Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geloof in Geluk in de Bavokathedraal

Een nieuw programma om mensen te bereiken

gepubliceerd: donderdag, 15 april 2021

Het is onze tijd niet van­zelf­spre­kend om gelovig te zijn. Het is ook lang niet altijd een­vou­dig om over het geloof te spreken. Deze zomer begint in de ka­the­draal te Haar­lem, inmiddels ook bekend als Koepel­kathe­draal, een nieuw ini­tia­tief waar­mee we ook mensen die niet met de kerk ver­trouwd zijn willen laten kennis­ma­ken met ons geloof.

Niet door een catechese of een cursus, maar door ze te laten in­spi­re­ren door de ka­the­draal zelf waar we thema’s onder de aan­dacht willen brengen op vele ver­schil­lende wijzen. Het is een ini­tia­tief van het bisdom, en wordt uitge­voerd samen met de pa­ro­chie en de stich­ting die verbon­den is aan de ka­the­draal. Er wordt gewerkt met een jaar­the­ma, waaromheen een pro­gram­ma wordt ont­wik­keld. Actuele en aan­spre­kende maat­schap­pe­lijke on­der­wer­pen zullen daarin terug te zien zijn.

Thema

Waar bestaat zo’n pro­gram­ma uit? De thema’s zullen ver­taald wor­den naar thema-ten­toon­stel­lingen met ver­die­pende publieks­acti­vi­teiten bestaande uit bij­voor­beeld lezingen, work­shops en concerten. De vorm van de programme­ring is flexibel en zal altijd voort­vloei­en uit de inhoud.

Bij de ac­ti­vi­teiten wordt ont­moe­ting en dialoog tussen pa­ro­chi­anen en nieuwe bezoekers ge­sti­mu­leerd. Door de uit­wis­se­ling van per­soon­lijke verhalen zal er meer bete­ke­nis wor­den gegeven aan herken­ba­re thema’s. Met het uitdragen van de uit­no­di­gende bood­schap wil het bisdom de waarde van de katho­lie­ke traditie op een aan­spre­kende manier presen­te­ren aan nieuwe bezoekers. Met een insteek die past bij deze tijd en die het grote publiek aanspreekt.

Geluks-tour

Afgelopen maan­den is er achter de schermen hard gewerkt aan de opzet voor het eerste pro­gram­ma. Daarbij is gekozen voor het thema geluk, met als titel Geloof in Geluk. In de ten­toon­stel­ling staat de geluks­er­va­ring centraal. De architectuur, de aanwe­zige kunst en het hemelse karakter van de Sint Bavo Ka­the­draal krijgen een podium in de Geluks-tour. Schrijvers, musici en bekende (katho­lie­ke en niet-katho­lie­ke) Neder­lan­ders/Haar­lemmers brengen een ode aan het gevoel van geluk.

Zij laten zich in­spi­re­ren tot een tekst, een audiofrag­ment, een com­po­si­tie of een beeld. De bete­ke­nis van geluk in het katho­lie­ke geloof zal aan­dacht krijgen. Met een bezoek aan een erva­rings­con­cert of een inhou­de­lijke lezing zal de ver­die­pings­slag wor­den gemaakt. Vragen als ‘wat is geluk?’, ‘hoe bevor­der ik mijn geluk?’ en na­tuur­lijk ‘wat kan het geloof bijdragen aan mijn geluk?’ staan centraal.

Pre­sen­ta­tie

Ko­men­de zon­dag 18 april zal hierover tij­dens de H. Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur in de ka­the­draal meer over wor­den ver­teld door de ple­baan en door de pro­gram­mamana­ger, Nanine van Smooren­burg.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten
zaterdag, 2 april 2022Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
vrijdag, 11 februari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
vrijdag, 28 januari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
donderdag, 13 januari 2022Geloof in Geluk - Wedstrijd
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Fotoreportage Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose