Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Symposium ‘Vrouw, wie ben je?’ - Eenheid in verscheidenheid

Veel belangstelling voor symposium ‘Vrouw, wie ben je?’

gepubliceerd: donderdag, 7 mei 2009
De opkomst overtrof alle hoop­volle ver­wach­tingen van de organi­sa­tie: zo’n 250 vrouwen en mannen van alle leeftij­den verzamel­den zich zater­dag­och­tend 2 mei in Ede om te luis­te­ren naar een aantal gerenommeerde sprekers uit binnen- en bui­ten­land over een on­der­werp dat zowel binnen als buiten de kerk de gemoe­de­ren vaak flink beroert: de waar­dig­heid van de vrouw en haar rol in maat­schap­pij en kerk.

Door de eeuwen heen is er veel gezegd, ge­schre­ven en gedacht over de relatie tussen mannen en vrouwen. En het blijft ons bezig­hou­den bleek op 2 mei in Ede tij­dens het symposium ‘Vrouw, wie ben je?’ In onze moderne maat­schap­pij bestaat nogal eens de nei­ging verschillen tussen mannen en vrouwen weg te poetsen: man en vrouw zijn gelijk en hebben dezelfde kennis en kunde. In de praktijk levert dit een grote span­ning op: veel vrouwen willen zich niet laten verplichten tot een bepaalde levensinvulling door de nieuwe ‘powerfeministes’, door de over­heid of door sociale druk uit de omge­ving. Het symposium wil een po­si­tie­ve bood­schap geven, legt mede­or­ga­ni­sa­tor Lisette van Aken, staf­me­de­werker Huwe­lijk & Gezin van ons bisdom uit in een interview in het tijdschrift Inspiratie: “We willen duidelijk maken dat we als man en vrouw elkaar aanvullen en elkaar nodig hebben.” Die boodschap bleek zonneklaar uit de inleidingen van de hoofdsprekers. Zo concludeerde priester Marc Timmersmans dat ieder mens een persoonlijk beeld van God is, maar dat de mens God pas werkelijk zichtbaar kan maken in de wereld als hij in relatie treedt met anderen en een persoongemeenschap vormt: “Man en vrouw hebben elkaar als medemensen nodig en zijn voor elkaar een oproep tot medemenselijkheid. Door ons lichaam en dat van de ander ontdekken we de opdracht om de ander als gelijke en als anders te herkennen en te beminnen, niet voor onszelf, maar voor de ander.”

Uitgangspunt voor het symposium vormde de apostolische brief van paus Johannes Paulus II over de waardigheid en roeping van de vrouw: Mulieris Dignitatem. Daarin geeft de paus een aanzet voor een nieuwe richting in het denken over de vrouw. Hij laat zien dat het menselijke huwelijk als een weerspiegeling bedoeld is van de huwelijksband die Christus met zijn kerk is aangegaan: liefdevol, gelijkwaardig en wederkerig. De Amerikaanse tv-persoonlijkheid Pia de Solenni legde helder uit dat de paus in zijn brief Maria tot archetype van de gehele mensheid maakt. In Maria bestaan maagdelijkheid en moederschap naast elkaar en zo geeft zij als mens volledig antwoord aan Gods roep.

Werk in uitvoering

Vrouw, wie ben je?: het ver­volg

Wie de inlei­dingen via radio nog wil be­luis­te­ren, kan terecht bij Radio Maria. De uitzendtij­den vindt u op de web­si­te www.vrouwwiebenje.nl De teksten wor­den ge­pu­bli­ceerd in het tijd­schrift Communio.

Het symposium van 2 mei wil een ‘aftrap’ vormen. Zo wordt er eind dit jaar een ver­volgseminar geor­ga­ni­seerd en wordt er weer een seminar ‘Theo­lo­gie van het lichaam’ aan­ge­bo­den (zie hier­voor: www.hoeksteen.org)

En wie wil mee­denken of mee­werken aan ver­volg­acti­vi­teiten kan via de web­si­te www.vrouwwiebenje.nl contact opnemen met de organi­sa­tie.
In de optiek van Johannes Paulus II, aldus De Solenni, gaat het moe­der­schap ver­der dan de strikt bio­lo­gische dimensie. De paus bena­drukt dat het ouder­schap een logische stap zou moeten zijn die voortvloeit uit het huwe­lijk. Hij ver­staat onder het huwe­lijk echter iets anders dan het ‘delen van bed en huis­hou­den’, consta­teert De Solenni. De paus pleit voor bijbelse kennis als basis voor een relatie waarin de echt­ge­noten elkaar niet domineren of manipuleren, maar daar­en­te­gen volle­dig open zijn voor elkaar, zodat het een samen­zijn wordt waarin beide echt­ge­noten zich volle­dig aan de ander geven. En laten we eer­lijk zijn, zegt De Solenni: hij daagt ons daar­mee flink uit. Het huwe­lijk gaat niet alleen om huwe­lijkse trouw, het is een constant ‘werk in uit­voe­ring’ waarbij het meeste werk aan ons­zelf moet gebeuren. Vrouwen hebben een unieke rol, besluit De Solenni haar betoog: als ze volle­dig vrouw zijn, kunnen ze ons allemaal leren hoe we Kerk kunnen zijn en hoe we Gods roep kunnen be­ant­woor­den. Als we echter besluiten het pad te volgen dat het meren­deel van de ont­wik­kelde wereld volgt, dan verliezen we niet alleen onze waar­de­ring voor het huwe­lijk en gezin, maar verliezen we ook het vermogen met elkaar in contact te tre­den, relaties aan te gaan en ons­zelf te leren kennen. We zullen dan name­lijk geen erva­ring meer hebben met de meest intieme ver­bin­te­nis die de mens heeft, name­lijk die zoals die bestaat tussen Christus en de Kerk.

Comple­mentair

Het Ita­li­aanse echtpaar Giulia di Nicola en Attilio Danese maakte een aantal van de punten van Di Solenni concreet. Samen ont­wik­kel­den zij bij­voor­beeld vijf ka­rak­te­ris­tieken van de vrouw en van de man. Het blijken eigen­schappen die elkaar volmaakt aanvullen, zoals assertivi­teit (manne­lijk) versus gericht­heid op relaties (vrouwe­lijk) en conformisme (vrouwe­lijk) versus grens­over­schrij­ding (manne­lijk). Di Nicola en Danese noemen ook voor­beel­den van ‘ver­vor­ming’ van deze ka­rak­te­ris­tieken oftewel: wat gebeurt er als mensen ‘doorslaan’. Dan wordt assertivi­teit bij­voor­beeld egoïsme en narcisme, wat kan lei­den tot mis­bruik van de ander. En het feit dat vrouwen zich con­for­meren, kan ook omslaan in bekrompen­heid. Kortom, betogen Di Nicola en Danese, man en vrouw zijn volmaakt comple­mentair aan elkaar: “de volle­dige wer­ke­lijk­heid is te vin­den in de een­heid van man en vrouw.” Een huwe­lijks­band die deze volle­dige wer­ke­lijk­heid weergeeft, is liefde­vol, eert zowel de man als de vrouw en geeft beide partners alle ruimte zich­zelf te verwezen­lijken.

Margot de Zeeuw


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 22 augustus 2018Wereldgezinsdagen Dublin geopend Video
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
donderdag, 2 mei 2013Geslaagd symposium - Een seksuele revolutie
dinsdag, 5 juni 2012WereldFamilieDagen 2012 te Milaan: Meer dan een miljoen pelgrims!
woensdag, 9 mei 2012Filmpje KISI Kids - Hemel op Stelten Video
maandag, 23 april 2012Zaterdag 19 mei 2012 - KISI-dag
vrijdag, 4 november 2011Boek Theologie van het Lichaam toe aan tweede druk
donderdag, 3 november 2011Videoverslag van de Familiedag Video
donderdag, 20 oktober 2011Bestel nu kaarten voor de Familiedag!
woensdag, 14 september 2011Familiedag 29 oktober
vrijdag, 29 april 2011Bisschop ontvangt studie over theologie van het lichaam
woensdag, 10 november 2010Kerk op Weddingfair
dinsdag, 13 juli 2010Nieuw seminar Theologie van het Lichaam
donderdag, 23 juli 2009Cursus huwelijksvoorbereiding weer van start
zaterdag, 18 juli 2009Familiedag ‘Relatie en Communicatie’
woensdag, 20 mei 2009Seminar Theologie van het Lichaam
donderdag, 8 januari 2009Jong echtpaar vertegenwoordigt bisdom in MexicoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose