Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Militair

Dossier met nieuws­be­richten die betrek­king hebben op mgr. Punt als leger­bis­schop.
Militaire bedevaart naar lourdes
Inschrijving geopend
nieuws - woensdag, 8 januari 2020
De in­schrij­ving voor deelname aan de 62e Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Lourdes Bede­vaart is geopend. Van 15 tot en met 17 mei 2020 zullen er ook uit Neder­land weer mili­tai­ren, oud-mili­tai­ren en bur­ger­me­de­werkers van Defensie deel­ne­men aan dit bij­zon­dere eve­ne­ment.
Jaarlijkse korpsdagen Fotoreportage
R.K. Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie
nieuws - woensdag, 6 november 2019
Mgr. Punt bezocht dins­dag 5 no­vem­ber als leger­bis­schop de jaar­lijkse korps­da­gen van de R.K. Dienst Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging van het Ministerie van Defensie. Deze dagen wer­den gehou­den in het vor­mings­cen­trum Beuk­bergen te Huis ter Heide.
Ontroerende nationale Requiemviering Fotoreportage Video
Voor overleden defensiepersoneel in Best
nieuws - zondag, 3 november 2019
Onder grote belang­stel­ling wer­den op zater­dag 2 no­vem­ber 2019 alle overle­den mili­tai­ren en bur­gers van de Krijgs­macht plech­tig her­dacht in de Sint Odulphus­kerk in Best. In de kerk in Best werd door nabe­staan­den en mili­tai­re autori­teiten erken­ning, waar­de­ring en respect tot uit­druk­king gebracht voor de overle­den perso­neels­leden van Defensie.
Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
Zaterdag 2 november - 11.00 uur - St. Odulphuskerk Best
nieuws - zondag, 22 september 2019
Het is binnen onze samen­le­ving een goede traditie om jaar­lijks onze over­le­de­nen te her­denken. De behoefte om te her­denken bestaat ook bij de nabe­staan­den van overle­den mili­tai­ren en bur­ger­me­de­werkers van Defensie.
Militaire bedevaart naar Lourdes
nieuws - maandag, 10 juni 2019
Zo’n 300 mili­tai­ren, veteranen en fami­lie­le­den namen van 17 t/m 19 mei deel aan de 61e Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Ont­moe­ting in Lourdes. Mgr. A.J.J. Wool­derink, vica­ris-generaal van het Militair Or­di­na­ri­aat, ver­te­gen­woor­digde Mgr. Punt.
Niemand leeft voor zichzelf Fotoreportage
Nationale Requemviering voor overleden defensiepersoneel
nieuws - woensdag, 7 november 2018
Onder grote belang­stel­ling wer­den zater­dag 3 no­vem­ber 2018 alle over­leden mili­tai­ren en bur­gers van de Krijgs­macht plech­tig her­dacht in de Sint Odulphus­kerk in Best. Zo werd door nabe­staan­den en mili­tai­re autori­teiten erken­ning, waar­de­ring en respect tot uitdruk­king gebracht voor de overle­den personeelsle­den van Defensie.
Requiemmis overleden defensiepersoneel
Zaterdag 3 november - 11.00 uur - Sint Odulphuskerk Best
nieuws - vrijdag, 21 september 2018
Het is binnen onze samen­le­ving een goede traditie om jaar­lijks onze over­le­de­nen te her­denken. De behoefte om te her­denken bestaat ook bij de nabe­staan­den van overle­den mili­tai­ren en bur­ger­me­de­werkers van Defensie. Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht or­ga­ni­se­ren daarom op de eerste zater­dag na Aller­zie­len de Natio­nale Requiem­vie­ring.
Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
nieuws - maandag, 28 mei 2018
Voor de zes­tigste keer pelgri­meer­den mili­tai­ren vanuit allerlei lan­den naar Zuid-Frank­rijk in het kader van de Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Bede­vaart Lourdes. Dit jaar ging Emy Jansons mee als vlog­ger en geven een viertal filmpjes die ze maakte een goede indruk van deze mooie traditie.
Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel Fotoreportage
nieuws - maandag, 6 november 2017
Onder grote belang­stel­ling heeft zater­dag 4 no­vem­ber 2017 weer de jaar­lijkse her­den­kings­vie­ring plaats­ge­von­den voor overle­den Defensie­personeel in de Sint Odulphus­kerk te Best. Mgr. Punt was als leger­bis­schop hoofd­cele­brant tij­dens deze vie­ring.
Militaire Bedevaart naar Lourdes Fotoreportage
nieuws - maandag, 22 mei 2017
Van 18 t/m 21 mei 2017 was Mgr. Jos Punt die, naast Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, ook bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat (leger­bis­schop) is, mee met de mili­tai­re bede­vaart naar Lourdes. Ruim 250 pelgrims waren uit Neder­land in deze bij­zon­dere bede­vaarts­plaats van Maria, waar­on­der dus een grote groep mili­tai­ren.
Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
Zaterdag 5 november • 11.00 uur • Sint-Odulphuskerk, Best
nieuws - maandag, 24 oktober 2016
Het is binnen onze samen­le­ving een goede traditie om regel­ma­tig onze over­le­de­nen te her­denken. De behoefte om te her­denken bestaat ook bij de nabe­staan­den van overle­den bur­gers en mili­tai­ren van het defensie­personeel. Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de Dienst Rooms Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht or­ga­ni­se­ren daarom op de eerste zater­dag na Aller­zie­len de Natio­nale Requiem­vie­ring.
58e Militaire bedevaart naar Lourdes
Vrijdag 20 t/m zondag 22 mei 2016
nieuws - maandag, 25 april 2016
Al meer dan een halve eeuw wordt jaar­lijks een mili­tai­re bede­vaart naar Lourdes geor­ga­ni­seerd door de Rooms Katho­lie­ke gees­te­lij­ke ver­zor­ging van het Mili­tai­re Or­di­na­ri­aat.
Nationaal Militair Requiem
Zaterdag 7 november 2015 - Odulphuskerk, Best
nieuws - woensdag, 11 november 2015
In de Odulphus­kerk te Best heeft zater­dag 7 no­vem­ber 2015 het jaar­lijkse Natio­naal Militair Requiem plaats­ge­von­den. Ieder jaar wor­den op de zater­dag na 2 no­vem­ber (Aller­zielen) de overle­den mili­tairen en bur­gers van defensie her­dacht die sinds de Tweede Wereld­oorlog zijn overle­den.
57e Militaire bedevaart naar Lourdes
Donderdag 14 t/m maandag 18 mei 2015
nieuws - dinsdag, 12 mei 2015
Al meer dan een halve eeuw wordt jaar­lijks een mili­tai­re bede­vaart naar Lourdes geor­ga­ni­seerd door de Rooms Katho­lie­ke gees­te­lij­ke ver­zor­ging van het Mili­tai­re Or­di­na­ri­aat.
Nationale Militaire Requiemviering
Zaterdag 8 november 2014 om 11.00 uur in Best
nieuws - woensdag, 8 oktober 2014
Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de Dienst Rooms Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht or­ga­ni­se­ren op de eerste zater­dag na Aller­zie­len de Natio­nale Requiem­vie­ring. Dit jaar is de her­den­kings­dienst in de Sint-Odulphus­kerk te Best.
56e Militaire Bedevaart Lourdes 2014 Fotoreportage
Verslag en foto’s
nieuws - maandag, 2 juni 2014
Ook dit jaar vond begin mei de jaar­lijkse Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Bede­vaart naar Lourdes plaats. Er waren maar liefst zo’n 13.000 mili­tai­ren uit 36 ver­schil­lende lan­den. Een bont en kleur­rijk gezel­schap trok door Lourdes. Lourdes, het stadje aan de voet van de Pyreneeën, was voor een week even een mili­tai­re ves­ting.
Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
Vrijdag 16 t/m zondag 18 mei 2014
nieuws - maandag, 5 mei 2014
Traditie­ge­trouw vindt in de mei­maand - Maria­maand een inter­na­tionale mili­tai­re bede­vaart plaats naar Lourdes, in Zuid-Frank­rijk aan de voet van de Pyreneeën. Dit jaar zal Mgr. Punt als leger­bis­schop weer deel­nemen aan de bede­vaart van vrij­dag 16 t/m zon­dag 18 mei.
Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel Fotoreportage Video
Zaterdag 5 november - Sint Odulphuskerk in Best
nieuws - dinsdag, 8 november 2011
Onder grote belang­stel­ling wer­den zater­dag 5 no­vem­ber 2011 alle overle­den mili­tai­ren en bur­gers van de Krijgs­macht plech­tig her­dacht in de Sint Odulphus­kerk in Best. De kerk was opnieuw tot de laatste plek bezet door nabe­staan­den en mili­tai­re autori­teiten die op deze manier erken­ning, waar­de­ring en respect tot uitdruk­king brengen voor de overle­den personeelsle­den van Defensie.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose