Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop nodigt gelovigen uit voor bedevaart Assisi

Bisdombedevaart meivakantie 2018

gepubliceerd: woensdag, 12 april 2017
foto: Christianne Chin A Paw
Romebedevaart 2015
Romebedevaart 2015
foto: Christianne Chin A Paw
Romebedevaart 2015
Romebedevaart 2015
foto: Christianne Chin A Paw
Romebedevaart 2015
Romebedevaart 2015

Tijdens de Chrisma­mis op woens­dag 12 april 2017 heeft Mgr. Punt de gelo­vi­gen uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam opge­roe­pen, om samen met hem en zijn hulp­bis­schop Mgr. Hendriks, mee op bede­vaart te gaan naar Assisi. De bede­vaart zal volgend jaar (2018) plaats­vin­den in de mei­va­kan­tie.

Een ver­volg op de grote bisdom­bede­vaart van 2015 naar Rome

Na de succes­volle bisdom­bede­vaart naar Rome in 2015, was er in het bisdom een breed gedragen gevoel onder gelo­vi­gen, pastores en bij de staf van het bisdom, dat het goed zou zijn om in de toe­komst een nieuwe bede­vaart te or­ga­ni­se­ren. Eind 2016 sloot het bisdom daarom aan bij de bede­vaart naar Rome, om bij de Neder­landse dag met paus Fran­cis­cus te zijn. Onlangs is er ook een be­schei­den bisdom­bede­vaart aan­ge­kon­digd naar Fatima in sep­tem­ber 2017.

Nu de grote bisdom­bede­vaart van 2015 alweer bijna twee jaar achter ons ligt, heeft de bis­schop het ini­tia­tief geno­men tot een nieuwe, grote bisdom­bede­vaart in 2018 naar Assisi.

Een geloofsimpuls in het bisdom en een kans om anderen beter te leren kennen

Vorige bisdom­bede­vaarten hebben laten zien dat zij kunnen bijdragen aan een be­lang­rijke geloofsimpuls voor uzelf en uw pa­ro­chie. Door ge­za­men­lijk in­spi­ra­tie op te doen in een andere omge­ving, ontstaan er vaak spon­taan andere gesprekken dan thuis. Uiter­aard hopen de bis­schop­pen dat de bede­vaart de saam­ho­rig­heid in het bisdom extra zal ver­ster­ken. Bovendien –zo is gebleken-, blijkt de bisdom­bede­vaart een geschikt middel om mensen uit te nodigen die min­der kerkbe­trok­ken zijn.

Speciale aan­dacht voor tieners, jon­ge­ren en ge­zin­nen

Met name wor­den tieners, jon­ge­ren en ge­zin­nen door de bis­schop­pen uit­ge­no­digd om mee op bede­vaart te gaan. Om die reden zal er voor deze leef­tijds­groep een aan­ge­past reis­ta­rief wor­den aan­ge­bo­den. Hierover volgt een later bericht. Voor de tieners en jon­ge­ren is er een eigen pro­gram­ma en sluiten zij op onder­de­len aan bij de grotere pro­gram­maon­der­de­len van de bede­vaart. Ook wordt er ge­pro­beerd om in het pro­gram­ma reke­ning te hou­den met ouders met kin­de­ren. Dit neemt niet weg, dat een pro­gram­ma in Assisi (en omge­ving) veel lopen betekent, het is dus wel be­lang­rijk voor deze bede­vaart, dat mensen goed ter been zijn.

Assisi

Assisi staat voor­na­me­lijk bekend om de grote heilige(n) die het kleine, Ita­li­aanse plaatsje heeft voort­ge­bracht. In de eerste plaats is dat de Heilige Fran­cis­cus, de grote inspi­ra­tor en patroon­hei­lige van onze hui­dige paus. Maar Assisi is zeker ook bekend om de Heilige Clara en de mooie omge­ving. Naast de stad Assisi zullen dan ook andere plaatsen in de omge­ving bezocht wor­den die zeer de moeite waard zijn.

Contact­personen/ am­bas­sa­deurs

Bin­nen­kort ont­van­gen de pas­to­rale krachten en de pa­ro­chie­besturen meer in­for­ma­tie over deze bede­vaart. Er zal in ieder geval wor­den gevraagd of één of twee mensen uit de pa­ro­chie contact­persoon of am­bas­sa­deur willen zijn m.b.t. de bede­vaart. Zij zijn voor het bisdom be­lang­rijke personen om in­for­ma­tie over de bisdom­bede­vaart ver­der bekend te maken in de pa­ro­chies. Uiter­aard zal er t.z.t. pro­mo­tie­ma­te­riaal ter beschik­king wor­den gesteld. Mocht u am­bas­sa­deur willen zijn voor deze bede­vaart in uw pa­ro­chie(regio)? Neemt u dan contact op met uw pasto(o)r.

In­for­ma­tie

Verdere in­for­ma­tie over de bisdom­bede­vaart volgt. Kijkt u daarvoor op deze web­si­te, of ‘like’ de facebook­pa­gina:

Christianne Chin A Paw
Groepsfoto Romebedevaart 2015

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 5 juli 2019ďBidden geeft mij vertrouwenĒ Video
zaterdag, 16 februari 2019Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 4 juli 2018Broeder Fer in Geloofsgesprek
zondag, 10 juni 2018Zonovergoten reŁnie Assisibedevaart
woensdag, 6 juni 2018ReŁnie voor Assisi-pelgrims
zaterdag, 19 mei 2018Clara en Franciscus voor jonge kinderen
zaterdag, 5 mei 2018Kom Schepper Geest
zaterdag, 5 mei 2018Tweede vlog van de Assisibedevaart Video
zaterdag, 5 mei 2018Toespraak prins Jaime de Bourbon de Parme Video
zaterdag, 5 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 5
vrijdag, 4 mei 2018Tieners en jongeren bezoeken Heilige plaatsen in en rond Assisi
vrijdag, 4 mei 2018Wees maar niet bang...!
donderdag, 3 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 4
donderdag, 3 mei 2018Eerste vlog van de Assisibedevaart Video
woensdag, 2 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 3
woensdag, 2 mei 2018Kinderwoorddienst
dinsdag, 1 mei 2018Tieners en jongeren goed begonnen
dinsdag, 1 mei 2018Een kwestie van vertrouwen
maandag, 30 april 2018Dag 1: Het zijn de kleine dingen...
zondag, 29 april 2018Eerste pelgrims per bus onderweg naar AssisiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose