Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van de gevangene

Zondag 8 oktober

gepubliceerd: zaterdag, 9 september 2023

Het R.-K.-justitie­pas­to­raat vraagt pa­ro­chies om tij­dens de kerk­vie­ringen in het weekend van zon­dag 8 ok­to­ber aan­dacht te beste­den aan de Dag van de Gevangene. Dit is een dag om te denken aan hen die door gevangen­schap niet in vrij­heid leven, een dag om voor hen te bid­den.

In Neder­land zitten zo’n 9000 mannen en vrouwen gedeti­neerd. Zij hebben anderen bescha­digd - soms zeer erns­tig - en ze zijn zelf bescha­digd. ‘Als we bid­den voor de ge­van­ge­nen bid­den we ook, of mis­schien juist, voor gees­te­lij­ke vrij­heid. Geen versla­vingen meer, niet aan mid­de­len en geweld of snel geld. Vrij­heid om meer en meer te leren kiezen voor het goede’, zeggen de ini­tia­tiefnemers.

Kerk in de ge­van­ge­nis

Ook in de Justitiële Inrich­tingen in Neder­land is er een kerk om op zon­dag samen te komen en samen te vieren. Gedetineer­den komen er samen, bid­den en zingen, steken een kaarsje aan voor de mensen die zij missen. En voor de mensen die ze pijn hebben gedaan, voor hun dier­ba­ren en ook voor de slacht­of­fers van hun misda­den. Ze bid­den om ver­ge­ving, om ver­zoe­ning en soms om vrij­spraak. Dat iemand omziet naar hun gelief­den voor wie zij nu niet kunnen zorgen. En vooral bid­den ze voor de hoop dat er ook voor hen een toe­komst is.

‘De Dag van de Gevangene is er om overal in het land in de kerk speciaal stil te staan bij de geloofs­ge­meen­schappen waar we anders niet vaak aan denken, de kerk in de ge­van­ge­nis. De paaskaars brandt ook in de ge­van­ge­nis­kerk, bij de geringsten van onze broe­ders en zusters.’ Verge­lijk Matteüs 25:40 waar staat; Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten hebt gij voor Mij gedaan.

Voor meer in­for­ma­tie over de Dag van de Gevangene, over deelname aan de kerk­dienst in de ge­van­ge­nis en over het justitie­pas­to­raat in het alge­meen kunt u mailen naar info@justitie­pas­to­raat.nl

Gebed

We bid­den U God voor mensen in detentie en voor hun families.
Mogen de muren van de ge­van­ge­nis hen een veilige plek bie­den.
Mogen zij zich bewust zijn van uw aanwe­zig­heid
en moge uw Geest hen vrede schenken
en hoop op nieuw leven in Christus Jezus.

We bid­den voor ie­der­een die in de ge­van­ge­nis werkt.
Houd ze veilig en help hen om uw medeleven
in hun dage­lijks leven te kennen en te tonen.

Wij bid­den voor alle slacht­of­fers van misda­den.
Moge de heilige Geest hen gene­zing brengen
en hen in staat stellen hun leven weer op te bouwen.

Gena­dige God, uw liefde strekt zich uit over de hele aarde,
over alle tij­den en voor alle mensen,
hoor ons gebed. AmenGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale mediaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose