Bisdom Haarlem-Amsterdam


Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen

Koperen jubileum

gepubliceerd: vrijdag, 28 april 2023

Stap Verder, diaco­naal oecu­me­nisch centrum in Am­ster­dam-Zuidoost, is al 12½ jaar een plek van hoop, bemoe­diging en in­spi­ra­tie. En dat gaan ze vieren in het najaar. Ze zijn gegroeid in die jaren.

Am­ster­dam Zuidoost heeft zo’n 80.000 inwoners, dus zo’n tiende van de hele bevol­king van Am­ster­dam. Het is een plek waar veel mi­gran­ten vanuit Suriname, de Antillen en Afrika terecht zijn geko­men, omdat er woon­ruim­te be­schik­baar was. Zij moeten hun weg zien te vin­den in een nieuw land, in een samen­le­ving die veel voor­zie­ningen te bie­den heeft, maar ook veel daaraan gekop­pelde wetten, regels en instanties. Daarom startten zes kerken in samen­wer­king met de Sociëteit Afrikaanse Missiën in 2010 een Diaco­naal Oecu­me­nisch Centrum.

Inmiddels weten veel organi­sa­ties hun expertise te vin­den als het gaat om mensen zon­der papieren: het Rode Kruis, Fair Work, de Inter­na­tio­nale Organi­sa­tie voor Migratie. En vier­hon­derd bezoekers per jaar maken in twee­dui­zend gesprekken gebruik van de spreekuren.

Concrete hulp

Tien vrij­wil­li­gers geven zeven­tig cursisten Neder­landse les, en er komen dage­lijkse nieuwe aanmel­dingen bij. Op twee dagen per week is er naai- en hand­werkles voor vrouwen. Op maan­dag, don­der­dag en vrij­dag zijn er sociale spreekuren, waar der­tien pastors, maat­schap­pe­lijk werkers en goed getrainde vrij­wil­li­gers met bezoekers brieven lezen en beant­woor­den, for­mu­lie­ren invullen en tele­foontjes plegen met instanties. Het gaat over werk en inkomen, ge­zond­heids­zorg, scholing, inbur­gering, verblijfs­ver­gun­ningen en arbeids­recht. Een keer per maand adviseren twee advocaten die mensen gratis en op don­der­dag­och­tend beant­woordt een mede­wer­ker van Dokters van de Wereld vragen over ge­zond­heids­zorg.

Prak­tisch

“Als je de verhalen van de mensen hoort, zou je denken dat het een droevige bedoe­ning is bij ons, maar nee, we zijn juist een plek van hoop, bemoe­diging, in­spi­ra­tie, waar veel gelachen wordt. Mensen die tij­de­lijk op straat leven komen ver­frist onder de douche vandaan en wrijven genoeglijk de door kerken ingezamelde toilet­ar­ti­ke­len onder hun oksels. Als een heel gezin een verblijfs­ver­gun­ning krijgt zijn we in juichstem­ming. Na een kort gezellig praatje met een grap, gaat een dame weer ge­sterkt de deur uit, ze heeft en passant ook nog soep voor ons gekookt. Ge­za­men­lijk maken we er een vrolijk moment van als we de gegeven doos maand­ver­band openen, of de douchgel en tandpasta in de kast bergen.” Ie­der­een is welkom om langs te komen of bij te dragen met gebed, als vrij­wil­li­gers of met een zakje scheermesjes!

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose