Bisdom Haarlem-Amsterdam


Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling

gepubliceerd: vrijdag, 1 september 2023
Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling

Op zon­dag 24 sep­tem­ber viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk voor de 109e keer de Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling. In zijn bood­schap voor deze dag legt paus Fran­cis­cus het accent op vrij­heid, vrij­heid die, zo schrijft hij, de keuze om het eigen land te verlaten altijd zou moeten kenmerken. Het thema van zijn bood­schap is dan ook ‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’.

De paus noemt de migratie­stro­men in onze tijd ‘een uitdruk­king van een complex en veelzij­dig ver­schijn­sel. Om dit te begrijpen is een aan­dach­tige analyse nood­za­ke­lijk van alle aspecten die de ver­schil­lende fases van de migratie-erva­ring kenmerken, vanaf het begin tot de aan­komst, met inbegrip van een eventuele terug­keer.‘

Met het oog op het naderende jubel­jaar in 2025 ver­wijst de paus naar het jubel­jaar zoals dat gevierd werd door het volk Israël: “In het jubel­jaar zal ie­der­een in zijn vroe­ger bezit wor­den her­steld” (Lev. 25, 13). De vie­ring van het jubel­jaar voor het volk Israël was een col­lec­tieve daad van ge­rech­tig­heid: allen “kon­den te­rug­ke­ren naar de oor­spron­ke­lijke situatie met nie­tig­ver­kla­ring van iedere schuld, het terug­ge­ven van land en de moge­lijk­heid om opnieuw de vrij­heid te genieten die eigen is aan Gods volk” (Catechese, 10 februari 2016).’

Recht om niet te emigreren

De paus pleit voor het recht om niet te moeten emigreren: ‘Het betreft hier een recht dat nog niet wette­lijk is vast­ge­legd, maar dat van fun­da­men­teel belang is, en het garan­de­ren hier­van moet verstaan wor­den als medeverant­woor­de­lijk­heid van alle staten ten opzichte van een gemeen­schap­pe­lijk goed dat natio­nale grenzen overstijgt. Immers, daar de we­reld­wijde hulp­bronnen niet on­be­grensd zijn, hangt de ont­wik­ke­ling van de econo­misch armste lan­den af van het vermogen tot samen delen dat wij tussen alle lan­den tot stand kunnen brengen.’

Zolang dat recht niet ge­rea­li­seerd is, biedt de ge­za­men­lijk en gedeelde pas­to­rale zorg een garantie voor de gewenste vrij­heid in het hele traject van migratie. “Want ik had hon­ger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreem­de­ling en gij hebt Mij opgeno­men, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de ge­van­ge­nis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 35-36). ‘Deze woor­den klinken als een voort­du­rende verma­ning om in de migrant niet alleen een broe­der of een zuster in moei­lijk­he­den te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt’, schrijft de paus

Synodale weg

Tot slot ver­wijst hij naar de synodale weg die de Kerk is inge­slagen. Deze weg ‘brengt ons ertoe in de meest kwets­ba­re personen - en onder hen zijn veel mi­gran­ten en vluch­te­lingen - bij­zon­dere reis­ge­no­ten te zien die bemind moeten wor­den en voor wie gezorgd moet wor­den als broe­ders en zusters. Alleen door samen op weg te zijn zullen wij ver kunnen gaan en het gemeen­schap­pe­lijke doel van onze reis bereiken.’

De bood­schap sluit af met een gebed:

Gebed

God, almach­tige Vader,
geef ons de genade ons nijver in te zetten
ten gunste van ge­rech­tig­heid, soli­da­ri­teit en vrede,
opdat al uw kin­de­ren de vrij­heid
wordt gegaran­deerd om te kiezen voor migreren of blijven.

Geef ons de moed
alle gruwelda­den van deze wereld aan te klagen,
tegen elk onrecht te strij­den
dat de schoon­heid van uw schepselen
en de harmonie van ons gemeen­schap­pe­lijk huis verminkt.

Onder­steun ons met de kracht van uw Geest,
opdat wij uw teder­heid voor iedere migrant
die Gij op onze weg plaatst, kunnen tonen
en in de harten en in elke omge­ving
de cultuur van ont­moe­ting en zorg ver­sprei­den

Download


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose