Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiedag Roepingenpastoraat

Woensdag 7 november - 9.30 uur - Utrecht

gepubliceerd: zondag, 7 oktober 2018

‘De geloofs­ge­meen­schap als omge­ving om Gods roepstem te leren verstaan.’ Rond dat thema or­ga­ni­seert het Interdio­ce­saan Roepingen Overleg - een samen­wer­kingsor­gaan van bis­dom­men en KNR - op 7 no­vem­ber 2018 een lan­de­lijke studie­dag. Hoe luister je mee als geloofs­ge­meen­schap? Hoe breng je ‘roe­ping’ hier en nu ter sprake? Hoe ga je hierover het gesprek aan met jon­ge­ren? Hoe kan ik daarin zelf een rol spelen?

Studiedag - Beter Horen - 7 november 2018Het thema ‘roe­ping’ is fun­da­men­teel binnen het pas­to­raat van heel de Kerk: God roept mensen om ze met een speciale opdracht de wereld in te sturen. Hun leven komt zo in dienst van Christus te staan. Een vitale Kerk kan daarom niet zon­der roe­pingen tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven. Dat geldt óók voor onze tijd, waarin deze roe­pingen in Neder­land schaars zijn. Het is God die in­di­vi­duele mensen roept, maar het luis­te­ren naar Gods roepstem gebeurt in een concrete geloofs­ge­meen­schap, die meeluistert.

Hoe luister je mee als geloofs­ge­meen­schap? Hoe breng je ‘roe­ping’ hier en nu ter sprake? Hoe ga je hierover het gesprek aan met jon­ge­ren? Op woens­dag 7 no­vem­ber (Hoog­feest van St. Wil­li­brord, patroon van onze Kerk­pro­vin­cie) willen wij nadenken en met elkaar van gedachten wisselen over hoe de roe­ping tot het pries­ter­schap, diaconaat en reli­gi­euze leven gestalte kan krijgen in onze eigen kerk­ge­meen­schap. Roepingen­pas­to­raat is immers een verant­woor­de­lijk­heid voor ons allen! Deze unieke impuls­dag wordt gehou­den in de Nicolaïkerk te Utrecht voor heel de Neder­landse R.-K. Kerk

Thema

‘Beter horen. De geloofs­ge­meen­schap als omge­ving om Gods roepstem te leren verstaan.’

Voor deze dag willen wij per pa­ro­chie of ge­meen­schap de verant­woor­de­lijken uit­no­di­gen. Wij vragen u één of twee af­ge­vaar­dig­den te sturen, bij wie de pas­to­rale zorg rond jeugd, jon­ge­ren en roe­ping in han­den ligt.

Invulling

Inhou­de­lijke re­flec­tie (door onder anderen bis­schop Van den Hende) en uit­wis­se­ling van actuele best practices rond roe­ping zijn de twee grote pijlers voor deze dag, die wordt geor­ga­ni­seerd door het Interdio­ce­saan Roepingen Overleg (IRO). In deze lan­de­lijke com­mis­sie werken de bis­dom­men en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen samen. Het IRO ontwikkelt onder meer elk jaar de ma­te­ri­alen voor Roepingen­zon­dag.

Pro­gram­ma

9.30 uur H. Mis in de St. Catharina­kathe­draal, Lange Nieuw­straat 36 Utrecht
11.00 uur Koffie in de Nicolaïkerk, Nicolaas­kerkhof 9
11.30 uur Woord van welkom
11.40 uur Lezing door Mgr. Van den Hende
12.30 uur Lunch
13.30 uur Best practices (45 minuten p.p.)
15.00 uur Koffie / thee
15.30 uur Af­slui­ten­de forum­dis­cus­sie
16.00 uur Borrel

Met mede­wer­king van

hoofd­spre­ker: Mgr. Hans van den Hende, bis­schop van Bisdom Rotter­dam
dagvoor­zit­ter: Jos Geelen
best practives: Michel Remery (bekend van Twee­ting with God)
Zuster Madeleine Bouman (Missiezusters van het Kost­baar Bloed, Aarle Rixtel)

In­for­ma­tie en aanmel­den

Meld u s.v.p. uiter­lijk 15 ok­to­ber aan via e-mail.

 Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
dinsdag, 29 mei 2018Heb Jezus lief
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor RoepingenzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose