Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ga stemmen!

Oproep Europese bisschoppen COMECE

gepubliceerd: donderdag, 16 mei 2019

De bis­schop­pen van COMECE (Com­mis­sie Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties Europese Ge­meen­schap) roepen in een ge­za­men­lijke ver­kla­ring alle bur­gers in de Europese Unie op te gaan stemmen. Van 23 tot 26 mei wor­den verkie­zingen gehou­den voor het Europees Parle­ment. ‘De verkie­zingsuit­slag is van invloed op de poli­tieke beslis­singen voor de ko­men­de vijf jaar’, schrijft COMECE.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onderschrijft de oproep van COMECE, waar voor de Neder­landse con­fe­ren­tie mgr. Hoogen­boom lid van is. De ver­te­gen­woor­digers van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties voeren met COMECE regel­ma­tig overleg met politici, ambtenaren en be­stuur­ders van de EU. Zij vertolken de stem van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in de Europese Ge­meen­schap.

Daarbij onder­stre­pen ze steeds opnieuw dat de men­se­lijke waar­dig­heid centraal moet staan in het Europese beleid. Bij grote uit­dagingen op het gebied van migratie, vluch­te­lingen, digitali­sa­tie en privacy komt COMECE op voor onder meer de rechten van de mens, voor kwets­ba­re groepen en voor gelijk­waar­dig­heid. Be­lang­rijk in de dialoog is ook het bewaken van de vrij­heid van gods­dienst.

Recht, plicht en kans

De Europese bis­schop­pen vin­den het be­lang­rijk dat de bur­gers in de EU hun verant­woor­de­lijk­heid nemen bij de ko­men­de verkie­zingen ‘Gaan stemmen is mis­schien slechts een eerste stap, maar een hoogst nood­za­ke­lijke. Met de in­spi­ra­tie van paus Fran­cis­cus in gedachten roepen we alle bur­gers, jong en oud, op om te gaan stemmen en zich te enga­geren tij­dens de aanloop naar de Europese Verkie­zingen zelf: dit is de beste manier om Europa te maken tot wat de bur­gers voor juist en recht­vaar­dig hou­den. Stemmen is niet alleen een recht en een plicht, maar ook een kans om concreet vorm te geven aan de opbouw van Europa!’

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 juli 2022COMECE betreurt resolutie Europees Parlement
donderdag, 19 november 2020‘Herwinnen van hoop en solidariteit’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose