Bisdom Haarlem-Amsterdam


Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’

Vanaf zaterdag 28 augustus - Koepelkathedraal Haarlem

gepubliceerd: zondag, 22 augustus 2021

In de KoepelKa­the­draal in Haar­lem is van zater­dag 28 au­gus­tus t/m zon­dag 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en ver­beel­den van geluk. Met dit nieuwe ini­tia­tief wil de KoepelKa­the­draal na­druk­ke­lijker naar buiten tre­den en mensen uit­no­di­gen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Twin­tig ver­tellers

Aan twin­tig ver­tellers is gevraagd op het thema geluk te reflec­te­ren. Onder hen zijn de Haar­lemse burge­mees­ter Jos Wienen, pries­ter/ kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolo­coach Robin van Galen, jour­na­list Mirjam van der Vegt en de Haar­lemse bis­schop Jan Hendriks. De ten­toon­stel­ling omvat foto’s, video’s, kunst­werken, poëzie, podcasts en muziek­com­po­si­ties. Som­mi­ge deel­ne­mers verbleven een tijd in de KoepelKa­the­draal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

Majestueuze kerk

De KoepelKa­the­draal is de op één na grootste kerk van Neder­land en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Ca­the­dral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitno­digt om stil te staan bij hun geluks­ge­voel. De zoek­tocht naar dat gevoel is van alle tij­den en ook nu onvermin­derd van grote bete­ke­nis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk - ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezon­der en welvaren­der zijn gewor­den - onder druk staat. Zo is er onder ouderen een­zaam­heid en groeit de werk- en schooluitval onder jon­ge­ren.

Zoek­tocht naar geluk

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoek­tocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgel­com­po­si­ties, het lopen van een labyrint door de KoepelKa­the­draal en per­soon­lijke verhalen van bij­voor­beeld burge­mees­ter Jos Wienen en sport­coach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die ver­wij­zen naar de offers die heiligen zich lang gele­den getroostten om het geluk te bereiken.

Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een platte­grond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Wil­li­brordusorgel, het mid­den­schip, de zij­ka­pellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straal­ka­pellen. In aan­slui­ting op de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den onder meer lezingen, concerten en work­shops geor­ga­ni­seerd. Het volle­dige pro­gram­ma is te vin­den op www.koepel­kathe­draal.nl.

Deel­ne­mers

Deel­ne­mers aan de ten­toon­stel­ling en het pro­gram­ma zijn:

 • Anton ten Klooster
 • Antoine Bodar
 • Bina Chirino
 • Bis­schop Jan Hendriks
 • Bob Wegkamp
 • Ramon Mangold
 • Dafne Arlman
 • Emma van Hooff
 • Burge­mees­ter Jos Wienen
 • Lars Gerfen
 • Leo Fijen
 • Maaike Lut
 • Martijn Duif­hui­zen
 • Kees Wisse
 • Matteo Myderwyk
 • Mirjam van der Vegt
 • OMG Magazine
 • Peter van Assel
 • Tini Brugge
 • Robin van Galen
 • Sanne Vogel
 • Simone de Groot

Dage­lijks geopend

Geloof in Geluk is van 28 au­gus­tus 2021 t/m 3 april 2022 te zien. De KoepelKa­the­draal is op maan­dag t/m zater­dag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op zon­dag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree (incl. beklim­ming torens): vol­was­se­nen € 8,50, vol­was­se­nen online € 7,50, kin­de­ren 5 t/m 12 jaar € 4,- (tot 4 jaar gratis), Vrien­denloterij VIP-kaart: gratis.

Meer info

 

Geloof in Geluk

 


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten
zaterdag, 2 april 2022Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
vrijdag, 11 februari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
vrijdag, 28 januari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
donderdag, 13 januari 2022Geloof in Geluk - Wedstrijd
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Fotoreportage Video
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel Fotoreportage
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose