Bisdom Haarlem-Amsterdam


Wisseling van de wacht

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020
foto: Wim Koopman
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.

Bis­schops­jubi­leum

Zoals eer­der aan­ge­kon­digd was Mgr. Punt van plan op 1 juni 2020, Tweede Pinkster­dag, zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum te vieren. Het leek hem een mooi en na­tuur­lijk moment om de bis­schopsstaf dan door te geven aan Mgr. Hendriks, die per 1 januari 2019 al tot bis­schop-coad­ju­tor was benoemd, en gelei­de­lijk steeds meer taken heeft over­ge­no­men. De corona­cri­sis heeft de aan­vanke­lijke plan­ning evenwel flink door de war gegooid. Een fees­te­lij­ke jubileum-/ afscheids-/ over­drachts­vie­ring met geno­dig­den en receptie, is nu uiter­aard niet meer moge­lijk, en zal het waar­schijn­lijk ook nog geruime tijd niet zijn.

Beide bis­schop­pen hebben nu besloten om de vie­ring op 1 juni a.s. toch door te laten gaan in een wat sober­der set­ting, en het receptie­mo­ment uit te stellen tot de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie, begin januari 2021. Ook de nieuwe ‘Leger­bis­schop’ zal aanwe­zig zijn.

Fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring

Ka­the­draal-TV

De Pontificale H. Eucha­ris­tie­vie­ring zal maan­dag 1 juni om 12.00 uur te volgen zijn via Ka­the­draal-TV

Ook de pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur kan daar gevolgd wor­den.

Bij de benoe­ming van Mgr. Hendriks tot bis­schop-coad­ju­tor zijn alle nood­za­ke­lijke ker­ke­lijke en li­tur­gische formali­teiten al vervuld en uiter­aard is ook geen wij­dings­plech­tig­heid meer nodig. Daarom zal bij dit moment op bij­zon­dere wijze wor­den stil­ge­staan tij­dens een fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur die via de live­stream vanuit de ka­the­draal door ieder die geïn­te­res­seerd is kan wor­den gevolgd.

Aan­slui­tend zullen de drie bis­schop­pen om 15.00 uur be­schik­baar zijn om enkele vragen van geïn­te­res­seerde jour­na­listen te beant­woor­den, wat tevens via de live­stream te volgen zal zijn.

Zilveren jubileum­vie­ring

Het 25-jarig bis­schops­jubi­leum van Mgr. Punt zal op een latere nog nader te bepalen datum wor­den gevierd, wanneer de corona-epidemie en de ge­zond­heid van de bis­schop zelf het toelaten. Hij is wel geheel genezen van het corona­vi­rus, maar moet na Pink­ste­ren nog een ander medisch onder­zoek onder­gaan. In de ko­men­de tijd zal hij zeker nog een keer terug­blik­ken op zijn 25 jaar in het Militair Or­di­na­ri­aat en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 6 juni 2020Afscheidswoord Mgr. Punt
dinsdag, 2 juni 2020Bisschopsstaf terug naar Catharijneconvent Fotoreportage
maandag, 1 juni 2020Nieuwe bisschoppen Haarlem-Amsterdam en leger
dinsdag, 8 januari 2019Pauselijke felicitatie
zaterdag, 22 december 2018Mgr. Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutorBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose