Bisdom Haarlem-Amsterdam


Ontroerende nationale Requiemviering

Voor overleden defensiepersoneel in Best

gepubliceerd: zondag, 3 november 2019

Onder grote belang­stel­ling wer­den op zater­dag 2 no­vem­ber 2019 alle overle­den mili­tai­ren en bur­gers van de Krijgs­macht plech­tig her­dacht in de Sint Odulphus­kerk in Best. In de kerk in Best werd door nabe­staan­den en mili­tai­re autori­teiten erken­ning, waar­de­ring en respect tot uitdruk­king gebracht voor de overle­den personeelsle­den van Defensie.

Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de Dienst RKGV bij Defensie, die deze her­den­king ieder jaar or­ga­ni­seert op de eerste zater­dag na Aller­zie­len, vindt de vie­ring van essentieel belang omdat op die manier troost gebo­den wordt aan hen, die een dier­ba­re in hun leven moeten missen.

Thuis in Gods liefde

Het thema van de vie­ring was “Thuis in Gods liefde”. Ook veteranen uit de ge­meen­te Best waren in de kerk aanwe­zig. In zijn preek stipuleerde Krijgs­macht bis­schop Mgr. Jos Punt dat wij mensen ook gees­te­lij­ke wezens zijn en dat wij wor­den gevoed door de heer­lijk­heid en vreugde van God. Christus heeft ons toe­gerust met gebed en kracht om ons tegen de haat, die heerst in de wereld, te wapenen.

In een aantal voor­beel­den gaf de bis­schop aan dat mili­tai­ren hun leven geven voor ge­rech­tig­heid, voor de waar­heid, voor anderen, voor hun kamera­den. Het aardse leven is niet de eindbestem­ming van de mens. Lichaam en ziel zijn groter dan deze aarde. De dood is geen inslapen maar ont­waken in een nieuwe gees­te­lij­ke wereld. Ondanks alle verdriet kan er ook vreugde zijn omdat achter de harde wer­ke­lijk­heid een nog mooiere wereld schuil gaat. Geloof, hoop en liefde geven nieuwe kracht en vreugde aldus Mgr. Punt. God wacht met grote liefde op ons en schenkt ie­der­een die in hem gelooft ver­gif­fe­nis van zon­den.

Tach­tig namen

Aan het einde van de Requiem­vie­ring wer­den ter nage­dach­te­nis aan dier­ba­re over­le­de­nen kaarsjes ontstoken door de moe­der van Jeroen Severs en van Rico Bos die tij­dens missies in Irak en Cambodja zijn omge­ko­men en wer­den tach­tig namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd.

Luitenant Generaal Hans van Griensven, Inspecteur Generaal van de Krijgs­macht en Schout bij Nacht Peter Reesink, Hoofd­di­rec­teur Personeel van het ministerie van Defensie leg­den ge­za­men­lijk een krans uit eerbe­toon aan allen die zijn overle­den. Daarna werd de Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehou­den ter nage­dach­te­nis aan de overle­den bur­gers en mili­tai­ren. Na het zingen van het Wilhelmus werd ie­der­een in de gelegen­heid gesteld om langs de krans te defileren.

Bavo­can­to­rij

De Cantorij van de Ka­the­drale Basiliek van St. Bavo, onder lei­ding van dirigent Sanne Nieuwen­huij­sen, uit Haar­lem zong delen uit het Requiem van H. Howells en ook het koperkwintet van de fanfare “Bere­den Wapens” uit Vught onder lei­ding van Rob Geurts verleende muzikale mede­wer­king. Het orgel werd bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair organist van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo in Haar­lem. Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nage­praat.

Het NKT en de Dienst RKGV van Defensie kunnen opnieuw terugzien op een waarde­volle her­den­kings­vie­ring. Sinds de Tweede Wereld­oor­log wor­den nabe­staan­den van overle­den mili­tai­ren en bur­gers voor deze her­den­kings­dienst uit­ge­no­digd. De Natio­nale Requiem­vie­ring wordt ieder jaar gehou­den op Aller­zie­len of de eerste zater­dag na Aller­zie­len. De organi­sa­tie is in han­den van het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de RK Dienst Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging van het Ministerie van Defensie.

Video

Een beknopte video-impressie is gemaakt door Omroep Best.

Meer in­for­ma­tie

In het meest actuele bisdom­blad SamenKerk staat ook een artikel over de Requiem­vie­ring.

Volgend jaar is de Requiem­vie­ring op zater­dag 7 no­vem­ber 2020.

(foto­se­rie: Foto­­gra­fie Marijke)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen Fotoreportage
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose