Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ga stemmen bij verkiezing Europees Parlement

In Nederland op donderdag 6 juni 2024

gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024

Met het oog op de verkie­zingen voor het Europees Parle­ment die van 6 t/m 9 juni 2024 wor­den gehou­den, heeft de Com­mis­sie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie (COMECE) op woens­dag 13 maart een ver­kla­ring uitge­ge­ven.

In de ver­kla­ring wor­den alle bur­gers, en met name katho­lie­ken, uit­ge­no­digd zich voor te berei­den op de verkie­zingen en verant­woord te stemmen “ter be­vor­de­ring van de chris­te­lijke waar­den en het Europese project”.

“We weten dat de Europese Unie niet perfect is en dat veel van haar beleids- en wetsvoor­stel­len niet in overeenstem­ming zijn met de chris­te­lijke waar­den en met de ver­wach­tingen van veel van haar mensen, maar we geloven dat we ge­roe­pen zijn om bij te dragen en de EU te verbe­te­ren met de instru­menten die de de­mo­cra­tie ons biedt,” aldus de Europese bis­schop­pen.

De ver­kla­ring werd ondertekend door alle bis­schop­pen die door hun bis­schop­pen­con­fe­ren­ties wor­den af­ge­vaar­digd naar de Ver­ga­de­ring van COMECE, onder wie mgr. T.C.M. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht.

Toolkit voor jon­ge­ren

Toolkit voor jongeren bij de verkiezingen van het Europees ParlementDe bis­schop­pen moe­digen ook jonge Europese katho­lie­ken aan die zich ge­roe­pen voelen om poli­tiek te bedrijven, om “zich goed voor te berei­den, zowel intellectueel als moreel, om bij te dragen aan het alge­meen wel­zijn in een geest van dienst­baar­heid aan de ge­meen­schap”.

Voor jon­ge­ren is er een uit­ge­breide toolkit ont­wik­keld om zich te kunnen voor­be­rei­den op de verkie­zingen. De toolkit is geïnspireerd door de Katho­lie­ke Sociale Leer, met het doel om jon­ge­ren te motiveren na te denken over hun poli­tieke be­trok­ken­heid, met de nadruk op waar­den als soli­da­ri­teit, recht­vaar­dig­heid en men­se­lijke waar­dig­heid.

Neder­landse vertaling van de ver­kla­ring

Hier­on­der plaatsen we in­te­graal de Neder­landse vertaling van de ver­kla­ring. De tussenkopjes op deze web­si­te­pa­gina zijn toe­ge­voegd door de redactie om de lees­baar­heid op de web­si­te te bevor­de­ren. De ver­kla­ring kan ook wor­den gedownload als pdf.

COMECE - The Catholic Church in the European Union

Voor een verant­woor­de­lijke stem
die de chris­te­lijke waar­den en het Europese project bevor­dert

12 maart 2024

 Ver­kla­ring van de bis­schop­pen van de Com­mis­sie van de
Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie (COMECE)
met het oog op de ko­men­de verkie­zingen voor het Europees Parle­ment

 

Oproep om te stemmen

Wij, bis­schop­pen die de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie ver­te­gen­woor­digen, roepen alle bur­gers, in het bij­zon­der katho­lie­ken, op om zich voor te berei­den op en te stemmen bij de ko­men­de Europese verkie­zingen in juni 2024. Het Europese project van een Europa verenigd in verschei­den­heid, sterk, democra­tisch, vrij, vreed­zaam, welvarend en recht­vaar­dig is een project dat we delen en waarvoor we ons verant­woor­de­lijk voelen. We zijn allemaal ge­roe­pen om dit ook uit te drukken door onze stem uit te brengen en op verant­woorde wijze de leden van het Europees Parle­ment te kiezen die onze waar­den zullen ver­te­gen­woor­digen en voor het alge­meen wel­zijn zullen werken in het volgende Europees Parle­ment.

De oorsprong van het Europese in­te­gra­tie­pro­ject

Het Europese in­te­gra­tie­pro­ject werd geboren uit de as van de verschrikke­lijke oorlogen die ons continent in de vorige eeuw verwoestten en veel pijn, doden en verwoes­ting veroor­zaakten. Het werd bedacht met de bedoeling vrede, vrij­heid en wel­vaart te garan­de­ren. Het kwam tot stand dankzij de moed en de voor­uit­ziende blik van personen die in staat waren om his­to­rische vijand­schappen te over­win­nen en iets nieuws te creëren dat oorlog op ons continent in de toe­komst prak­tisch onmoge­lijk zou maken. Aanvanke­lijk was dit project een econo­misch project, maar het had ook een sociale en poli­tieke dimensie en gedeelde waar­den. Veel van de grondleg­gers van de Europese Unie waren toegewijde katho­lie­ken die sterk geloof­den in de waar­dig­heid van ieder e mens en het belang van ge­meen­schap. Wij geloven dat dit project, dat meer dan 70 jaar gele­den begon, onder­steund en voort­ge­zet moet wor­den.

Uitda­gingen en kri­tieke kwesties

Vandaag de dag maken Europa en de Europese Unie uit­da­gende en onzekere tij­den door met een reeks crises in de afgelopen jaren en moei­lijke problemen in de nabije toe­komst, zoals oorlogen in Europa en in de buurlan­den, migratie en asiel, klimaat­ver­an­de­ring, toe­ne­mende digitalise­ring en het gebruik van kunst­ma­tige intel­li­gentie, de nieuwe rol van Europa in de wereld, uitbrei­ding van de Europese Unie en wijzi­ging van de Verdragen, enzo­voort. Om deze cruciale kwesties aan te pakken in het licht van de fun­da­men­tele waar­den van de Europese Unie en te bouwen aan een betere toe­komst voor ons en de volgende gene­ra­ties, niet alleen in Europa maar ook in de wereld, hebben we moe­dige, compe­tente en waarde­ge­dre­ven beleidsmakers nodig die eer­lijk het alge­meen belang nastreven. Het is onze verant­woor­de­lijk­heid om bij de ko­men­de verkie­zingen de best moge­lijke keuze te maken.

Richt­lij­nen voor het maken van een wel­over­wo­gen keuze

Als chris­te­nen moeten we proberen goed te on­der­schei­den op wie en op welke partij we op dit be­lang­rijke moment voor de toe­komst van de Europese Unie moeten stemmen. We moeten dus reke­ning hou­den met factoren die ook van land tot land kunnen verschillen - bij­voor­beeld de moge­lijk­heid om kan­di­da­ten of alleen partijen te kiezen, de verkie­zings­pro­gramma's van de ver­schil­lende partijen, de kan­di­da­ten zelf die zich presen­te­ren... Met betrek­king tot derge­lijke zaken kunnen de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties in elke lid­staat ook nut­tige ori­ën­ta­ties bie­den. Bovendien is het be­lang­rijk dat we stemmen op personen en partijen die dui­de­lijk achter het Europese project staan en waar­van we rede­lijker­wijs denken dat ze onze waar­den en ons idee van Europa zullen uitdragen, zoals respect voor en be­vor­de­ring van de waar­dig­heid van ieder mens, soli­da­ri­teit, gelijk­heid, gezin en de hei­lig­heid van het leven, de­mo­cra­tie, vrij­heid, sub­si­dia­ri­teit, zorg voor ons "gemeen­schap­pe­lijke huis"... We weten dat de Europese Unie niet volmaakt is en dat veel van haar beleids- en wetsvoor­stel­len niet in overeenstem­ming zijn met de chris­te­lijke waar­den en met de ver­wach­tingen van veel van haar bur­gers, maar we geloven dat we ge­roe­pen zijn om bij te dragen en haar te verbe­te­ren met de instru­menten die de de­mo­cra­tie ons biedt.

Aanmoe­diging aan jon­ge­ren om deel te nemen

Veel jon­ge­ren zullen bij de ko­men­de verkie­zingen voor het eerst gaan stemmen, som­mi­gen al vanaf 16 jaar. We moe­digen jon­ge­ren sterk aan om hun stem uit te brengen bij de ko­men­de Europese verkie­zingen en zo te bouwen aan een Europa dat hun toe­komst verzekert en recht doet aan hun oprechte aspiraties. We moe­digen ook jonge Europese katho­lie­ken die zich ge­roe­pen voelen om poli­tiek te bedrijven aan om deze oproep te volgen en zich goed voor te berei­den, zowel intellectueel als moreel, om bij te dragen aan het alge­meen wel­zijn in een geest van dienst­baar­heid aan de ge­meen­schap. In een vaak geci­teerde toe­spraak die Jacques Delors op 17 ok­to­ber 1989 in het Europa­col­lege te Brugge hield, sprak de toen­ma­lige voor­zit­ter van de Europese Com­mis­sie de jonge stu­den­ten toe met de volgende woor­den: “Want jullie wor­den uit­ge­no­digd om deel te nemen aan een unieke onderne­ming die volkeren en naties samen­brengt ten goede, niet ten kwade”.

Gewetens­vol stemmen

Als Europese bis­schop­pen maken wij ons deze oproep aan de jonge stu­den­ten eigen en richten wij ons tot alle Europese bur­gers. Laten we ons inzetten voor het Europese project, dat onze toe­komst is, door ook gewetens­vol te stemmen bij de ko­men­de verkie­zingen!

_______________________________________________

Goedge­keurd door de af­ge­vaar­digde bis­schop­pen van de COMECE:

 • ✠ Mariano Crociata
  Bis­schop van Latina (Italië), Voor­zit­ter
 • ✠ Antoine Hérouard
  Aarts­bis­schop van Dijon (Frank­rijk), eerste ondervoor­zit­ter
 • ✠ Nuno Brás da Silva Martins
  Bis­schop van Funchal (Portugal), vice-voor­zit­ter
 • ✠ Czeslaw Kozon
  Bis­schop van Kopenhagen (Scandinavië), vice-voor­zit­ter
 • ✠ Rimantas Norvila
  Bis­schop van Vilkaviškis (Litouwen), ondervoor­zit­ter
 • ✠ Lode Aerts
  Bis­schop van Brugge (België)
 • ✠ Virgil Bercea
  Bis­schop van Oradea Mare (Roemenië)
 • ✠ Joseph Galea-Curmi
  Hulp­bis­schop van Malta
 • ✠ Jozef Hal'ko
  Hulp­bis­schop van Bratislava (Slowakije)
 • ✠ Theodorus C.M. Hoogen­boom
  Hulp­bis­schop van Utrecht (Neder­land)
 • ✠ Anton Jamnik
  Hulp­bis­schop van Ljubljana (Slovenië)
 • ✠ Philippe Jourdan
  Apos­to­lisch Admini­strator van Estland
 • ✠ Andris Kravalis
  Hulp­bis­schop van Riga (Letland)
 • ✠ Juan Antonio Martínez Camino
  Hulp­bis­schop van Madrid (Spanje)
 • ✠ Gábor Mohos
  Hulp­bis­schop van Esztergom-Boedapest (Hongarije)
 • ✠ Manuel Nin i Güell O.S.B.
  Apos­to­lisch Exarch van Griekenland
 • ✠ Kieran O'Reilly
  Aarts­bis­schop van Cashel & Emly (Ierland)
 • ✠ Franz-Josef Overbeck
  Bis­schop van Essen (Duits­land)
 • ✠ Christo Proykov
  Bis­schop van Sint Johannes XXIII van Sofia (Bulgarije)
 • ✠ Ivan Šaško
  Hulp­bis­schop van Zagreb (Kroatië)
 • ✠ Selim Jean Sfeir
  Aarts­bis­schop van de Maronieten in Cyprus
 • ✠ Janusz Bogusław Stepnowski
  Bis­schop van Łomża (Polen)
 • ✠ Jan Vokál
  Bis­schop van Hradec Králové (Tsjechië)
 • ✠ Leo Wagener
  Hulp­bis­schop van Lu­xem­burg
 • ✠ Aegidius Zsifkovics
  Bis­schop van Eisen­stadt (Oos­ten­rijk)

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 10 april 2024Abortus kan nooit een grondrecht zijn
dinsdag, 18 oktober 2022COMECE roept op tot vrede in Oekraïne
zaterdag, 9 juli 2022COMECE betreurt resolutie Europees Parlement
donderdag, 19 november 2020‘Herwinnen van hoop en solidariteit’
donderdag, 16 mei 2019Ga stemmen!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose