Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ga stemmen!

Oproep Europese bisschoppen COMECE

gepubliceerd: donderdag, 16 mei 2019

De bis­schop­pen van COMECE (Com­mis­sie Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties Europese Ge­meen­schap) roepen in een ge­za­men­lijke ver­kla­ring alle bur­gers in de Europese Unie op te gaan stemmen. Van 23 tot 26 mei wor­den verkie­zingen gehou­den voor het Europees Parle­ment. ‘De verkie­zingsuit­slag is van invloed op de poli­tieke beslis­singen voor de ko­men­de vijf jaar’, schrijft COMECE.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onderschrijft de oproep van COMECE, waar voor de Neder­landse con­fe­ren­tie mgr. Hoogen­boom lid van is. De ver­te­gen­woor­digers van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties voeren met COMECE regel­ma­tig overleg met politici, ambtenaren en be­stuur­ders van de EU. Zij vertolken de stem van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in de Europese Ge­meen­schap.

Daarbij onder­stre­pen ze steeds opnieuw dat de men­se­lijke waar­dig­heid centraal moet staan in het Europese beleid. Bij grote uit­dagingen op het gebied van migratie, vluch­te­lingen, digitali­sa­tie en privacy komt COMECE op voor onder meer de rechten van de mens, voor kwets­ba­re groepen en voor gelijk­waar­dig­heid. Be­lang­rijk in de dialoog is ook het bewaken van de vrij­heid van gods­dienst.

Recht, plicht en kans

De Europese bis­schop­pen vin­den het be­lang­rijk dat de bur­gers in de EU hun verant­woor­de­lijk­heid nemen bij de ko­men­de verkie­zingen ‘Gaan stemmen is mis­schien slechts een eerste stap, maar een hoogst nood­za­ke­lijke. Met de in­spi­ra­tie van paus Fran­cis­cus in gedachten roepen we alle bur­gers, jong en oud, op om te gaan stemmen en zich te enga­geren tij­dens de aanloop naar de Europese Verkie­zingen zelf: dit is de beste manier om Europa te maken tot wat de bur­gers voor juist en recht­vaar­dig hou­den. Stemmen is niet alleen een recht en een plicht, maar ook een kans om concreet vorm te geven aan de opbouw van Europa!’

 

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 10 april 2024Abortus kan nooit een grondrecht zijn
woensdag, 10 april 2024Ga stemmen bij verkiezing Europees Parlement
dinsdag, 18 oktober 2022COMECE roept op tot vrede in Oekraïne
zaterdag, 9 juli 2022COMECE betreurt resolutie Europees Parlement
donderdag, 19 november 2020‘Herwinnen van hoop en solidariteit’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose