Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

COMECE roept op tot vrede in Oekra´ne

gepubliceerd: dinsdag, 18 oktober 2022
foto: COMECE
COMECE roept op tot vrede in Oekra´ne

De af­ge­vaar­dig­den van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties in de Europese Unie doen een oproep aan Rusland om de vijan­de­lijk­he­den tegen Oekraïne on­mid­del­lijk op te schorten en aan alle partijen om te werken aan een oplos­sing voor het conflict. De bis­schop­pen waren bij elkaar op de plenaire ver­ga­de­ring van COMECE in Brussel, die van 12 tot en met 14 ok­to­ber werd gehou­den. Zij pleiten in een ge­za­men­lijke ver­kla­ring ook voor een­heid in de EU.

De Com­mis­sie van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie (COMECE), waar namens de Neder­landse con­fe­ren­tie mgr. Hoogen­boom deel van uit maakt, uit in de ver­kla­ring ook “diepe droef­heid over het af­schu­we­lijke men­se­lijke leed dat het volk van Oekraïne is aan­ge­daan door de brute mili­tai­re agressie die door de Russische autori­teiten is geïnitieerd”.

De bis­schop­pen getuigen van de ver­bon­den­heid van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties met “de miljoenen vluch­te­lingen en met al diegenen die lij­den onder deze waanzin van oorlog”. Daar­naast spreken ze hun bezorgd­heid uit dat recente acties “een ver­dere uitbrei­ding van de oorlog met rampzalige gevolgen voor de mens­heid kunnen riskeren”.

Bis­schop­pen roepen op tot Europese een­heid

Na een diep­gaande dis­cus­sie over de oorlog in Oekraïne en de steeds dra­ma­tischer wor­dende sociaal-eco­no­mische gevolgen ervan voor bur­gers in Europa en daar­bui­ten, be­na­druk­ken de EU-bis­schop­pen “de diepe waarde van de Europese Unie en haar oprich­tings­vi­sie”. Zij moe­digen de poli­tieke lei­ders sterk aan “hun een­heid te bewaren en zich te blijven inzetten voor het Europese project”.

Oproep tot vrede

De EU-bis­schop­pen sluiten hun ver­kla­ring af met “een na­druk­ke­lijke oproep aan de agressors, om on­mid­del­lijk de vijan­de­lijk­he­den op te schorten, en aan alle partijen om zich open te stellen voor onderhan­de­lin­gen over ‘serieuze voor­stel­len’ voor een recht­vaar­dige vrede, om te werken aan een oplos­sing voor het conflict, die het inter­na­tio­naal recht en de ter­ri­to­ri­ale in­te­gri­teit van Oekraïne res­pec­teert.”

Werk­ver­ta­ling

COMECE THE CATHOLIC CHURCH
IN THE EUROPEAN UNION
STATEMENT
14.10.2022

Ver­kla­ring van de Com­mis­sie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie (COMECE)
Een oprechte oproep voor vrede in Oekraïne en in heel Europa
“Leid onze voeten op de weg van de vrede” (vgl. Lc 1,79)

Wij, de Bis­schopsaf­ge­vaar­dig­den van de EU-bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, verzameld voor de plenaire herfst­ver­ga­de­ring, willen onze diepe droef­heid uitdrukken over het gruwe­lijke men­se­lijke lij­den dat onze broe­ders en zusters in Oekraïne is aan­ge­daan door de brute mili­tai­re agressie die door de Russische autori­teiten is geïnitieerd. We gedenken de slacht­of­fers in onze gebe­den en willen onze nabij­heid tot hun families uitdrukken. We willen ook onze nabij­heid uitdrukken met de miljoenen vluch­te­lingen, voor­na­me­lijk vrouwen en kin­de­ren, die ge­dwon­gen zijn hun huizen te verlaten, evenals met allen die lij­den in Oekraïne en in de buurlan­den als gevolg van deze 'waanzin van oorlog' . We maken ons grote zorgen dat recente acties het risico lopen de aan­hou­dende oorlog ver­der uit te brei­den, met rampzalige gevolgen voor de mens­heid.

De oorlog in Oekraïne raakt ons als bur­gers van de Europese Unie ook recht­streeks. Onze gedachten gaan uit naar allen die door de energie­cri­sis, de stijgende inflatie en de stijgende kosten van levens­on­der­houd in steeds grotere sociaal-eco­no­mische moei­lijk­he­den verkeren. Derge­lijke crises doen ons de diepe waarde van de Europese Unie en haar fun­da­men­tele visie beseffen. We zijn dank­baar voor de on­ver­moei­bare in­span­ningen van de Europese besluit­vormers om soli­da­ri­teit met Oekraïne te tonen en de gevolgen van de oorlog voor de Europese bur­gers te ver­zachten, en we moe­digen deze lei­ders ten zeerste aan om hun een­heid te bewaren en toegewijd te blijven aan het Europese project.

In volle­dige ge­meen­schap met de talrijke oproepen van paus Fran­cis­cus en de Heilige Stoel doen ook wij een krach­tig beroep op de agressors, om de vijan­de­lijk­he­den on­mid­del­lijk op te schorten, en op alle partijen om zich open te stellen voor onderhan­de­lin­gen over 'serieuze voor­stel­len' voor een recht­vaar­dige vrede, om te werken aan een oplos­sing van het conflict, waarbij het inter­na­tio­naal recht en de ter­ri­to­ri­ale in­te­gri­teit van Oekraïne wor­den ge­res­pec­teerd.

Op voor­spraak van Maria, Koningin van de Vrede, bid­den we tot de Heer "om licht te geven aan hen die in duisternis en in de schaduw van de dood zitten, om onze voeten te lei­den op de weg van vrede".

 

Goedge­keurd door

Kar­di­naal Jean-Claude Hollerich sj, aarts­bis­schop van Lu­xem­burg, presi­dent
Mgr. Mariano Crociata, bis­schop van Latina (Italië), eerste vicevoor­zit­ter
Mgr. Franz-Josef Overbeck, Bis­schop van Essen (Duits­land), Vice-Presi­dent
Mgr. Noël Treanor, bis­schop van Down & Connor (Ierland), vicevoor­zit­ter
Mgr. Jan Vokál, bis­schop van Hradec Králové (Tsjechië), vice-presi­dent
Mgr. Lode Aerts, Bis­schop van Brugge (België)
Mgr. D. Nuno Brás da Silva Martins, bis­schop van Funchal (Portugal)
Mgr. Joseph Galea-Curmi, hulp­bis­schop van Malta
Mgr. Antoine Hérouard, aarts­bis­schop van Dijon (Frank­rijk)
Mgr. T.C.M. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van Utrecht (Neder­land)
Mgr. Vjekoslav Huzjak, bis­schop van Bjelovar-Kri×evci (Kroatië)
Mgr. Anton Jamnik, hulp­bis­schop van Ljubljana (Slovenië)
Mgr. Czeslaw Kozon, bis­schop van Kopenhagen (Scandinavië)
Mgr. Andris Kravalis, hulp­bis­schop van Riga (Letland)
Mgr. Juan Antonio Martínez Camino, hulp­bis­schop van Madrid (Spanje)
Mgr. Gábor Mohos, hulp­bis­schop van Esztergom-Boedapest (Hongarije)
Mgr. Rimantas Norvila, bis­schop van Vilkaviškis (Litouwen)
Mgr. Selim Sfeir, aarts­bis­schop van de Maronieten op Cyprus
Mgr. Janusz Bogusław Stepnowski, bis­schop van Łomża (Polen)
Mgr. Ägidius J. Zsifkovics, bis­schop van Eisen­stadt (Oos­ten­rijk)

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose