. Daarbij zijn twee A3 posters ont­wik­keld waar­van de één is gericht op de jon­ge­ren en op de ander is de Fran­cis­cus­basi­liek in Assisi te zien. Op de banner een fresco van Giotto geplaatst. Deze Fresco is o.a. tij­dens de bede­vaart te bezich­tigen in de Basiliek van St. Fran­cis­cus. Het accent van het pro­mo­tie­ma­te­riaal ligt op het verhaal wat Assisi met haar Heiligen Fran­cis­cus en Clara te ver­tellen heeft. Een prach­tig verhaal dat zich afspeelde in de nog altijd prach­tige omge­ving en de rust rond de stad. Bovenal is Assisi een plaats van ont­moe­ting, gebed, ver­die­ping en spiri­tua­li­teit. Kortom: een echte bede­vaarts­plaats die we als bisdom in 2018 gaan aandoen.

Onderweg tussen tijd en eeuwig­heid

Op bede­vaart gaan met ons bisdom is een middel dat mag dienen om de on­der­lin­ge ver­bon­den­heid - in de pa­ro­chie/ regio, tussen jong en oud en met het bisdom en de wereld­kerk - te ver­ster­ken. Dat is ook wat de bis­schop­pen willen be­na­druk­ken en ver­ster­ken. Het thema ‘Onderweg tussen tijd en eeuwig­heid’ wijst daar ook op. We zijn als ge­meen­schap onderweg in deze wereld, in deze tijd, waar het ons niet altijd voor de wind gaat. Tege­lijker­tijd mogen we hopen op, en streven naar, een leven in eeuwig­heid bij God de Vader. Deze bede­vaart is een stap op die weg tussen onze tijd en de eeuwig­heid van God in de hemel. Assisi is een tussenstop op de per­soon­lijke weg die we gaan, maar ook op de weg die we gaan als bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Deze bede­vaart brengt ons terug bij ons­zelf en laat ons nadenken over het kan­tel­punt van tijd en eeuwig­heid.

Am­bas­sa­deurs

Aan elke pa­ro­chie(regio) is gevraagd één of twee mensen te vragen om als am­bas­sa­deur te func­tio­ne­ren m.b.t. de bede­vaart. Van een aantal regio’s/pa­ro­chies waren één of meer­dere am­bas­sa­deurs aanwe­zig op de in­for­ma­tie­bij­een­komsten. Op deze wijze kan via de am­bas­sa­deurs en pas­to­rale krachten ver­dere in­for­ma­tie en pro­mo­tie in de pa­ro­chie(regio) plaats­vin­den. Mocht u am­bas­sa­deur willen zijn voor deze bede­vaart in uw pa­ro­chie(regio) en de bij­een­komsten van vorige week gemist hebben? Neemt u dan contact op met Lyanne Blonk, de project­lei­der.

Be­stel­len van de posters

Bij voor­keur via de am­bas­sa­deur van de bede­vaart in uw regio, kunnen de pro­mo­tie­ma­te­rialen besteld wor­den. Er zijn voor iedere regio meer­dere posters be­schik­baar. Elke regio krijgt sowieso één A2 poster met Clara, één A3 poster met jon­ge­ren en één A3 poster met de Basiliek St. Francisco. Extra posters kunt u gratis aan­vra­gen bij Lyanne Blonk, tel 023-5512636 of een mail sturen naar: assisi2018@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Be­stel­len van de banner en het gebeds­kaar­tje

Per regio is er één gratis banner be­schik­baar. De kosten van extra banners bedragen € 45 per banner exclusief verzend­kos­ten. Gebeds­kaar­tjes zijn gratis. De banners en gebeds­kaar­tjes zijn ook aan te vragen via: assisi2018@bisdomhaarlem-amster­dam.nl Graag uw naam en regio vermel­den bij de be­stel­ling.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de bede­vaart kunt u dus inwinnen via de am­bas­sa­deur in uw pa­ro­chie of regio. Meer in­for­ma­tie over de reis zelf zal eind sep­tem­ber, begin ok­to­ber bekent wor­den. De fol­ders met de de­fi­ni­tieve prijzen en meer in­for­ma­tie over het precieze pro­gram­ma van de bede­vaart zullen dan ook be­schik­baar zijn.

Website: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/assisi
E-mail: assisi2018@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Tele­foon: (023) 511 2636 (dins­dag, don­der­dag en vrij­dag)
Facebook: www.facebook.com/bisdom­bede­vaart

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 5 juli 2019ďBidden geeft mij vertrouwenĒ Video
zaterdag, 16 februari 2019Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 4 juli 2018Broeder Fer in Geloofsgesprek
zondag, 10 juni 2018Zonovergoten reŁnie Assisibedevaart
woensdag, 6 juni 2018ReŁnie voor Assisi-pelgrims
zaterdag, 19 mei 2018Clara en Franciscus voor jonge kinderen
zaterdag, 5 mei 2018Kom Schepper Geest
zaterdag, 5 mei 2018Tweede vlog van de Assisibedevaart Video
zaterdag, 5 mei 2018Toespraak prins Jaime de Bourbon de Parme Video
zaterdag, 5 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 5
vrijdag, 4 mei 2018Tieners en jongeren bezoeken Heilige plaatsen in en rond Assisi
vrijdag, 4 mei 2018Wees maar niet bang...!
donderdag, 3 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 4
donderdag, 3 mei 2018Eerste vlog van de Assisibedevaart Video
woensdag, 2 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 3
woensdag, 2 mei 2018Kinderwoorddienst
dinsdag, 1 mei 2018Tieners en jongeren goed begonnen
dinsdag, 1 mei 2018Een kwestie van vertrouwen
maandag, 30 april 2018Dag 1: Het zijn de kleine dingen...
zondag, 29 april 2018Eerste pelgrims per bus onderweg naar AssisiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose