Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koperen jubileum CSLK

Toenemende belangstelling voor de Sociale Leer

gepubliceerd: donderdag, 5 november 2020
Koperen jubileum CSLK

Op 5 mei 2008 heeft toen­ma­lig bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. M. Punt het ‘Centrum voor de sociale leer van de Kerk’ opgericht. Hij gaf aan het CSLK de opdracht tot het bestu­de­ren, ver­die­pen en verbrei­den van de sociale leer van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk om daar­mee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving in Neder­land en daar­bui­ten. 12½ Jaar zijn sindsdien verstreken en in de periode heeft het CSLK vele lezingen, studie­da­gen, cursussen, gesprekken ver­zorgt.

Thema’s als het gezin, de men­se­lijke arbeid, het eco­no­misch leven, de fi­nan­ciële sector, de poli­tieke en inter­na­tio­nale ge­meen­schap, het milieu en het bevor­de­ren van de vrede ston­den op de agenda. Daarbij is, waar rele­vant, niet alleen samen­wer­king gezocht met katho­liek maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties maar ook met het chris­te­lijk mid­den­veld, maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties, onder­wijsin­stel­lingen en de poli­tiek.

Met de uitgifte van de bundel in 2020 heeft het CSLK totaal vijf­tien bundels uit­ge­bracht. Zo’n 1350 exemplaren zijn er tot nu toe uitgeleverd aan geïn­te­res­seer­den in de Sociale Leer van de Kerk en haar toepas­sing (wat neer­komt op ruim 170.000 pagina’s).

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose