Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

COMECE betreurt resolutie Europees Parlement

gepubliceerd: zaterdag, 9 juli 2022
Fr. Manuel Barrios Prieto - General Secretary of COMECE
Fr. Manuel Barrios Prieto - General Secretary of COMECE

De Com­mis­sie van Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie (COMECE) spreekt zich bij monde van se­cre­ta­ris-generaal Manuel Barrios Prieto uit tegen de resolutie die het Europees Parle­ment op 7 juli heeft aan­ge­no­men.

Deze resolutie pleit ervoor om abortus in de Europese Unie tot een grondrecht te maken. COMECE waar­schuwt tegen de ver­der­gaande polari­sa­tie over dit on­der­werp onder Europeanen en zegt dat de resolutie een ver­keerde voor­stel­ling geeft van de tragedie van abortus voor moe­ders in moei­lijk­he­den. 

In een ver­kla­ring die werd vrijge­ge­ven op vrij­dag 8 juli 2022 betreurt Manuel Barrios Prieto het feit dat het Europees Parle­ment een nieuwe resolutie over abortus heeft aan­ge­no­men. Volgens Barrios Prieto baant de resolutie met de titel “Beslis­sing van het Ameri­kaanse Hoog­gerechtshof om abortus­rechten in de Verenigde Staten teniet te doen en de nood­zaak om abortus­rechten en de ge­zond­heid van vrouwen in de EU te be­scher­men” de weg voor een afwij­king van de uni­ver­seel erkende mensen­rechten. Als gevolg daar­van voorziet hij har­dere con­fron­ta­ties tussen Europese bur­gers en tussen de lidstaten die ver­schil­lend over abortus denken.

In zijn ver­kla­ring moe­digt de se­cre­ta­ris-generaal de leden van het Europees Parle­ment aan om juist “te werken aan meer een­heid onder Europeanen, niet om hogere ideo­lo­gische barrières en polari­sa­tie te creëren”. Hij roept het Europees Parle­ment op om “geen gebied te betre­den, waar het geen bevoegd­heid over heeft, zoals dat geldt voor abortus”.

In juni 2022 bracht COMECE ook al een ver­kla­ring uit met het oog op de dis­cus­sie in het Europees Parle­ment over het uitgelekte ontwerpadvies van het Ameri­kaanse Hoog­gerechtshof over abortus.

COMECE THE CATHOLIC CHURCH
IN THE EUROPEAN UNION
STATEMENT
08.07.2022

State­ment of the General Secretary of COMECE
on the Resolution of the European Parlia­ment entitled

“US Supreme Court decision to overturn abortion rights in the
United States and the need to safeguard abortion rights and
Women’s health in the EU”

We regret yesterday’s adoption of this resolution by the European Parlia­ment, which paves the way for a deviation from universally recognized human rights and misrepresents the tragedy of abortion for mothers in difficulties. We must work for more unity among Europeans, not to create higher ideological barriers and polarization. We must support pregnant mothers and accompany them to overcome their difficulties in problematic situations.

The European Parlia­ment should not enter into an area, such as abortion, which is out of its competence, nor interfere in the internal affairs of democratic EU or non-EU countries. Promo­ting radical political agendas endan­gers fun­damental rights, inclu­ding freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression, freedom of assembly and damages social cohesion.

The prioritization of the inclusion of abortion in the Charter of Funda­mental Rights of the European Union, in the context of a possible revision of the EU Treaties, may seriously endan­ger the chances of such reform process, while intensifying confrontations among our fellow citizens and between the Member States.

Fr. Manuel Barrios Prieto
General Secretary of COMECEGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 19 november 2020‘Herwinnen van hoop en solidariteit’
donderdag, 16 mei 2019Ga stemmen!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose