Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw

gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2022

Het is inmiddels ruim vijf jaar gele­den dat het bisdom de beleids­no­ti­tie “Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving” uitbracht en acht­tien jaar gele­den dat het bisdom de beleidsnota “Nieuwe tij­den, nieuwe wegen” pre­sen­teerde.

Zoals de titels van deze do­cu­menten al aan­ge­ven gaan deze beleids­do­cu­menten in op de ver­an­de­ringen in de samen­le­ving waarbij wordt gereflec­teerd én vooruitgekeken. Het geloof is wel het­zelfde ge­ble­ven, maar geloven is in deze tijd niet meer van­zelf­spre­kend. Pa­ro­chies hebben te maken met min­der kerk­gan­gers, vrij­wil­li­gers en finan­ciën. Hierdoor is het niet meer haal­baar om op alle locaties aanwe­zig te blijven. De Kerk zal zich moeten aanpassen naar die situatie. Niet alleen or­ga­ni­sa­torisch, ook pas­to­raal zodat pa­ro­chi­anen van alle leef­tij­den zich op centrale plekken thuis kunnen voelen.

In gesprek

Op 10 sep­tem­ber jl. is het bisdom daarover met circa 90 pa­ro­chie­be­stuur­ders in gesprek gegaan. De dag begon met een eucha­ris­tie­vie­ring, waarna een inlei­ding volgde van bis­schop mgr. J.W.M. Hendriks en een pre­sen­ta­tie van de alge­meen econoom de heer T.J. van der Steen. Daarin gaven zij aan hoe zij terug­kij­ken naar de afgelopen jaren. Het bisdom ziet dat de processen traag verlopen omdat bijna ie­der­een het moei­lijk vindt het verle­den los te laten. Echter, de pas­to­rale én finan­ciële situatie is urgent.

Een inschat­ting

Over die vragen zijn pa­ro­chie­be­stuur­ders in kleinere groepen met elkaar in gesprek gegaan. Is het gewenst dat het bisdom meer stu­ring geeft aan deze processen? Hoe kunnen we in een groter ver­band met name op het gebied van gezins- en jon­ge­ren­pas­to­raat meer pas­to­raal samen­wer­ken? Welke problemen staan deze transitie nog ver­der in de weg? Aan de hand van het verloop van kerk­gan­gers, finan­ciën en aantallen vrij­wil­li­gers, heeft het bisdom inschat­tingen gemaakt waarbij voor 28 centrale kerken ruimte wordt gezien als plekken van kerkop­bouw, waar nieuwe missio­naire ini­tia­tie­ven vanuit kunnen gaan. Voor de andere locaties moet goed wor­den nage­dacht hoe daar het beste mee om gegaan kan wor­den. Circa 37 locaties kunnen een periode als steun­punt dienen, voor de andere locaties zal moeten wor­den afgezien van grote finan­ciële in­ves­te­ringen en wor­den nage­dacht over een ver­min­de­ring van het aantal vie­rin­gen. In de praktijk zijn dit moei­lijke processen waarbij het toe­komstper­spec­tief van een centrale kerk in de regio niet mag ont­bre­ken.

Pilots

Pa­ro­chie­be­stuur­ders hebben het re­sul­taat van die ge­spreks­ron­de plenair aan het bisdom en aan andere collega pa­ro­chie­be­stuur­ders terug gekop­peld. Vele on­der­wer­pen zijn hierbij aan de orde geko­men, waarbij over het alge­meen een breed besef aanwe­zig is dat ver­an­de­ring nood­za­ke­lijk is. Het bisdom zal de inhoud van deze dag en de terug­kop­pe­ling van de be­stuur­ders bespreken met de pries­ter­raad, de dio­ce­sane pas­to­rale raad, het ka­the­draal kapit­tel en de raad voor econo­mische aan­ge­le­gen­he­den. Ook zullen er enkele pilots wor­den uitge­voerd om onder lei­ding van een proces­be­ge­lei­der c.q. facilitator op enkele plaatsen de regio­vor­ming meer te bevor­de­ren en het Samen Kerk gevoel in de wijde omge­ving te ver­ster­ken.

Download


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 29 januari 2019Twee boeken over parochievernieuwing
vrijdag, 8 juni 2018Uitreiking certificaten Besturencursus
zaterdag, 26 oktober 2013Voortgang reorganisatie naar grotere bestuurlijke eenhedenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose