Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’

Vanaf zaterdag 28 augustus - Koepelkathedraal Haarlem

gepubliceerd: zondag, 22 augustus 2021

In de KoepelKa­the­draal in Haar­lem is van zater­dag 28 au­gus­tus t/m zon­dag 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en ver­beel­den van geluk. Met dit nieuwe ini­tia­tief wil de KoepelKa­the­draal na­druk­ke­lijker naar buiten tre­den en mensen uit­no­di­gen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Twin­tig ver­tellers

Aan twin­tig ver­tellers is gevraagd op het thema geluk te reflec­te­ren. Onder hen zijn de Haar­lemse burge­mees­ter Jos Wienen, pries­ter/ kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolo­coach Robin van Galen, jour­na­list Mirjam van der Vegt en de Haar­lemse bis­schop Jan Hendriks. De ten­toon­stel­ling omvat foto’s, video’s, kunst­werken, poëzie, podcasts en muziekcom­po­si­ties. Som­mi­ge deel­ne­mers verbleven een tijd in de KoepelKa­the­draal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

Majestueuze kerk

De KoepelKa­the­draal is de op één na grootste kerk van Neder­land en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Ca­the­dral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitno­digt om stil te staan bij hun geluks­ge­voel. De zoek­tocht naar dat gevoel is van alle tij­den en ook nu onvermin­derd van grote bete­ke­nis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk - ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezon­der en welvaren­der zijn gewor­den - onder druk staat. Zo is er onder ouderen een­zaam­heid en groeit de werk- en schooluitval onder jon­ge­ren.

Zoek­tocht naar geluk

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoek­tocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcom­po­si­ties, het lopen van een labyrint door de KoepelKa­the­draal en per­soon­lijke verhalen van bij­voor­beeld burge­mees­ter Jos Wienen en sport­coach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die ver­wij­zen naar de offers die heiligen zich lang gele­den getroostten om het geluk te bereiken.

Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een platte­grond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Wil­li­brordusorgel, het mid­den­schip, de zij­ka­pellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straal­ka­pellen. In aan­slui­ting op de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den onder meer lezingen, concerten en workshops geor­ga­ni­seerd. Het volle­dige pro­gram­ma is te vin­den op www.koepel­kathe­draal.nl.

Deel­ne­mers

Deel­ne­mers aan de ten­toon­stel­ling en het pro­gram­ma zijn:

 • Anton ten Klooster
 • Antoine Bodar
 • Bina Chirino
 • Bis­schop Jan Hendriks
 • Bob Wegkamp
 • Ramon Mangold
 • Dafne Arlman
 • Emma van Hooff
 • Burge­mees­ter Jos Wienen
 • Lars Gerfen
 • Leo Fijen
 • Maaike Lut
 • Martijn Duif­hui­zen
 • Kees Wisse
 • Matteo Myderwyk
 • Mirjam van der Vegt
 • OMG Magazine
 • Peter van Assel
 • Tini Brugge
 • Robin van Galen
 • Sanne Vogel
 • Simone de Groot

Dage­lijks geopend

Geloof in Geluk is van 28 au­gus­tus 2021 t/m 3 april 2022 te zien. De KoepelKa­the­draal is op maan­dag t/m zater­dag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op zon­dag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree (incl. beklim­ming torens): vol­was­se­nen € 8,50, vol­was­se­nen online € 7,50, kin­de­ren 5 t/m 12 jaar € 4,- (tot 4 jaar gratis), Vrien­denloterij VIP-kaart: gratis.

Meer info

 

Geloof in Geluk

 Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Fotoreportage Video
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel Fotoreportage
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose