Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwsbrief Doorgeven Extra

gepubliceerd: vrijdag, 18 januari 2013

Voor­be­rei­den op het paas­tri­duüm

Nu de kerst­tijd achter ons ligt, blikken we vooruit naar het volgende hoogte­punt in het li­tur­gische jaar: de Goede Week en Pasen.

Voor ieder die betrokken is bij de muzikale vorm­ge­ving van de li­tur­gie is het be­lang­rijk om daarvoor goed voor­be­reid te zijn.

Vrij­dag 25 januari a.s. – dat is dus volgende week al – wordt u in de Abdij van Egmond de kans gebo­den voor be­zin­ning op de gezangen die de li­tur­gie van het paas­tri­duüm (Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag, Paas­wake) ons aanreikt en op de moge­lijk­he­den die er zijn om door een goede repertoire­keuze dieper door te dringen in het mysterie dat in deze heilige ‘paasdrie­daag­se’ wordt gevierd.

Lees deze fol­der voor alle in­for­ma­tie. Al is de daarin genoemde inschrijf­ter­mijn al voorbij, er is nog een (beperkte) moge­lijk­heid om mee te doen. Wie het eerst komt….

Basis­cur­sus koordirigent start op 26 januari

Heeft u het tv-pro­gram­ma Maestro gezien? Diri­geren is toch niet zo ge­mak­ke­lijk als men vaak denkt.

Maar… met enig talent en met het volgen van een cursus bent u / ben jij mis­schien ook wel in staat om een (kerk)koor te diri­geren.

Zater­dag 26 januari start onze Basis­cur­sus Koordirigent (op twee niveaus).De cursus bestaat uit 15 les­da­gen, verspreid over het jaar.

Naast de nood­za­ke­lijke theorie en de vor­ming van het muzikale gehoor is er veel aan­dacht voor de praktijk, ook door te werken met een koor.

Er zijn al voldoende deel­ne­mers, maar we kunnen er nog enkelen bij­heb­ben, dus mocht u / jij al enige tijd met het idee rondlopen… neem contact met ons op!
En, in tegen­stel­ling tot de jury van Maestro, ver­wach­ten wij van onze deel­ne­mers niet dat ze na één of twee lessen al zoiets als het Hallelujah van Händel kunnen diri­geren!

Kinder­koorfestival in Haar­lem

Zater­dag 9 maart moet het een groot kin­der­koor­feest wor­den in Haar­lem.
We hopen dat veel kin­derkoren dan voor elkaar gaan optre­den en ook één groot koor vormen door samen te zingen, bekende en onbekende lie­de­ren.

Dus dirigenten en besturen: doe mee!

Er hebben zich al drie koren aangemeld, maar er is plaats voor nog meer koren.

Lees deze fol­der en geef het door!

RKK op zoek naar kerkkoren

Op zater­dag 2 februari a.s. start in het RKK-pro­gram­ma Katho­liek Neder­land TV een nieuwe serie: Het beste kerk­koor van Neder­land. Hierin gaat presentator Wilfred Kemp (zelf ook kerk­koordirigent) op zoek naar 18 goede zang­stem­men voor het kerk­koor dat hij samenstelt. Een zoek­tocht langs koren in de 7 bis­dom­men van Neder­land. Per koor wordt een auditie gehou­den waarin de beste solist wordt gekozen. In iedere uitzen­ding volgt daarna een reportage met het levens­ver­haal van één van de zan­gers. Het kerk­koor van Neder­land zal na een aantal repe­ti­ties uit­ein­delijk optre­den in Rome.

De redactie is op zoek naar en­thou­siaste koren die mee willen doen aan de samen­stel­ling van het beste kerk­koor. Koren krijgen vanaf 2 februari de moge­lijk­heid om zich aan te mel­den via de web­si­te rkk.nl.

Uitzen­ding iedere zater­dag vanaf 2 februari a.s. om 18.00 uur op Neder­land 2.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose