Bisdom Haarlem-Amsterdam


Christus die verrezen is

gepubliceerd: donderdag, 7 april 2022

Nu alle corona­maat­re­ge­len zijn opge­he­ven, zowel in maat­schap­pij als kerk, en koren weer mogen zingen, merken we weer hoe be­lang­rijk samenzang is voor onze ere­dienst. ‘Zingen is twee keer bid­den’ zeggen we dan vaak. Het paas­re­per­toire is niet zo uit­ge­breid als dat met Kerst­mis, maar ook Pasen kent zijn eigen, spe­ci­fie­ke hymnen en lie­de­ren, zoals “Christus die verrezen is”

Audio

tekst: Gerard Wijde­veld (* 1905 - † 1997)
melodie: Albert de Klerk (* 1917 - † 1998)
zang: Pa­ro­chie­koor Sint Cecilia Assendelft
orgel: Jos Martens

‘Christus die verrezen is’ is een lied, dat met de paas­wake of met Pasen gezongen wordt. Met het paas­tri­duüm is op Witte Donder­dag, de dag van het Laatste Avondmaal, eucha­ris­tie gevierd. Op Goede Vrij­dag en Paas­za­ter­dag wordt er in de gehele Kerk geen eucha­ris­tie gevierd, Christus is immers ge­krui­sigd en rust in het graf. In de paas­wake wordt, na de Dienst van het Woord en de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten, weer eucha­ris­tie gevierd, in de woor­den van het lied: “’t Maal van zijn ge­dach­te­nis wordt hier blij hernomen”.

Christus die verrezen isHet tweede couplet is een ver­wij­zing naar Paulus’ gedachten uit de Romein­brief, dat Adam, de eerste mens, de dood en de zonde in de wereld bracht, maar dat Christus, de nieuwe Mens, de dood en de slavernij (aan de zonde) heeft doorbroken.

En het laatste couplet ver­wijst naar de vie­ring van de eucha­ris­tie, dat ons zal bewaren tot het eeuwig leven. De tekst in dit couplet zijn precies de woor­den, die de pries­ter (in stilte) zegt als hij­zelf de heilige Hostie en het kost­baar Bloed tot zich neemt.

Het refrein refereert aan mensen, die - ontdaan van ketenen en voor­heen te neer zaten d.w.z. dood en slavernij (= ‘vrij en opgericht’) - hun ogen moeten opheffen naar het licht van de ver­rij­ze­nis (de paas­kaars mis­schien, als teken dat licht duisternis overwint, als teken van de Levende in ons mid­den). Daarbij moeten we de term ‘broe­ders’ ruim opvatten, vanuit het Latijnse fratres, dat broe­ders én zusters betekent (inclusief taal­ge­bruik dus).

De tekst van dit paas­lied is van auteur en classicus Gerard Wijde­veld. In de jaren der­tig van de vorige eeuw debu­teerde hij als dichter, maakte naam als vertaler en kenner van het werk van de heilige Au­gus­ti­nus. Door zijn oorlogsverle­den - hij koos de kant van de bezetter - gingen later be­lang­rijke functies, zoals een professoraat in Nijmegen, aan hem voorbij. Hij was leraar Klassieke talen aan het Ignatius College (Am­ster­dam) en werkte anoniem mee aan de Bijbel­ver­ta­ling van de Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting.

De toe­gan­ke­lijke en opgewekte melodie is gecompo­neerd door com­po­nist, dirigent en organist Albert de Klerk. De Klerk compo­neerde een veel­heid aan instru­mentale en vocale muziek. Als organist was hij van zijn zes­tien­de jaar tot aan zijn dood verbon­den aan de Sint-Joseph­kerk in Haar­lem. Ook was hij van 1956 tot en met 1982 stadsorganist van voornoemde stad. Albert de Klerk schreef ver­schil­lende lie­de­ren voor gebruik in de li­tur­gie, zoals ´Vrien­de­lijk licht, dat heel de dag´ en ‘Het brood in de aarde gevon­den’, maar ‘Christus die verrezen is’ is naar alle waar­schijn­lijk­heid zijn meest gezongen lied.

Jos Martens

Christus die verrezen is

Christus die verrezen is, doet ons samen­ko­men;
’t Maal van zijn ge­dach­te­nis wordt hier blij hernomen.
Broe­ders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood ver­slagen.
Broe­ders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
’t Maal van zijn ge­dach­te­nis zal dat ons ook geven.
Broe­ders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Video

 

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose