Bisdom Haarlem-Amsterdam


God heeft het eerste woord... en het laatste

Zingt voor de Heer

gepubliceerd: donderdag, 21 januari 2021
foto: Jochem Oor
God heeft het eerste woord... en het laatste

Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Geen ‘her­der­tjes’ of ‘glooO-ria’ dit jaar. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit lied: ‘God heeft het eerste woord’.

Orgel

Piano

tekst: Jan Wit (* 1914 - † 1980)
melodie: Gerard Kremer (* 1914 - † 1970
piano/orgel: Jos Martens
zang: Angelique Broerse - Van Hal

‘God heeft het eerste woord’ is een oor­spron­ke­lijk Neder­lands kerk­lied. De tekst is van Jan Wit, pro­tes­tants theoloog, predi­kant geweest in Nijmegen en Gro­nin­gen, en de muziek van de Am­ster­damse organist en com­po­nist Gerard Kremer (die ook in Aer­den­hout en Bloe­men­daal werk­zaam is geweest). In de jaren vijf­tig van de vorige eeuw kreeg Wit een verzoek om voor een zak­boekje van de pro­tes­tantse gees­te­lij­ke ver­zor­ging een aantal lie­de­ren te maken voor de ker­ke­lijke feest­da­gen, Nieuw­jaars­dag en Koninginne­dag. Hij schreef toen dit lied als Nieuw­jaars­lied. Voor de her­vormde­kerk­da­gen werd het gebruikt als kerken­dag­lied en werd de tekst voor­zien van de melodie van Kremer.

De eerste strofe spreekt over de schep­ping van de wereld, de tweede over het begin van het per­soon­lijk leven, de derde over de volein­ding van de wereld. De laatste strofe bundelt deze thema’s in één samen­vat­tende zin. Het lied telt vier strofen, maar de oor­spron­ke­lijke tekst telde er vijf. Tussen strofe twee en drie stond de volgende tekst, die later door Wit is geschrapt: “God heeft het laatste woord, al moeten wij neerzijgen in ’t somber rijk van ’t zwijgen, het wordt door Hem verstoord.” De tekst van het lied ver­wijst naar de eerste verzen van het Johannese­van­ge­lie: “In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem gewor­den en zon­der Hem is niets gewor­den van wat gewor­den is” (Joh. 1:1-3). ‘God heeft het eerste woord’ is inmiddels ver­taald in het Duits, Engels, Frans en het Fries en wordt gezongen in de katho­lie­ke en pro­tes­tantse ere­dienst.

Over de melodie van ´God heeft het eerste woord´ bestaat een leuke anekdote van com­po­nist Gerard Kremer, waaruit kan wor­den opgemaakt dat het lied naar zijn mening nogal eens haas­tig en/of met onbedoelde rusten en pauzes werd gezongen. “Het is een een­vou­dige melodie. Zing het in een rus­tig tempo (halve noot = MM 60) en jaag vooral niet! Let op twee dingen: zing wat er staat, ook de rust aan het eind van regel één. Maak geen rusten bij aan het eind van regel twee en drie, zing gewoon wat er staat. Aan het eind van het laatste couplet staat: ‘oorsprong en doel en zin’. Ook hier doorspelen en niet ‘oorsprong (rust) en doel (rust) en zin’, gewoon door­zingen. Zo gauw we zingen of spelen is de melodie de baas”, aldus Kremer zelf.

Jos Martens

God heeft het eerste woord

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen over­win­nen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tij­den,
in heel zijn Rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose